en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

VBS210_1

Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er et videreutdanningsstudium på masternivå (30 stp) for barnehagelærere som arbeider i barnehage. Studiet er samlings- og nettbasert, gjennomføres på deltid over 1 år.
Studenter som er tatt opp til emnet Barns språkutvikling og språklæring har innpass i Master i barnehagevitenskap (som tilbys av Institutt for barnehagelærerutdanning) (http://www.uis.no/studietilbud/laererutdanninger/master/barnehagevitenskap-deltid/)
Studiet er tilrettelagt for at studentene skal kunne kombinere jobb og studium.
Studiet et støttet av Utdanningsdirektoratet med bevilgning fra 2020.

Læringsutbytte

Kandidaten har
 • Forskningsbasert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på barns språkutvikling og språklæring, inkludert kritisk refleksjon. I dette inngår også perspektiver på barns forventede språkutvikling og arbeid med språkstimulering (og da særlig leseaktiviteter, lek og samtalen) fra tidlig barneår.
 • Kunnskap om hvordan oppdage og iverksette tiltak for barn som av ulike grunner trenger ekstra støtte i sin språkutvikling og inkludering av disse barna i barnehagens pedagogiske arbeid.
 • Omfattende kunnskap om flerspråklig utvikling: Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og fremme barns norskspråklige kompetanse.
 • Inngående kunnskap om vurdering av kvalitet på arbeid med språk i barnehagen. Her inngår også kunnskap om det å bygge kompetanse i eget personale.
 • Kunnskap om hvordan gjennomføre tiltak som styrker læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos alle barn.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
 • Kritisk vurdere forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens språkarbeid, i lys av teorier og forskning på feltet
 • Bruke observasjon, dokumentasjon og kartlegging for å iverksette tiltak - for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet
 • Knytte beskrivelser av praksis til teori og reflektere teoribasert rundt disse beskrivelsene
 • Formidle faglig kunnskap skriftlig og muntlig

Kompetanse:
Kandidaten kan
 • Kritisk vurdere ny kunnskap om barns språkutvikling og språklæring i lys av barnehagens fagområder og verdigrunnlag
 • Analysere og vurdere behov for, samt iverksette tiltak for å utvikle arbeidet med barns språklæring i barnehagen

Innhold

Barns språkutvikling og språklæring er et studium der studentene vil møte en helhetlig tilnærming til fagfeltet. Studentene vil få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet.

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnehagelærerutdanning/bachelor i førskolelærerutdanning

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Skriftlig fagtekst (på norsk). Omfang: 3000 (+/- 10 %, eksklusiv referanseliste)
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).
Det blir gitt to forsøk til eksamen inneværende studieår, altså ordinær eksamen og ny/utsatt (konte) eksamen, mens det tredje forsøket blir gitt neste ordinære eksamen, dvs. neste studieår. Antallet forsøk på arbeidskrav er to. Dersom ikke studentene klarere å få godkjent arbeidskravene etter to forsøk, blir de gitt nye forsøk, men da påfølgende studieår.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Innlevering av to fagtekster, 1500 ord (+/- 10 %). Studentene får tilbud om individuell veiledning.
Mellom samlingene får studentene et oppdrag, til sammen tre, relatert til praksis. Refleksjoner rundt gjennomføring av oppdrag skal presenteres muntlig på samling.
Både fagtekster og muntlige refleksjoner skal være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Monica Gundersen Mitchell , Trude Hoel

Arbeidsformer

Det vil være tre samlinger à to dager hvert semester. 80 % obligatorisk deltagelse på samlingene.
Følgende arbeidsformer vil stå sentralt: Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, tekstskriving, kunnskaps- og erfaringsdeling med vekt på refleksjon i eget personale og vurdering av egen praksis. På samlingene vil studentene få erfaringer med ulike måter å samhandle faglig med kollegaer på, som tekstseminar knyttet til lesing av fag- og forskningsartikler. Studentene vil få erfaring med bruk av digitale verktøy gjennom Canvas.

Praksis

Det vil ikke være praksis, da studentene allerede er barnehagelærere som er i jobb ved siden av studiet. I stedet legges det vekt på utprøving i egen praksis og deling i eget personale.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns språkutvikling og språklæring - nettbasert (VBS211_1) 30

Emneevaluering

Studentevaluering: Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk