en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU744_1

Matematikk fagdidaktikk del 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Studentene skal utvikle undervisningskompetanse innen matematikkfaget med hovedfokus på trinn 8-13 i skolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kjenne til og reflektere over innholdet i norske lærerplaner
 • kjenne til resultatene fra de store, internasjonale undersøkelsene med relevans for matematikk, samt nasjonale prøver
 • ha kunnskap om IKT i matematikkundervisningen, og kunne utnytte digitale og elektroniske ressurser
 • ha innsikt i elevaktive arbeidsformer i matematikk
 • ha kunnskap om ulike elevholdninger til matematikk
 • ha kunnskap om typiske misoppfatninger og faglige utfordringer for enkelte elevgrupper.

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne analysere læreplaner og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen
 • kunne tilpasse lærestoff og undervisningsformer til ulike elevforutsetninger
 • kunne lede elever i et læringsfelleskap der bruk av varierte arbeidsmetoder fremmer elevens sosiale og faglige utvikling

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
 • kunne begrunne undervisning med grunnlag i læreplaner for trinn 8-13 i skolen.
 • Kunne reflektere over og delta i diskusjoner rundt faglige, fagdidaktiske og fagetiske utfordringer i matematikk.

Innhold

Emnet inneholder forhold knyttet til profesjonsutøvelsen som lærer i matematikk. Emnet gir studenten grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i matematikk forankret i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FAlle.
Den muntlige eksamenen er på inntil 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Arbeidskrav gitt av faglærer.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sean Peter Kåss Martin, Siri Ovedal-Hakestad
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Brekke, G. (1995). Kartlegging av matematikkforståelse. Introduksjon til diagnostisk undervisning i matematikk. Nasjonalt læremiddelsenter
http://bestilling.utdanningsdirektoratet.no/Bestillingstorg/PDF/59447_KAR_MAT_007_innmat.pdf
Botten, G., Daland, E. og Dalvang, T. Tilpasset matematikkopplæring i en
inkluderende skole. I: Tangenten : tidsskrift for matematikkundervisning. - 19(2008), nr. 2 http://www.caspar.no/tangenten/2008/t-2008-2.pdf
Kjærnsli, Marit og Olsen Rolf Vegard (red.) Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i Pisa 2012. Universitetsforlaget http://www.udir.no/PageFiles/79421/PISA%202012%20norske%20resultater.pdf?epslanguage=no
Grevholm, B (red) (2001) Matematikk for skolen. Fagbokforlaget.
Niss, M. (2002). Kompetencer og matematikklæring. Undervisningsministeriet 2002
http://pub.uvm.dk/2002/kom/
Nortvedt, G (2013). Leseforståelse og matematikk. Bedre skole nr 1 2013
http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_1_2013/BS_1-13_web_Nortvedt.pdf
I tillegg kommer styringsdokument som læreplan for matematikk fellesfag og programfag, opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven. Studenten skal ha 200 selvvalgte sider i tilknytning til individuell hjemmeoppgave.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk