en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SVEXPHIL_10

Examen Philosophicum - IS

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Studenten skal
 • ha kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • ha kunnskap om grunnleggende kunnskaps- og vitenskapsfilosofiske begreper og teorier
 • ha kunnskap om grunnleggende filosofiske begreper og teorier om moralsk og politisk praksis med henblikk på samspillet mellom individ og samfunn
 • ha kunnskap om de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart

Ferdigheter
Studenten skal
 • kunne reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
 • kunne drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner

Generell kompetanse
Studenten skal
 • ha forståelse for akademiske verdier og normer
 • være allment orientert innen etikk og vitenskapsteori
 • kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon

Innhold

Emnet er innrettet mot to hovedtyper av problemstillinger:
Teoretisk-filosofiske problemstillinger Kurset gir en innføring i ulike syn på hva som grunnleggende sett eksisterer, kunnskap, vitenskap, forståelse og språk. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innenfor de respektive bachelorprogrammene.
Praktisk-filosofiske problemstillinger Kurset er en innføring i etiske teorier, etisk argumentasjon og politisk filosofi. Sentrale ideer fra moralfilosofi og politisk filosofi vil presenteres og diskuteres for å kaste lys over viktige etiske spørsmål. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innen de respektive bachelorprogrammene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingunaya Myhre Larsen , Tarjei Mandt Larsen
Faglærer
Ståle Gundersen

Arbeidsformer

 1. Forelesninger (12 x 2 timer)
 2. Lærerassisterte seminarer (6 x 2 timer)
 3. Selvstudium

Seminarene skal forberede studentene både på flervalgsprøven og hjemmeeksamen. Det vil være tematisk knyttet til forelesningene og vil bli lagt opp med utgangspunkt i at disse følges.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (SVEXPHIL_1) 10
Examen Philosophicum - IH (SVEXPHIL_2) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS (SVEXPHIL_3) 10
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL_4) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IØL (SVEXPHIL_5) 10
Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL_6) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS (SVEXPHIL_7) 10
Examen Philosophicum - NHS (SVEXPHIL_8) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - NHS (SVEXPHIL_9) 10
Examen philosophicum (EXP100_1) 10
Examen philosophicum for samfunnsfag (BSY141_1) 10
Examen philosophicum (BSNEXP_1) 10
Examen philosophicum (EXP105_1) 10
Examen philosophicum (MEXP100_1) 10
Examen Philosophicum - HV (HVEXPHIL_1) 10

Åpent for

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium
Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk