en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAM610_1

Tekniske sikkerhetssystemer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Basert på den brede definisjonen av beredskap: "Alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkessituasjoner", vil studiet konsentreres om teknologiske beredskapssystemer. Vekten legges på beskyttelse av kritisk infrastruktur i samfunnet og kan finnes på alle nivåer; mikro-, meso- og makronivå. Tekniske sikkerhetssystemer inkluderer systemer som er spesielt designet for sikkerhetsformål, men også tekniske systemer hvor sikkerhet er en integrert del.

Læringsutbytte

Introdusere prinsipper og metoder for utforming, dimensjonering og operering av tekniske sikkerhetssystemer.
Gi praktisk erfaring i å dimensjonere tekniske sikkerhetssystemer i ulike næringer relatert til kritisk infrastruktur.
Kritisk evaluere deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer.

Innhold

Viktige begreper er designfilosofi, dimensjoneringskrav, laster, ytelse av beredskap (pålitelighet, effektivitet, sårbarhet), beredskapsfaser ("monitorering", deteksjon/alarm, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering) og risiko. Interaksjon mellom mennesker og tekniske sikkerhetssystemer, samt systemer imellom vil bli vektlagt. Deterministisk og probabilistisk tilnærming til dimensjonering av tekniske sikkerhetssystemer står sentralt i studiets prosjektarbeid. Prosjektarbeidet vil enten bestå av en kritisk evaluering av et ferdig prosjektert system eller gjennomføring av en dimensjonering av et nytt system. Det vektlegges å tilpasse prosjektarbeidet til studentens konkrete bakgrunn for å kunne gå i dybden av et relevant teknisk sikkerhetssystem.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

RIS520 Teknisk sikkerhet, SAM510 Risikobasert styring
Kurset er basert på grunnleggende kunnskap i risiko og sårbarhetsanalyse, for eksempel SAM 510 Risikobasert styring og en bachelorgrad innenfor en ingeniørdisiplin. Undervisningen må ses i sammenheng med RIS520 Teknisk sikkerhet

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
1 artikkel som skal forsvares muntlig og 1 skriftlig eksamen1/14 timerA - F
Det er obligatorisk å delta på muntlig fremføring og forsvar av artiklene, hele seminardagen (godkjent/ikke godkjent). Muntlig fremføring må være godkjent for å få kunne gå opp til skriftlig eksamen.
Artikkel må være levert og i tråd med kravene for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.
Artikkel teller 50% + skriftlig eksamen teller 50% av endelig karakter. Faglærer setter endelig karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det er obligatorisk å delta på muntlig fremføring og forsvar av artiklene, hele seminardagen (godkjent/ikke godkjent). Muntlig fremføring må være godkjent for å få kunne gå opp til skriftlig eksamen.
Artikkel må være levert og i tråd med kravene for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ove Njå
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Seminarer, prosjektarbeid med bruk av programvare

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Tekniske sikkerhetssystemer (MOS260_1) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Utvalgte deler av:
  • Leveson, N. (2011). Engineering a safer world: systems thinking applied to safety. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
  • Relevante dimensjoneringsstandarder
  • Studentene skal selv søke i vitenskapelige databaser for å finne relevant litteratur for egne prosjektarbeid (minimum tre vitenskapelige dokumenter).
  • Eget kompendium tilrettelegges for hvert kurs
  • Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 11.12.2019

Historikk