en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

STA510_1

Statistisk modellering og simulering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir et grunnlag for problemløsning i teknologi, naturvitenskap og økonomi ved hjelp av statistisk modellering, simulering og analyse.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • kunne lage og bruke statistiske modeller for en rekke tekniske, naturvitenskapelige og økonomiske problemer
  • ha kunnskap om styrker og begrensninger til noen sentrale teknikker for statistisk modellering
  • kunne implementere modellene (i R)
  • kunne gjennomføre simuleringer av statistiske modeller, analysere resultatene statistisk, og:
  • kunne presentere resultatene på egnet måte
  • kunne gjøre vurderinger av usikkerhet i resultatene

Innhold

I kurset fokuseres det på metoder til å modellere og analysere en rekke stokastiske fenomen. Analysen vil i praksis ofte bli gjort ved simulering, men også teoretisk analyse er viktig. Studenten skal kunne implementere statistiske modeller på datamaskin, generere, fortolke og presentere resultatene. Emner som er aktuelle å ta opp: generelt om statistisk modellbygging, vurdering av godhet til modell, estimering av fordeling og parametere i modell samt vurdere usikkerheten til estimatene, bootstrap, tallgeneratorer, variansreduserende teknikker, modellering og simulering av avhengigheter, modellering og simulering av stokastiske prosesser. Kurset vil ha flere øvelser med bruk av datamaskin og programmet R.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering med tre individuelle innleveringsoppgaver1/1 A - FAlle.
Første innlevering teller 10%, andre innlevering teller 30% og tredje innlevering teller 60%. Faglærer beregner karakter.
Kandidater med ikke-bestått på innleveringer, kan ikke levere nye hjemmearbeid før neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Selland Kleppe
Faglærer
Stein Andreas Bethuelsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timer forelesning og øvingsarbeid/datalab pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistisk modellering og simulering (TE6039_1) 5
Statistisk modellering og simulering (MET260_1) 10

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk