en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU732_1

Engelsk fagdidaktikk del 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole og å kvalifisere studenter for å undervise i engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter endt studium skal studentene ha kunnskap om:
 • ulike forskningsbaserte undervisningsmåter som kan være aktuelle i engelskundervisningen
 • hvordan de grunnleggende ferdighetene utvikles og tilrettelegges for den enkelte elev
 • hvordan kritisk vurdere egen undervisning i lys av relevant språklæringsteori
 • ulike typer vurdering av språkkompetanse
 • ulike læremidler og lærebøker og hvordan disse kan brukes i språkopplæring
 • ulike måter å tilpasse engelskundervisningen på
 • ulike læringsstrategier, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring

Ferdigheter:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • analysere og bruke læreplaner i engelsk for ungdomstrinnet og videregående skole og utvikle lokale planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i engelskundervisningen
 • planlegge, begrunne og gjennomføre undervisning i engelsk, med og uten digitale hjelpemidler
 • lede og motivere elever i engelskundervisningen og skape trygge læringsmiljø
 • velge ut og bruke ulike læremidler, arbeidsmåter og aktiviteter som fremmer elevens språklæring og danning
 • bruke varierte, tilpassa og relevante metoder i engelskundervisningen
 • gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen språklæring og faglige utvikling

Generell kompetanse:
Etter endt studium skal studentene kunne:
 • forstå fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • videreutvikle egen undervisnings- og språkkompetanse gjennom faglitteratur, forsknings- og utviklingsarbeid og erfaring
 • diskutere forskningsbaserte og anerkjente måter å undervise i skjønnlitteratur
 • reflektere over og kontinuerlig utvikle sin klasseromspraksis og engelskundervisning
 • videreutvikle en profesjonell holdning til engelskundervisning og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • reflektere over hvordan digital språkteknologi kan brukes for å fremme språklæring

Innhold

Formålet med kurset er å gi studentene undervisningskompetanse i skolefaget engelsk med hovedfokus på grunnskolens ungdomstrinn og videregående skole. Sentrale emner inkluderer språklæringsteori, elevautonomi, læringsstrategier, flerspråklighet, faktorer og metoder som påvirker engelsk språklæring, kultur- og litteraturundervisning, prosessorientert og sjangerbasert skriving, ulike vurderingsformer, utvikling av språklig kompetanse, bruk av digital teknologi, læreplaner og læremiddel i engelskfaget, og hvordan disse kan fremme læring, utvikling og danning hos elevene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeoppgave1/1 A - FAlle.
 • Individuell oppgave på 3500-4000 ord, skrevet på engelsk
 • Studentene skal levere forslag til problemstilling innen angitt frist
 • Problemstillingen må godkjennes av faglærer
 • Studentene skal ha veiledning
 • Engelsk språkkompetanse og akademisk skriving skal også vurderes, i tillegg til fagdidaktisk forståelse, kritisk refleksjon og integrering av teori og praksis.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Godkjent problemstilling innen angitt frist.
Arbeidskrav gitt av faglærer.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Torill Irene Hestetræet
Faglærer
Ion Patrick Francis Drew , James Jacob Thomson , Marte Handal
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

En kombinasjon av forelesninger, seminar, diskusjon og praktiske øvinger på samlingene i tillegg til individuelle studier og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Refleksjon og integrering av teori og praksis er sentralt.

Åpent for

Praktisk pedagogisk utdanning - deltid

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Utvalgte kapitler fra:

Brown, D. B. & P. Abeywickrama (2010). Language Assessment: Principles and Classroom Practices (2nd edition). Pearson Education ESL.

Council of Europe (2001). Common European Framework of References for Languages. Cambridge University Press (online)

Fenner, A.-B. & Skulstad, A. S. (2018). Teaching English in the 21st Century. Central Issues in English Didactics. Bergen: Fagbokforlaget

Newby & al 2007. European Portfolio for Student Teachers of Languages. ECML (online)

Et utvalg av relevante fagdidaktiske tekster og artikler:

Bates, T. (2011). Understanding Web 2.0 and its Implications for E-learning. In Lee, M.J.W. & McLouglin, C. Web 2.0-Based E-Learning: Applying Social Informatics for Tertiary Teaching Information Science Reference (online)

Brox, H. (2018). Collaborative Writing with Online Tools. In Bøhn, H., Dypedahl, M., and Myklevold, G.-A. Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Dypedahl, M. (2018). Working with Grammar. In Bøhn, H., Dypedahl, M., and Myklevold, G.-A. Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Dysthe, O. & Hertzberg, F. (2014). Skriveopplæring med vekt på prosess og produkt. In K. Kverndokken (Ed.) 101 skrivegrep - om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fagbokforlaget

Haukås, Å. (2011). Læringsstrategiar i språkundervisninga. Bedre Skole (online)

Haukås, Å. & Speitz, H. (2018). Plurilingual Learning and Teaching. In H. Bøhn, M. Dypedahl & G.-A. Myklevold (Eds). Teaching and Learning English. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hyland, K. & Hyland, F. (2006). State-of-the-Art Article: Feedback on Second Language Students' Writing. Language Teaching 39

Little, D. (2008). Knowledge about language and learner autonomy. In J. Cenoz & N. H. Hornberger. Encyclopedia of Language and Education (2nd ed.) Knowledge about Language Volume 6

Lund, A. (2011). Hva skal vi med IKT i skolen? I Bedre Skole, (4)

Røkenes, F. M. (2016). Digital storytelling in teacher education: A meaningful way of integrating ICT in ESL teaching. Acta Didactica Norge, 10(2), 311-328
Schmitt, N. (2008). Review article: Instructed second language vocabulary learning. Language Teaching Research 12,3 (329-363)

Stone, J. (2007). Popular Websites in Adolescents' Out-of School Lives: Critical Lessons on Literacy. A new literacies sampler (online)

Sundqvist, P. & Sylvén, L. K. (2016). Extramural English in Teaching and Learning: From Theory and Research to Practice. London: Palgrave Macmillan. (utdrag; tilgjengelig elektronisk UiS bibliotek)

Vogt, K. & Kantelinen, R. (2012). Vocationally oriented language learning revisited. ELT Journal


Litteratur og kultur:
Bechdel, Alison, Fun Home (2007). First Mariner Books Edition.
Gaiman, Neil. The Sleeper and the Spindle (2013). London: Bloomsbury
Eighth Grade (2018). Director: Bo Burnham
Atwood, Margaret. The Testaments (2019). London: Penguin Random House (excerpt)
Munden, J. & Sandhaug, C. (2017). English for Secondary School. Oslo: Gyldendal. (selected chapters)
Williams, G. (2013). Literature for the English Classroom. Theory into Practice. Bergen: Fagbokforlaget (selected chapters)


Rundt 150 sider relatert til eget tema.
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk