en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

REL370_1

Bacheloroppgave i religion

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen religion, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne gjøre rede for religionsfaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven
  • kunne redegjøre for forskningsetikk og vitenskapsteori som er relevant for eget fagfelt

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne vise viderekommen forståelse og anvendelse av relevante fagmetoder og forskningsetikk gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.
  • kunne vise hvordan vitenskapsteoretiske spørsmål er relevante for bacheloroppgaven

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende de formkrav som stilles til vitenskapelige publikasjoner
  • kunne vise evne til kritisk tenkning

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen religion, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Forkunnskapskrav

Minimum 50 SP i KRL/religionsstudier (KRL/religion årsstudium/grunnfag eller tilsvarende). Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP religionsstudier eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving 1, Obligatorisk øving 2
I løpet av semesteret skal studenten levere et utkast til problemstilling/ oppgave og en førsteversjon av oppgaven, begge til fastsatt tid, samt ha to veiledninger.
Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å levere bacheloroppgaven. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Hafnor Bøe
Faglærer
Anne Kathrine Kalvig
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Seminarer og selvstudium (oppgaveskriving).

Åpent for

Åpent for studenter på bachelorprogram i religion, kultur og samfunn ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk