en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU721_1

Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen, med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt studium kunne:
Kunnskap
 • gjøre rede for et overordnet systemperspektiv på lærerrollen og skolen
 • gjøre rede for sammenhengen mellom samfunnsmessige endringskrav, skolen som organisasjon og didaktiske utfordringer i undervisningen
 • gjøre rede for interkulturell kommunikasjon i et samfunn preget av økt migrasjon
 • gjøre rede for årsaker til frafall i skolen og behovet for tilpasset opplæring
 • gjøre rede for entreprenørskap, innovasjon og arbeidslivets kompetansebehov
 • gjøre rede for IKT i skolen ut fra ulike ideologiske og didaktiske tilnærminger
 • gjøre rede for årsaker til mobbing, sosiale og emosjonelle vansker og behovet for tverrfaglig samarbeid
 • gjøre rede for prinsipper og fordeler og ulemper ved bruk av prosjektarbeid i skolen
 • gjøre rede for ulike syn på kommunikasjon, voksnes læring og livslang læring
 • gjøre rede for ulike begrepsmessige og teoretiske perspektiver på moderne veiledning

Ferdigheter
 • drøfte hvordan man kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn)
 • drøfte relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • drøfte ulike teorier om profesjonsutvikling, kommunikasjon og moderne veiledning
 • drøfte hvordan IKT kan brukes som didaktisk virkemiddel i undervisningen
 • drøfte fordeler og ulemper med prosjektarbeid i undervisning og endringsarbeid i skolen
 • drøfte hvordan en skal gi støtte og omsorg til barn, unge og voksne i krise

Generell kompetanse
 • analysere egne behov for kompetanseheving, og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • diskutere hvordan en kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • drøfte hvordan en kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.
 • drøfte hvordan IKT og prosjektarbeid kan bidra til nye måter å organisere og gjennomføre undervisning
 • gjøre rede for hvordan sosiale og emosjonelle vansker og mobbing blant ungdom kan håndteres av læreren og gjennom samarbeid med andre profesjoner
 • forklare hvordan en kan skape gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • drøfte årsaker til endringsprosesser i skole, bedrift og samfunn

Innhold

Emnet er en del av profesjonsfaget. Det skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfag/fag og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et organisasjons- og samfunnsperspektiv fra et fag- og yrkesdidaktisk ståsted.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Flervalgseksamen og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Flervalgeksamen - hjemme1/31 timeA - FAlle.
Hjemmeeksamen2/3 A - FAlle.
Eksamen består av en individuell hjemmeeksamen (2/3) på 3500 ord, +/- 10 %, som leveres innen angitt frist og en flervalgseksamen (1/3) på en time. Begge eksamener må være bestått for å få godkjent emnet. Ved eventuell strykkarakter på en eksamen må kun denne gjennomføres på nytt.
Begge eksamener må være bestått for å få godkjent emnet. Ved eventuell strykkarakter på en eksamen må kun denne gjennomføres på nytt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent arbeidskrav om problemstilling og løsning av hjemmeeksamen, Godkjent vurdering av medstudent sitt arbeidskrav, 80% obligatorisk tilstedeværelse på samlingene
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Faglærer
Ulrich Dettweiler , Rune Frestad
Studiekoordinator
Irene Husveg
Emneansvarlig
Torbjørn Waaland

Arbeidsformer

Foredrag og seminar på samlingene på campus, og individuelle studier i tillegg til nettbasert undervisning mellom samlingene.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidlig dialog hvert semester og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Litteratur (totalt ca. 700 sider):
Bunting, Mette (red.) (2014): Tilpasset opplæring - i forskning og praksis. kap. 2,3,4,5, 6 og 10, Cappelen Damm 105 sider
Gjøsund/Huseby (2003): To eller flere...Basiskunnskaper i gruppepsykologi. Damm forlag. Kap.1-5. 100 sider
Skogen, Kjell (2006): Entreprenørskap i utdanning og opplæring. Kapittel 1-3, Gyldendal Akademisk. 106 sider
Midthassel, U. V., Bru, E., Ertesvåg, S. K. og Roland, E. (Red) (2011) Sosiale og emosjonelle vansker Kap 2 og 9. Universitetsforlaget (25 s)
Midthassel, U. V., Bru, E., Ertesvåg, S. K. og Roland, E. (Red) (2011) Sosiale og emosjonelle vansker Kap 2, 4, 5, 6, 8 og 9. Universitetsforlaget (90 s)
Troye, S. V. og Grønhaug, K. Utredningsmetodikk - Hvordan skrive en utredning til glede for både deg sjølv og andre. (1992) Kap 1 - 3, TANO, (40 s)
May Britt Postholm (2006) Prosjektarbeid som verktøy ved kunnskapskonstruksjon. Norsk pedagogisk tidsskrift (11 s)
Roe, Astrid (2014) Lesestrategier I Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget. (30 s)
Skaftun, A (2014) Leseopplæring og fagenes literacy. I Skaftun, A., Solheim, O.J. og Uppstad, P.H.:Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (15 s)
Uppstad, P.H. og Walgermo, B. (2014) Arbeid med vokabular i leseopplærigen. I Skaftun, A., Solheim, O.J. og Uppstad, P.H.: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (12 s)
"Læringsstrategier i flere fag" (hefte) (39 s) http://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/laeringsstrategier-i-flere-fag-article86881-12686.html
"Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser." Tfou-rapport 2014:16 s. 105 -134). (29 s) http://tfou.no/wp-content/uploads/2015/10/ra201416web.pdf
"Fagbok i bruk i alle fag i vgo" (hefte) s 14 - 25, 66 - 73. (20 s) http://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/fagbok-i-bruk-i-alle-fag-i-videregaaende-skole-article80078-12686.html
Leseplanleggeren (folder) (2 s) http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/pdf-filer/leseplanleggjaren.pdf
Kringstad og Kvithyld: "Fem prinsipp for god skriveopplæring" (8 s) http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/5prinsipp_Kringstad_Kvithyld.pdf
NOU Nr 8 2015 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser kap 1 og 2 (28 s)
Damsgård, H. L. og Heggen, K. (2010) Læreres vurdering av egen utdanning og videre kvalifisering i yrket. Norsk Pedagogisk Tidsskrift (13 s.)
Terje Overland 2001 Barnevernstjeneste og skole må samarbeide (s. 41-51). I Barn i Norge. Utgitt av Voksne for barn. (10 s)
Tove Anderson Younis (2010): På lag. Minoritetsjenter som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 94(2), 136-147 (12 sider)
Camilla Erichsen Skalle, Anje Muller Gjesdal, Håkon Tveit (2015): Mangfold i Læreplan for fremmedspråk. Migrantnarrativer i fremmedspråkundervisning og utvikling av interkulturell kompetanse, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 99(3+4), 256-267 (12 sider)
Åse Røthing (2015): Rasisme som tema i norsk skole. Analyser av læreplaner og lærebøker og perspektiver på undervisning, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 99(2), 72-84 (13 sider)
Svein Blom (2016): Holdninger til innvandrere og innvandring 2016, Statistisk sentralbyrå, Rapporter 2016/41, 1-39 (40 sider)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.05.2020

Historikk