en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

RIS610_1

Utvalgte tema innen risikostyring

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle temaer innenfor fagområdet risikostyring. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene utarbeider et akademisk essay om forhåndsdefinerte tema.

Læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått og bestått emne:
Kunnskaper
- ha inngående kunnskap om sentrale konsepter, teorier, prinsipper, rammeverk, metoder og/eller modeller knyttet til det utvalgte temaet innen risikostyring som studenten har fordypet seg i
- forstå om problemstillingen og besvarelsen av denne i essayet relaterer seg til generisk og/eller anvendt risikoanalyse
Ferdigheter
- ha evne til fordypning i et nærmere avgrenset del av fagområdet risikostyring
- ha evne til selvstendig bearbeiding av faglig litteratur innen risikostyring, med vekt på en stringent fremstilling hvor kritisk analyse og argumentasjon er hovedelementer; dette betyr en logisk oppbygd framstilling som er kjennetegnet ved at presenterer og drøfter ulike definisjoner og perspektiver, og reflekterer over forutsetninger og resultater
Generell kompetanse
- kunne skrive et akademisk essay, inkludert mestre korrekt referering til litteraturen som er brukt

Innhold

I kurset tas opp på et viderekommende nivå utvalgte aktuelle tema innenfor fagområdet risikostyring, slik som: fundamentale problemstillinger; perspektiver på og konseptualiseringer av risiko; risiko- og beslutningsanalyse; usikkerhet i risikoanalyse; policyer for risikostyring, slik som risikoakseptkriterier, ALARP-prinsippet, forsiktighetsprinsippet og føre-var-prinsippet; risikoindikatorer og ulykkesstatistikk; risiko og økonomi, herunder kost-nytte-analyser; pålitelighetsanalyse og vedlikeholdsoptimalisering; og infrastruktur risiko og resiliens. Tema som tas opp i kurset vil kunne variere. Kurset tar utgangspunkt i aktuelle artikler og bøker og gjennomføres som et prosjektarbeid der studentene jobber enkeltvis og utarbeider et akademisk essay om en problemstilling valgt av studenten fra et sett med forhåndsdefinerte tema. Utvalget av problemstillinger tilgjengelig for studenter på studieprogrammet master i risikostyring (risk management) tilpasses valgt spesialisering dersom relevant. Studentene kan velge å se prosjektoppgaven i sammenheng med masteroppgaven som skal gjennomføres 4. semester.
Det vil bli avholdt samlinger (seminarer/workshoper og kurs gitt av biblioteket) underveis i semesteret. Studentene kan innen fastsatte tidspunkter levere grovutkast til skisse for løsning av oppgaver (fortolkning og plan for arbeidet), samt første utkast og andre utkast av essayet. Studentene som velger å gjøre dette vil motta skriftlig tilbakemelding på innleveringene sine og tilbud om veiledning med faglærer med utgangspunkt i de innleverte utkastene.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • RIS500 Risikoanalyse og -styring
  • RAG500 Foundations of risk analysis and governance

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave1/1 A - F
Studentene skal skrive et akademisk essay på maks 10 sider, inkludert et maksimalt en-sides sammendrag. Sammendraget og resten av essayet vil vektes likt i karaktersettingen.
De forhåndsdefinerte problemstillingene blir gjort tilgjengelige i første forelesning, og studentene må innen 15 uker fra dette levere endelig versjon av essayet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roger Flage
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger og individuelt arbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom studentene og faglærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med universitetets og/eller fakultetets retningslinjer og planer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk