en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva kan Studentombudet hjelpe deg med?

Å studere ved et universitet kan medføre mange utfordringer. Du må finne frem i et landskap preget av lover, regler, prosedyrer, tidsfrister, forpliktelser, rettigheter og mye informasjon.

Studenter kan oppleve at henvendelser ikke fører frem eller at du bare blir vist videre uten å få svar. Det kan ha blitt gjort feil i forbindelse med gjennomføring av eksamen, praksis eller sensur.

Studenter kan komme i situasjoner der de mener at en sak ikke har blitt behandlet på riktig måte, eller at regelverket ikke har blitt fulgt. Dette kan f. eks. gjelde søknader om godkjenning av tidligere avlagte emner, søknader om permisjon, utvidet studierett, særordning til eksamen, utvidet innleveringsfrist m.m.

Du kan oppleve å bli nektet å avlegge eksamen og risikere en forsinkelse i studieprogresjonen. Det kan tenkes du kommer i en konflikt eller føler deg trakassert. Dette er noen eksempler på tilfeller der det kan være nyttig å søke bistand hos Studentombudet.

Studentombudet vil blant annet kunne:

  • Orientere studentene om deres rettigheter
  • Gi veiledning i hvordan og overfor hvilken instans en sak skal fremmes
  • Gi studentene bistand i saker som gjelder studiesituasjonen ved UiS
  • Bidra til å løse saker for studenten på et lavest mulig nivå
  • Påse at saker behandles korrekt og at vanlige saksbehandlingsregler blir fulgt
  • På eget initiativ iverksette undersøkelser i forbindelse med behandling av studentsaker
  • Ta saker direkte opp med fakultetets ledelse
  • Om nødvendig fremme saker direkte for styret
  • Studentombudet har myndighet til å innkalle til møter mellom berørte parter

Faglige spørsmål
Studentombudet kan ikke ta stilling til faglige spørsmål. Ombudet kan heller ikke bistå i saker som gjelder klage på karakter annet enn å orientere om klagefrister og reglene rundt behandling av slike klager, eller bistå dersom studenten mener det er gjort en formell feil i forbindelse med klagesensuren.

Den som varsler Studentombudet om kritikkverdige forhold kan be om at navnet holdes konfidensielt. I slike tilfeller vil det imidlertid ofte kunne være vanskelig for Studenombudet å forfølge en sak.