en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

REL125_1

Kristendom og jødedom

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kristendom og jødedom er beslektet med hverandre, med delvis felles historie og hellige tekster. Samtidig er religionene ulike på mange måter, både når det gjelder lære og praksis. Begge har spilt og spiller en sentral rolle som kulturarv og i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv. Kristendommen er mest vektlagt på grunn av sin aktualitet i en norsk kontekst og sin størrelse globalt.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
  • Kristendom i globalt og lokalt perspektiv, inkludert indre variasjon, ulike typer praksis, sentrale tekster og historiske perspektiv
  • Noen sentrale trekk ved jødedom i globalt og lokalt perspektiv, historisk og aktuelt og kjenne eksempler på ulike typer praksis og sentrale tekster

Ferdigheter: Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • Bruke kunnskap om kristendom og jødedom til å drøfte utviklingen av disse religionene og hvilke roller de spiller i dag.
  • Vise hvordan kristne hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i ulike sammenhenger og grupper

Generell kompetanse: Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne formidle sentralt fagstoff om kristendom og jødedom og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • kunne gjøre bruk av analytisk og kritisk tenkning og forståelse på en måte som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge videre på sin fag kunnskap gjennom fortsatt utdanning eller i yrkeslivet

Innhold

Emnets første del har fokus på kristendom og skal gi en grundig innføring i kristen tro og praksis, både slik det kommer til syne i Norge og i et globalt perspektiv. Emnets andre del gir en innføring i jødedom i Norge og internasjonalt. Religionenes historie belyses, men hovedvekten ligger på deres nåtidige, globale variasjon. Det legges vekt på hvordan religionene arter seg på system, gruppe og individnivå. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser innenfor religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion ritualiseres, leves ut og inngår i hverdagslige sammenhenger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Semesteroppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Semesteroppgave45/100 A - FAlle.
Skriftlig eksamen55/1005 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fem innleveringsoppgaver
Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt 5 korte oppgaver knyttet til emnets læringsutbytter, pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Disse må besvares og godkjennes innen angitt frist før studenten kan gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jane Skjoldli
Faglærer
Marianne Hafnor Bøe
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger
Drøfte spørsmål i grupper/seminarer
Bruk av digitale verktøy

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (REL165_1) 5
Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner (LREL165_1) 5
KRL Grunnfag G1B: Kristendommen sin historie, Kristen tro og livstolking (HU0212_2) 5
Kristen tro og livstolkning. Etikk (KRL120_1) 5
Kristen tro og livstolkning. Etikk (ÅKR120_1) 5
Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv (REL110_1) 5
Kristen tro i historisk og aktuelt perspektiv (MREL110_1) 5
Religionshistorie (KRL140_1) 1
Religionshistorie (ÅKR140_1) 1
Kristendommens hellige skrift - Bibelen (REL100_1) 5
KRL Grunnfag G1A: Bibelen (HU0211_2) 5
KRL Grunnfag G1A (HU0211_1) 1
Religionsvitenskap, jødedom og islam (REL115_1) 2
Kristendommens historie og Bibelen 2 (ÅKR110_1) 2

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk