en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PVE100_1

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på i barnehagefeltet. Utdanningen tar utgangspunkt i de retningslinjene som den nasjonale rammeplan for barnehagelærerutdanning og UiS sin programplan for barnehagelærerutdanning setter for studentene.Emnet er også tilpasset nye retningslinjer for veilederutdanning i skole og barnehage.

Innholdet i praksislærerutdanningen har fire gjennomgående hovedtema:
 • Læring, profesjon og etikk
 • Organisasjons- og læringskultur
 • Barnehagelærerarbeidet
 • Veiledning, tradisjoner og metoder


I all veiledning uavhengig av tradisjon eller sammenheng inngår en rekke viktige faktorer som vi vil arbeide med både teoretisk og praktisk. Dette gjelder kommunikasjon, spørsmål og struktur i veiledning, samt koreografi av veiledning.

Praksislærerutdanningen gir kompetanse til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i tråd med nasjonalt rammeverk for barnehagelærerutdanning. Utdanning kvalifiserer også for å gi veiledning og støtte til nyutdannede barnehagelærere og andre medarbeidere i barnehagen.

Studierett: Ifølge UDIR’s retningslinjer, kan «alle barnehagelærere eller andre med treårig barnefaglig utdanning som er i et ansettelsesforhold i en barnehage» også søke. Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - del 1
Emnet skal gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generelle holdninger i utøvelse av veilederrollen i barnehagen.
Etter gjennomført studie skal kandidatene ha kunnskap om:
 • profesjonell veiledning
 • det komplekse barnehagelærerarbeidet
 • kommunikasjon og etiske overveielser i læring og veiledning
 • ulike tilnærminger og struktur i veiledning

Etter gjennomført studie skal kandidatene vise ferdigheter i å:
 • anvende og diskutere profesjonell veiledning som metode for læring
 • gjennomføre observasjoner som grunnlag for veiledning
 • vurdere ulike kontekster for læring og profesjonsutvikling
 • kommunisere om, skape struktur og utvikle egen veiledningspraksis

Etter gjennomført studie skal kandidatene ha utviklet generell kompetanse i å:
 • analysere og drøfte praksisveiledningens betydning for studentenes læring i praksis
 • drøfte barnehagelærerens profesjonsutøvelse og barnehagens samfunnsmandat
 • reflektere over egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • forstå verdien av etiske overveielser i det relasjonelle møtet

Læringsutbytte - del 2
Etter deltakelse i emnet skal kandidatene ha kunnskap om:
 • forskning og teori om organisasjonsutvikling og ledelse i barnehagen
 • profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling
 • læreplanteori og læreplanpraksis sett i nasjonale og internasjonale perspektiv
 • pedagogisk ledelse og pedagogisk veiledning i utøvelsen av profesjonen
 • etiske dilemma i relasjonsarbeid i barnehagen
 • vilkår for og perspektiver på kvalitet i ulike kontekster
 • ulike dokumentasjons- og evalueringsformer og deres grunnlag

Etter deltakelse i emnet skal kandidatene ha ferdigheter i å
 • kritisk vurdere ulike veiledningsformer i bruk
 • kritisk vurdere egne kommunikative ferdigheter og kunne diskutere etiske dilemma
 • vise evne til å utvikle en selvstendig, kritisk og begrunnet forståelse av ulike perspektiver på og vilkår for kvalitet i ulike kontekster og kunne formidle denne forståelsen
 • kritisk vurdere ulike dokumentasjons- og evalueringsformer og kunne forholde seg kritisk til implementeringsspørsmål og dilemmaer i tilknytning til ledelse
 • kritisk vurdere relasjoner mellom læreplanteori og læreplanpraksis

Etter deltakelse i emnet skal kandidatene ha utviklet generell kompetanse i å:
 • analysere og kritisk vurdere forutsetninger for og dilemmaer i veiledningsarbeid
 • vise evne til selvstendig tenkning og relasjonelt mot
 • analysere og kritisk vurdere forutsetninger for og dilemmaer i utvikling og ledelse av læringskulturer i barnehage
 • analysere og kritisk vurdere barnehagens grunnlagsdokumenter og det pedagogiske oppdraget i relasjon til utvikling av praksis

Innhold

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Emnet organiseres i form av samlinger á to dager hvert semester, til sammen 12 dager. I tillegg kommer arbeidskrav mellom samlingene.
Innhold - del 1 - høstsemesteret
Innholdet i første del er profesjonsrettet og sikter mot å utvikle praksislærernes profesjonsidentitet- og kunnskap. Parallelt fokuseres det på barnehagelærerstudenters profesjonslæring. Veiledning og observasjon betraktes som t medierende redskaper for studenters læring i praksis. Denne delen drøfter oppdatert profesjonskunnskap, både når det gjelder barnehagelærerarbeidet og det å være lærer i praksis.
Innhold - del 2 - vårsemesteret
Emnet fokuserer på profesjonskunnskap der pedagogisk ledelse og veiledning står sentralt. Profesjonskunnskap knyttes til historiske perspektiver, samt til profesjonsutøvelse og utvikling i dagens samfunn. Ideologier og maktforhold skaper ulike forutsetninger for utviklingsarbeid i barnehagen, noe som problematiseres i dette emnet. Relasjonelle perspektiver i arbeidet med barnehagen som en lærende organisasjon blir fokusert. Forskning om strukturelle og pedagogiske faktorers innvirkning på kvalitet presenteres og problematiseres. Emnet tar videre for seg forskning om pedagogisk veiledning særlig i utøvelse av profesjon. Her vil forskning og teori om kommunikasjon på flere nivå stå sentralt. Etiske dilemma blir aktualisert. Den enkeltes og fellesskapets læring blir drøftet med utgangspunkt i praksisfellesskap som begrep.

Forkunnskapskrav

Studiet krever bachelorgrad og er i første rekke rettet mot praksislærere for studenter i barnehagelærerutdanningen. Veilederstudiet er også åpent for andre som ønsker kompetanse i pedagogisk veiledning.

Anbefalte forkunnskaper

Minimum tre års arbeidserfaring fra barnehage.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig individuell hjemmeoppgave3/5 A - FAlle.
Individuell muntlig eksamen2/530 minutterA - FHjelpemidler godkjent av faglærerne tillatt1)
Individuell muntlig eksamen på bakgrunn av arbeidskrav (individuell skriftlig tekst). Omfang: Inntil 30 min.
Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Omfang: 5000 ord (+/- 10 %).
Begge eksamensdelene må være bestått for å kunne få endelig karakter i emnet.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forsrkrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).
1) Egen tekst

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Felles gruppereferat og refleksjonslogg fra obligatoriske møter i basisgrupper. Sendes inn elektronisk, Foreta en observasjon og delta i observasjons-basert veiledning på alle samlingene, Individuell skriftlig tekst, Gjennomføre en presentasjon om felles læring på arbeidsplassen, Gjennomføre to fagsamtaler med referat, Presentasjon med refleksjonslogg innleveres elektronisk, Obligatorisk tilstedeværelse
Spesifisering av arbeidskrav:
Krav for å gå opp til eksamen - del 1:
1: Felles gruppereferat og refleksjonslogg fra obligatoriske møter i basisgrupper sendes inn elektronisk på Canvas. Tre referat (minimum 500 ord pr. referat), (totalt minimum 1500 ord).
2: Foreta én observasjon og delta i observasjons-basert veiledning på samlingene. Omfang: 1 - 2 siders observasjonstekst.
3: Individuell skriftlig tekst. Omfang: 2000 ord (+/- 10%).
Krav for å gå opp til eksamen - del 2:
4. Gjennomføre to (2) fagsamtaler med referat. To referat a ca. 350 ord, tilsammen 700 ord.
5. Gjennomføre en presentasjon om felles læring på arbeidsplassen. Omfang: Minimum 30 min.
6. Presentasjonen med refleksjonslogg innleveres elektronisk. Power Point presentasjon. Refleksjonslogg ca. 350 ord.
Alle oppgavene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Margrethe Jernes , Inger Benny Espedal Tungland
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Studiet bygger på sosiokulturelle perspektiv på læring og kunnskapsutvikling. I slike perspektiv ser en kunnskap som konstruert i sosiale og kulturelle sammenhenger, og at læring skjer gjennom handling av både praktisk og kognitiv karakter, altså både aktør- og kommentatorkompetanse. Dette læringssynet tilsier høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon og det er krav om obligatorisk deltakelse (80 %). Studiet består av både selvstudium, basisgruppemøter, faglige samlinger og egne øvinger/praksis mellom samlingene. Omfang og innhold i samlingene presiseres i semesterplanen. Det vil bli gitt ulike oppgaver individuelt og i grupper mellom samlingene. Disse er obligatoriske og inngår i arbeidskravene. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstilles for eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Pedagogisk veiledning emne 1 (PVE101_1) 15
Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (PVE110_1) 15

Åpent for

Pedagogisk veiledning

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk