en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

STA100_1

Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Videre gir kurset en innføring i hypotesetesting, konfidensintervall og grunnleggende metoder for statistisk analyse av data.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal man:
 • Kunne bruke enkle metoder for analyse og presentasjon av data.
 • Beherske grunnleggende sannsynlighetsregning.
 • Vite hva en stokastisk variabel, sannsynlighetsfordeling, forventning og varians er.
 • Kunne beregne forventning, varians og sannsynligheter til stokastiske variable og enkle funksjoner av stokastiske variable.
 • Kunne bruke grunnleggende sannsynlighetsfordelinger som binomisk, Poisson, hypergeometrisk, eksponential-, t- og normalfordeling.
 • Kunne bruke sentralgrenseteoremet.
 • Kunne finne estimatorer og beregne konfidensintervall for noen sentrale parametre i sannsynlighetsfordelinger.
 • Kjenne generelle prinsipp for hypotestesting og kunne bruke dette på ett og flerutvalgsproblemer.
 • Kjenne teori for og kunne bruke korrelasjon, regresjonsanalyse og enkel variansanalyse.
 • Vite hvilke forutsetninger som ligger til grunn for de ulike metodene og være i stand til å vurdere om disse er oppfylt.
 • Kunne bruke kjikvadrattester.
 • Kunne bruke noen grunnleggende metoder for statistisk prosesskontroll.

Innhold

Kurset gir en innføring i beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighetsregning og en introduksjon til sentrale diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller. Grunnleggende teori for estimering og for testing av statistiske hypoteser i de vanligste modellene blir gått gjennom, og eksempler på gjennomføring av statistiske analyser i praksis blir demonstrert.
Emner som blir gjennomgått: Innføring i grunnleggende sannsynlighetsteori, inkludert betinget sannsynlighet, forventning, varians og en gjennomgang av vanlige sannsynlighetsfordelinger som binomisk, hypergeometrisk, poisson, eksponential og normalfordeling. En innføring i punktestimering, konfidensintervall og hypotesetesting i situasjoner med ett og to utvalg. En introduksjon til korrelasjon, lineær regresjonsanalyse, variansanalyse, kjikvadrattester og statistisk prosesskontroll. Bruk av programvare (R).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BØK135 Matematisk analyse, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fem obligatoriske innleveringer
Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for å få avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Terje Kvaløy
Faglærer
Marco Rampazzo , Jan Terje Kvaløy
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timer forelesning og to timer regneøving per uke. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistikk og samfunnsvitenskapelig metode (BØK104_1) 8
Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (BMF100_1) 10
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_2) 6
Sannsynlighetsregning med statistikk (ÅMA110_1) 5
Statistiske metoder 1 (MOT310_1) 5
Statistikk (ØK0061_1) 4
Matematikk og statistikk (BØK160_1) 4
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_1) 5
Sannsynlighetsregning med statistikk (TE0199_A) 6
Statistikk (BØK145_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Master i teknologi/sivilingeniør - Marin- og offshoreteknologi - 5 årig
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Matematikk - årsstudium

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020

Historikk