en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

REL271_1

Fordypning i religion: Religion og kjønn

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir studenter inngående kjennskap til det komplekse samspillet mellom religion og kjønn, og innsikt i hvordan kjønn inngår i og preger organiseringen av religion og religiøs praksis i en globalisert verden.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • ha inngående kjennskap til sammenkoblinger mellom religion og kjønn i en global kontekst
  • ha bred kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til kjønn og seksualitet i ulike religioner
  • ha bred kunnskap om hva slags betydning kjønn har for organisering av religion og religiøs praksis

Ferdigheter
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne anvende kjønn som analytisk kategori i studier av religion
  • kunne drøfte sentrale spenninger mellom religion, kjønn og samfunnsliv
  • kunne gi eksempler på og forklare hvordan religioners kjønnsrelasjoner etableres, opprettholdes og endres

Generell kompetanse
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne formidle sentralt fagstoff knyttet til problemstillinger som er relevante for religion og kjønn, og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Innhold

I dette emnet ser vi nærmere på betydningen av kjønn i det akademiske studiet av religion. I tillegg utforsker vi mangfold og endringsprosesser knyttet til kjønn og seksualitet i ulike religiøse tradisjoner. Grunnleggende tematikk i emnet er på hvilke måter kjønn inngår i religioners maktapparat, og hva slags prosesser som preger etablering, opprettholdelse og endring av religioners kjønnsrelasjoner. Forholdet mellom religion og kjønn vil også bli diskutert i et krysskulturelt perspektiv med utgangspunkt i eksempler som omhandler identitet og tilhørighet, politikk og samfunnsliv.

Forkunnskapskrav

Minimum 50 SP i KRL/religionsstudier (KRL/religionårsstudium/grunnfag eller tilsvarende). Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP religionsstudier eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig innleveringsoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig innleveringsoppgave3/10 A - FAlle.
Muntlig eksamen7/1030 minutterA - F
Innleveringsoppgaven skal være på 1500 ord +/- 10 %. Muntlig eksamen er på inntil 20 minutter.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

I løpet av semesteret skal studenten levere et skriftlig refleksjonsnotat til fastsatt tid hvor studenten viser faglig utvikling og refleksjon rundt et selvvalgt faglig tema som er relatert til religion og kjønn. Refleksjonsnotatet er en obligatorisk aktivitet og må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Hafnor Bøe
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger
Drøfte spørsmål i grupper/seminarer
Studere tekster og samtale om disse i grupper og plenum Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Dersom internasjonale studenter er oppmeldt i emnet, vil forelesningene bli holdt på engelsk.

Åpent for

Åpent for fordypningsstudenter i religionsstudier. Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk