en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

REL185_1

Hinduisme, buddhisme og islam

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hinduismen og buddhismen har et felles opphav i Sør-Asia og hatt stor påvirkning på hverandre i deres formative periode i klassisk tid. Islam er oppstått i Midtøsten, men har i likhet med hinduismen og buddhismen blitt en global religion som griper inn i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv.
Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst, med et hovedfokus på samtidsperspektiver.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
  • sentrale trekk ved hinduismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved buddhismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved islams historie, mangfold og praksis

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • bruke kunnskap om hinduisme, buddhisme og islam til å drøfte utviklingen av disse religionene og deres roller i moderne samfunn
  • drøfte hvordan hinduistiske, buddhistiske og islamske hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i sine respektive tradisjoner

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne formidle sentralt fagstoff innen hinduisme, buddhisme og islam og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Innhold

Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst. Det legges vekt på religionenes ulike framtredelsesformer relatert til en nyansert religionsforståelse. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser i religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion ritualiseres, leves ut og inngår i hverdagslige sammenhenger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Semestersoppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Semesteroppgave45/100 A - F
Skriftlig eksamen55/1005 timerA - F
Semesteroppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 innleveringsoppgaver
Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt 3 korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jon Skarpeid
Faglærer
Marianne Hafnor Bøe
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger
Drøfte spørsmål i grupper/seminarer
Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum
Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (REL175_1) 10
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (LREL175_1) 10
Religionsvitenskap (REL130_1) 5
Religionsvitenskap (MREL130_1) 5
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (REL150_1) 7
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (MREL150_1) 7
KRL Grunnfag G2A: Andre religioner og livssyn (HU0213_2) 7
KRL Grunnfag G2B (HU0214_1) 5
Religionshistorie (KRL140_1) 7
Religionshistorie (ÅKR140_1) 7

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk