en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Privat forsikring

Men – folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre. Du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Yrkesskadeerstatning
Det går et viktig rettslig skille mellom hva som anses som studietid/fritid og hva som betraktes som undervisningssted/utenfor undervisningssted, og som vil være avgjørende for hvorvidt du skal tilkjennes yrkesskadeerstatning dersom du skulle bli utsatt for en ulykke når du er på studiereise i utlandet jf. folketrygdloven § 13.
Hvor dette skillet går, kan være vanskelig å vurdere.
Det er nyanser ved vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt som gjør at vi anbefaler deg å tegne privat forsikring dersom du skal på studietur til utlandet.

Yrkesskadeforsikring
I forhold til lov om yrkesskadeforsikring er det kun et lite mindretall av studenter som har praksis i utlandet som vil være omfattet av denne lovgivningen.
UiS anbefaler deg å tegne privat forsikring dersom du skal på praksisopphold i utlandet i regi av UiS.

Erstatning etter alminnelig erstatningsrettslige regler
Erstatning etter ordinære erstatningsrettslige regler forutsetter at det både foreligger et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og økonomisk tap. Det er imidlertid studenten selv som har bevisbyrden for at det foreligger et erstatningsansvar, og du kan bli nødt til å reise sak for domstolene for å bli tilkjent erstatning.
Skal du være sikret en fullgod dekning dersom du blir utsatt for en skade, bør du tegne egen privat forsikring.

Konklusjon:
De fleste studenter vil etter dette ha noen grad av økonomisk trygghet dersom de skulle rammes av en ulykke under studiereise i utlandet. Imidlertid vil du i mange situasjoner ikke ha fullgod dekning.
Ønsker du som student på studiereise i utlandet å ha en fullgod dekning må du derfor i tillegg tegne egen privat forsikring.
Forsikringen må være fullgod i forhold til formålet med oppholdet ditt. En vanlig reiseforsikring er som regel ikke tilstrekkelig!
Relevante forsikringene vil, i tillegg til reiseforsikring, typisk være personskadeforsikring (uførhet/sykdom/skade) og ansvarsforsikring.

Før du reiser ut av landet bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt for å kartlegge hvilket forsikringsbehov du har. Du må gjøre selskapet ditt spesielt oppmerksom på hvilken studiesituasjon du kommer til å befinne deg i. Skal du ha praksis, dra på ekskursjon eller ha feltarbeid i utlandet bør du for eksempel i tillegg tegne en egen ansvarsforsikring som dekker et eventuelt erstatningsansvar dersom du skulle påføre andre skade når du utfører praksisrelaterte oppgaver.

Avhengig av avtalen mellom UiS og samarbeidsinstitusjonen kan du være dekket av vertsinstitusjonens forsikring dersom du skulle påføre andre skade i løpet av praksisen. Det er viktig at du avklarer dette og selv sørger for eventuelt egen ansvarsforsikring dersom vertsinstitusjonen /praksisbedriften ikke har tegnet ansvarsforsikring for deg.

ANSA er godt kjent med ulike forsikringsordninger for studenter. ANSA Studentforsikring inkluderer også dekning for praksisstudenter i utlandet. Norsk sykepleierforbund har egne forsikringer for sykepleiestudenter.