en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU745_1

Naturfag fagdidaktikk del 1

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir studentene et grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene
Kunnskap
kjenne til naturfagdidaktikk som fagområde
kjenne til og kunne reflektere over innholdet i norske læreplaner
ha kjennskap til relevant forskning knyttet til undervisning i naturfag
kjenne til læring og undervisning i museer og vitensentre
ha dyp innsikt i elevaktive arbeidsformer i naturfag
kunne utnytte digitale ressurser til naturfagundervisning
ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i fagene samt læremidler i undervisningen
kunne analysere faglige utfordringer for ulike elevgrupper i forskjellige skoleslag
Ferdigheter
kunne analysere og reflektere over læreplaner i fag for ungdomstrinnet og videregående skole, og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
kunne bruke varierte og relevante metoder i undervisningen, og tilpasse opplæringen i faget slik at den tar hensyn til elevens ulike læringstempo, deres interesse for faget og evne til abstrakt tenkning.
kunne lede og motivere elever og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
kunne kartlegge og vurdere elevenes forkunnskaper, interesser og andre læreforutsetninger
kunne gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer
Generell kompetanse
  • vise seg som faglig kompetente og fagdidaktisk reflekterte i naturfaget.
  • kunne betrakte naturfaget som både skolefag og vitenskapsfag med vekt på bruk av modeller i realfag og eksperimentelle metoder

Innhold

Emnet gir studentene et didaktisk og metodisk grunnlag for undervisning i naturfag for trinn 8-13. Studentene skal utvikle evnen til å reflektere over innholdet i læreplanene og utvikle egne undervisningsstrategier i disse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
Omfang på oppgaven: 3500 ord +/- 10 prosent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Arbeidskrav gitt av faglærer.
Det er 80% obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Frode Skarstein
Studiekoordinator
Irene Husveg
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Emnet har varierte undervisningsformer i klasse, gruppe og individuelt på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Pensum (totalt 500 sider):
Sjøberg, S. (2012). Naturfag som allmenndannelse en kritisk fagdidaktikk elektronisk ressurs. Oslo, Gyldendal akademisk (kapitler i utvalg, totalt 200s)
Folkvord, K. og G. Mahan (2015). Engasjerende naturfag elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole, Cappelen Damm.
Gratis digitalt kompendium med utvalgte sider fra følgende bøker:
Kolstø, S. D., E. Knain, (red) (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo, Universitetsforlaget.
Angell, C. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand, Høyskoleforl.
Marion, P. v. og A. Strømme (2015). Biologididaktikk. Oslo, Cappelen Damm.
Ringnes, V. og M. Hannisdal (2014). Kjemi fagdidaktikk kjemi i skolen. [Oslo], Cappelen Damm akademisk.
Sinnes, A. T. (2015). Utdanning for bærekraftig utvikling hva, hvorfor og hvordan? Oslo, Universitetsforlaget.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk