en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAM520_1

Beredskapsanalyse og -planlegging

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver. Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til å analysere og planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser ut fra egne krav og krav fra andre aktører.

Læringsutbytte

Studentene vil tilegne seg
Generelle kunnskaper om:
  • Sentrale begreper innen beredskap og beredskapsplanlegging
  • Grunnleggende kjennetegn og utvikling av risikoanalyser, beredskapsanalyser og beredskapsplaner
  • Ansvarsforhold, planleggingsprosessen og erfaring med dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap
  • Aktører i beredskap; både offentlige og private

Forbedrer sine ferdigheter i:
  • Gjennomføring av beredskapsetablering og beredskapsplanlegging
  • Vurdere kvalitet på beredskapsplanleggingsprosessen og beredskapsplanverket

Utvikle generell kompetanse om:
  • Beredskapsetableringsprosessen
  • Organisatoriske strukturer og sammenhenger som påvirker beredskapsprosessen i en organisasjon, samt hvordan disse forholdene skaper forutsetninger for kvaliteten på beredskapen

Innhold

Utgangspunktet og grunnlaget for etablering av beredskap vil være å finne fram til formelle krav samt gjennomføre risikoanalyser og beredskapsanalyser. Studentene skal kunne etablere en risikoforestilling og definere ulike farer og hendelser, samt identifisere og evaluere ytelseskrav til beredskap. Å dimensjonere, etablere og håndtere beredskap stiller organisasjoner ovenfor mange utfordringer. Emnet vil ta opp temaer som hensikten med beredskap, regelverkskrav til beredskapsarbeid, analyser som grunnlag for beredskapsarbeid, aktører og roller i beredskapsarbeid, beredskapsprosesser og beredskapsplanlegging.
Anerkjente prinsipper og metoder for å analysere beredskapsbehov for virksomheter/områder og utarbeidelse av beredskapsplaner som sikrer god beredskap blir gjennomgått og diskutert. Det foreligger i mindre grad systematisk kunnskap om prosessen med utvikling av beredskap i organisasjoner. Derfor vil emnet diskutere behov og utfordringer relatert til beredskapsprosessen. I emnet diskuteres utfordringer mellom organisasjoners egen utvikling av beredskap som følge av lovpålagte regler, myndighetskontroll, interne krav og ulike forventninger samt en fortløpende prosess med å videreutvikle og oppdatere beredskap som følge av endringer i de forutsetninger som beredskapen bygger på. Emnet vektlegger forståelse av sammenhengen mellom risikoanalyser, beredskapsanalyser med ytelseskrav og dimensjonerende krav samt beredskapsplaner og beredskapsorganisering i ulike virksomheter.
Det legges vekt å utvikle studentenes innsikt i hva som er god beredskap samt forståelse av beredskapsplanprosessen og sammenhengen mellom beredskapsplanlegging og håndtering av hendelser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha kompetanse i risiko- og sårbarhetsanalyse, for eksempel gjennom SAM 510.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen, individuell1/11 ukeA - F
Tre dagers individuell hjemmeeksamen med oppgitt tema

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremlegg, individuell
Det skal i løpet av semesteret fremlegges et notat og en presentasjon over to oppgitte tema.

Fagperson(er)

Faglærer
Eivind Lars Rake
Emneansvarlig
Ove Njå
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid og befaringer

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - Master
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk