en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SAM510_1

Risikobasert styring

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Gi en innføring i ulike teorier og modeller i sikkerhetsstyring og ulike teknikker i risiko - og sårbarhetsanalyse. Kurset skal gi erfaring i utvikling av ulike krav til sikkerhet og bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser og andre typer analyser i styring av sikkerhet i organisasjoner og samfunn.

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt kurs kunne:
  • gjennomføre enkle analyser av risiko, sårbarhet og beredskapsytelse
  • vurdere usikkerhet i risiko- og sårbarhetsanalyser
  • utvikle og drøfte krav til risiko og sikkerhet skriftlig og muntlig gjennom tverrfaglig samarbeid
  • vurdere og utvikle system for risiko- og sikkerhetsstyring i virksomheter og samfunnssektorer

Innhold

Sentrale begreper: analysesystem, risiko, sårbarhet, ytelse, usikkerhet.
Teorier: Risiko- og sikkerhetsstyring, forvaltningsteori, sikkerhet i organisasjoner, systemteori.
Sikkerhetsstyringsprinsipper: Analysens plass i sikkerhetsstyringen. Analyseprosessen og nedbrytning av krav. Analyser i ulike faser. Akseptkriterier for risiko (i forhold til personell, miljø og økonomiske verdier). Planlegging og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser: formål, analysegruppe, tidsplanlegging, kommunikasjon, dokumentasjon, fareidentifikasjon, årsaksanalyse, konsekvensanalyse, bruk av erfaringsdata, risikoberegning, m.m. beslutningsprosessen.
Prinsipper og analysemetoder. Grovanalyse, feilmodi-effektanalyse, hazid-og hazop-analyse, feiltreanalyse, hendelsestreanalyse. Enkel sannsynlighetsregning i forbindelse med gjennomføring av risikoanalyser.
ALARP. Risikoanalysen og beredskapsdimensjonering: utvalgte fare- og ulykkeshendelser, forholdet mellom risikoanalysen og ytelsesanalyser for beredskap, ytelsesskrav til beredskapstiltak, ytelsesanalyser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisningen bygger på grunnleggende kunnskaper i matematikk og sannsynlighetsregning/statistikk. MSA 115_1 Risiko og samfunnssikkerhet eller tilsvarende grunnleggende sikkerhetsfaglig kunnskap.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og prosjekt
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen (individuell)3/54 timerA - FGodkjent kalkulator.
Prosjekt (gruppearbeid)2/5 A - F
Eksamen: 60% individuell skriftlig eksamen og 40% skriftlig prosjektrapport. Karakter fastsettes i henhold til poeng/prosentvurdering av delene. Faglærer beregner karakter etter en totalvurdering.
Godkjent kalkulator kan brukes på skriftlige eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk prosjektarbeid i grupper, Obligatorisk fremføring av pensumlitteratur (grupper), Obligatorisk fremføring og tilstedeværelse på seminar knyttet til prosjektarbeid
Obligatorisk deltakelse i gruppearbeid.
Obligatorisk: Presentasjon (gruppe) deler av pensum på seminarer i februar/mars
Obligatorisk: Presentasjon og forsvar av gruppearbeidet på seminardag i mai/juni, hvor deltakelse på hele seminaret er obligatorisk
All obligatorisk aktivitet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Timelærer
Geir Sverre Braut
Emneansvarlig
Ove Njå
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Heldagsseminarerer og oppslittede forelesningsbolker med lærer, samlet ca 30 timer forelesning. Studenter må legge frem deler av pensum på heldagsseminarer. Selvstendig prosjektarbeid i grupper med rapportskriving. Deltakelse i gruppearbeid inklusive gruppens framlegg til eksamen er obligatorisk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Risikobasert styring (MTS140_1) 10
Risikoanalyse og -styring (RIS500_1) 5

Åpent for

Masterprogram på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet, masterprogram i samfunnssikkerhet på Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Utvalgte deler av:
  • Aven, T. Pålitelighets- og risikoanalyse. Universitetsforlaget, 2012
  • Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K. H. og Sandve K. Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget, 2004. - erstattes av kompendium
  • Eget kompendium tilrettelegges for hvert kurs


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 06.06.2020

Historikk