en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU734_1

Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal kvalifisere studentene for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med vekt på ungdomsskolen og den videregående skolen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap
  • ha avansert kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i samfunnsfag og historie samt læremidler i undervisningen, inkludert digitale læremidler særlig knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse
  • kunne analysere faglige utfordringer i samfunnsfag og historie knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse

Ferdigheter
  • kunne planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i samfunnsfag med og uten teknologiske/digitale hjelpemidler knyttet til kjerneområder som miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over og kontinuerlig forbedre sin faglige klasseromspraksis og styrke undervisningen i samfunnsfag og historie særlig knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse
  • kunne analysere og formidle avansert innhold knyttet til miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse i samfunnsfag og historie og kunne kommunisere dette til elever og kolleger

Innhold

Emnet skal gi studentene et grunnlag for ledelse av læring i historie og ulike samfunnsfag med hovedvekt på ungdomsskolen og den videregående skolen (trinn 8-13). Denne delen av emnet vil ha et klart fokus på miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse som er kjerneelementer og sentrale verdier i samfunnsfagene og historie. Emnet vil kombinere refleksjon og diskusjon om ulike læringsteorier, undervisningsmetoder og praksis. Gjennom dette emnet skal studentene utvikle evne til å reflektere kritisk over målsettinger, innhold, metoder og læreplaner i samfunnsfagene og historie særlig knyttet til tema miljøbevissthet, medborgerskap og demokratisk kompetanse.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig fremføring1/130 minutterA - F
Muntlig framføring i inntil 30 minutter.
Hver student skal holde en muntlig presentasjon for faglærere på rundt 20 min. Deretter kan oppfølgingsspørsmål stilles. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i et utprøvd undervisningsopplegg under en praksisperiode.
Powerpoint, lysark e.l. er tilgjengelige hjelpemidler.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% oppmøte
Det er 80 % obligatorisk oppmøte på samlingene i emnet for å kunne gå opp til eksamen

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Siri Elisabeth Espeland
Faglærer
Tor Thorvaldsen
Praksiskoordinator
Lene Båkind Sollie , Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer på samlingene i tillegg til nettbasert undervisning og individuelle studier mellom samlingene.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 10.08.2020

Historikk