en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU746_1

Naturfag fagdidaktikk del 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene
Kunnskap
 • ha kunnskap om naturfagets egenart i et vitenskapsteoretisk og historisk perspektiv
 • ha inngående kunnskap om naturfagets plass, utbredelse, progresjon og begrunnelser i skolen
 • kjenne til innholdet i norske læreplaner for naturfag
 • kjenne til resultatene fra de store, internasjonale undersøkelsene i naturfag
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til naturfaget, blant annet med utgangspunkt i kjønn og kulturell bakgrunn
 • ha avansert kunnskap om ungdomskultur, spesielle utfordringer på ungdomstrinn og i videregående opplæring og kunne kommunisere og anvende dette faglig
 • ha kjennskap til elevaktive arbeidsformer i naturfag

Ferdigheter
 • kunne argumentere for viktigheten av et sterkt naturfag i skole og samfunn
 • kunne velge ut og vurdere lærestoff, læremidler, arbeidsmåter og vurderingsformer som er aktuelle innenfor naturfag
 • kunne tilpasse lærestoff, læremidler og vurderingsformer til ulike undervisningsnivåer og elevkategorier i skolen
 • kunne ta stilling til hvordan man som lærer forholder seg til ulike elevholdninger til naturfagene

Generell kompetanse
 • kunne orientere seg i naturfagets faglitteratur, forholde seg kritisk og utvikle egen faglig praksis
 • kjenne til og kunne bidra med fagetiske meninger og vurderinger
 • kunne videreutvikle egen kompetanse gjennom å orientere seg i faglitteratur og kommunisere naturfaglige problemstillinger til elever, kolleger og foresatte
 • vise seg som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte innen naturfaget
 • kunne betrakte naturfaget som både skolefag og vitenskapsfag med vekt på bruk av modeller i realfag og eksperimentelle metoder

Innhold

Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag med hovedfokus på ungdomstrinnet og den videregående skole. Studentene skal sette seg inn i naturfagets historie, status og egenart i en nasjonal og internasjonal kontekst.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 A - F
Hjemmeoppgave 3500 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Arbeidskrav gitt av faglærer.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Frode Skarstein
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Pensum (totalt 500 sider):
Sjøberg, S. (2012). Naturfag som allmenndannelse en kritisk fagdidaktikk elektronisk ressurs. Oslo, Gyldendal akademisk (kapitler i utvalg, totalt 200s)
Folkvord, K. og G. Mahan (2015). Engasjerende naturfag elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole, Cappelen Damm.
Gratis digitalt kompendium med utvalgte sider fra følgende bøker:
Kolstø, S. D., E. Knain, (red) (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo, Universitetsforl.
Angell, C. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand, Høyskoleforl.
Marion, P. v. og A. Strømme (2015). Biologididaktikk. Oslo, Cappelen Damm.
Ringnes, V. og M. Hannisdal (2014). Kjemi fagdidaktikk kjemi i skolen. [Oslo], Cappelen Damm akademisk.
Sinnes, A. T. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling hva, hvorfor og hvordan? Oslo, Universitetsforl.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk