en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

REL135_1

Religion, kunst og populærkultur

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet får du en innføring i aktuelle, religionsvitenskapelige temaområder; religion, kunst, nyreligiøsitet og populærkultur. Religion og kunst tar for seg et utvalg av arkitektur, billedkunst og musikk i globale religioner med et hovedfokus på samtidskunsten. Nyreligiøsitet og populærkultur undersøker nye former for religiøsitet/ spiritualitet, hvordan disse samvirker med populærkulturen og hva dette forteller oss om kultur og samfunn i vår senmoderne tid.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
  • Kunst i verdensreligioner som fenomen og felt, og hvordan samtidskunsten påvirkes både av tradisjonelle uttrykk og globale prosesser
  • Nyreligiøsitet og populærkultur som fenomen og felt, samvirket mellom dem og hvordan de er uttrykk for tidstypiske prosesser og interesser

Ferdigheter:
  • Kunne identifisere og analysere kunst knyttet til ulike religioner
  • Kunne identifisere og analysere nyreligiøse og populærkulturelle uttrykk

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne formidle sentralt fagstoff innen religion, kunst og populærkultur og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Innhold

Emnets ene hoveddel tar for seg religion og kunst innenfor globale religioner og hvordan disse opptrer både som tradisjon og innovasjon i kulturfeltet. Studiet har som helhet et samtidsfokus og belyser hvordan praksis påvirkes av globalisering. I tillegg til gjennomgangen av kunstuttrykk vil kurset gi et teoretisk og metodisk grunnlag for analyse av kunst.
Emnets andre hoveddel omhandler religion og religiøsitet og på hvilken måte dette kommer til uttrykk i massemedia, sosiale media, marked og populærkulturelle produkt. Nyreligiøsitet (også kalt nyåndelighet, alternativspiritualitet) kan sees som tidstypisk svar på senmodernitetens utfordringer. Populærkulturen utgjør et dynamisk samvirke med nyreligiøsiteten. Tema som blir belyst er kritikk mot autoriteter og dogmer, kroppslige, terapeutiske og subjektive vendinger, globalisering og klimaspørsmål.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innleveringsoppgave45/100 A - FAlle.
Muntlig eksamen55/10020 minutterA - F
Innleveringsoppgaven skal være på 1500 ord +/- 10%.
En førsteversjon av innleveringsoppgaven på minimum 1000 ord, må leveres innen gitt frist. Studentene får veiledning på dette utkastet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Kathrine Kalvig
Faglærer
Jon Skarpeid
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger
Drøfte spørsmål i grupper/seminarer
Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum
Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Religion og kunst (REL120_1) 5
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (LREL175_1) 2
Religionsvitenskap (REL130_1) 2
Religionshistorie (KRL140_1) 1
Religionshistorie (ÅKR140_1) 1

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk