en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAM610_1

Tekniske sikkerhetssystemer

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.

Læringsutbytte

Introdusere prinsipper og metoder for utforming, dimensjonering og operering av tekniske sikkerhetssystemer.
Gi praktisk erfaring i å dimensjonere tekniske sikkerhetssystemer i ulike næringer relatert til kritisk infrastruktur.
Kritisk evaluere deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer.

Innhold

Viktige begreper er designfilosofi, dimensjoneringskrav, laster, ytelse av beredskap (pålitelighet, effektivitet, sårbarhet), beredskapsfaser ("monitorering", deteksjon/alarm, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering) og risiko. Interaksjon mellom mennesker og tekniske sikkerhetssystemer, samt systemer imellom vil bli vektlagt. Deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer står sentralt i studiets prosjektarbeid. Prosjektarbeidet vil enten bestå av en kritisk evaluering av et ferdig prosjektert system eller gjennomføring av en dimensjonering av et nytt system. Det vektlegges å tilpasse prosjektarbeidet til studentens konkrete bakgrunn for å kunne gå i dybden av et relevant teknisk sikkerhetssystem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

RIS520 Teknisk sikkerhet, SAM510 Risikobasert styring
Kurset er basert på grunnleggende kunnskap i risiko og sårbarhetsanalyse, for eksempel SAM 510 Risikobasert styring og en bachelorgrad innenfor en ingeniørdisiplin. Undervisningen må ses i sammenheng med RIS520 Teknisk sikkerhet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
1 artikkel som skal forsvares muntlig og 1 skriftlig eksamen1/14 timerA - F
Både prosjektoppgave i form av artikkel med muntlig forsvar (gruppe/individuelt), og skriftlig eksamen må hver for seg være bestått for å få karakter i emnet. Hver av delene, artikkel med framlegg og individuell skriftlig eksamen teller 50 % ved evaluering. Hver del blir vurdert med prosentangivelser i forhold til læringsutbytte, som deretter blir beregnet til samlet karakter.
Kandidater med ikke-bestått på prosjektoppgaven med muntlig forsvar har anledning til å ta den på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning. Kandidater med ikke-bestått på individuell skriftlig eksamen kan benytte tidligere bestått prosjektarbeid ved senere individuell skriftlig eksamen. Prosjektarbeid med muntlig forsvar vurderes slik at alle kandidater som har deltatt i tilstrekkelig omfang får lik vurdering, dersom arbeidet er gjort i gruppe.
Prosjektoppgaven med muntlig fremlegg må være bestått før tilgang til skriftlig eksamen kan gis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på muntlig fremføring og forsvar av artiklene, hele seminardagen. Muntlig fremføring må være godkjent for å få kunne gå opp til skriftlig eksamen.
Artikkel må være levert og i tråd med kravene for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ove Njå
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Seminarer, prosjektarbeid med bruk av programvare

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tekniske sikkerhetssystemer (MOS260_1) 10

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020

Historikk