en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU712_1

Læring og pedagogisk virksomhet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk, yrkesfaget og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne:
Kunnskap
 • Gjøre rede for det mangfoldige begrepet læring på bakgrunn av innsikt om læringspsykologiske tradisjoner når det gjelder hvorfor og hvordan elever lærer.
 • Gjøre rede for ulike teorier om motivasjon og hva selve begrepet motivasjon betyr.
 • Gjøre rede for yrkesetikk, yrkesetiske holdninger og hvilke etiske valg en lærer står over for gjennom det pedagogiske arbeidet sitt.
 • Gjøre rede for ulike perspektiv på veiledning som pedagogisk læringsstrategi for elever og lærere i skolen.
 • Gjøre rede for bruken av det muntlige språket som et tillitsskapende verktøy for lærere i samarbeid med kollegaer, elever og foresatte.

Ferdigheter
 • Drøfte ulike perspektiv på læring, atferd og bearbeiding av informasjon.
 • Drøfte ulike motivasjonsteorier opp mot hverandre med den hensikt å stå best mulig rustet i arbeidet med å aktivisere enkeltelever og grupper av elever i undervisningsarbeidet.
 • Drøfte hvordan kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med elever og kolleger på en troverdig måte gjennom bruken av muntlig språk.
 • Drøfte ulike perspektiver og tradisjoner om veiledning opp mot hverandre for å kunne iverksette læring hos elever og lærere i skolen.
 • Drøfte hvordan lærere kan reflektere over yrkesetiske dilemmaer, ulike verdier og etiske valg som grunnlag for arbeidet sitt med undervisning og elever

Generell kompetanse
 • Kunne drøfte en autonom og yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kollegaer basert på dialog, toleranse og respekt.
 • Kunne vise inngående kunnskap om læring og utvikling for tilrettelegging av undervisningsarbeidet.
 • Kunne diskutere veiledning som pedagogisk verktøy for elever og lærere med ulike forutsetninger og behov.
 • Kunne reflektere over motivasjonspsykologien sin betydning for å aktivisere den enkelte elev og grupper av elever.
 • Kunne begrunne hvorfor og hvordan lærernes bruk av muntlig språk har stor betydning for elevenes læring.

Innhold

Emnet skal ivareta sammenhengen mellom pedagogikk og praksis i utdanningen med vekt på ledelse av lærings- og utviklingsarbeid i et individ- og gruppeperspektiv ut fra et pedagogisk ståsted.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen1/16 timerA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk aktivitet
Gjennomført gruppearbeid i tildelt tema, lagt det fram på seminar og fått det godkjent.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Faglærer
Torbjørn Waaland , Narve Dolve
Emneansvarlig
Ulrich Dettweiler
Studiekoordinator
Irene Husveg
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian

Arbeidsformer

Foredrag, gruppearbeid og seminar i samlingene på campus. Individuelt arbeid og nettbasert undervisning mellom samlingene.
Det er 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Læring og pedagogisk virksomhet (PPU714_1) 15

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur

Woolfolk. A. 2004. Pedagogisk psykologi
Kvalsnes, Ø. 2014. Etikk for lærere.
Trøhaugen. L. A. 2011. Retorikk for lærere - å lykkes som lærer
Tveiten, S. 1998. Veiledning - mer enn ord.
Hatti. J.2013. Synlig læring - for lærere.
Imsen. G. 2014. Elevens læring.
Moen, E. (2014). Slik stopper vi mobbing - en håndbok. Oslo: Universitetsforlaget.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk