en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PPU711_1

Skolens og lærerens verdier og oppgaver

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene kunne:
Kunnskap
 • gjøre rede for skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet, i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • gjøre rede for læreplanteori, sett i et skolepolitisk og -historisk perspektiv
 • gjøre rede for de didaktiske kategoriene mål, innhold, arbeidsmåter/læreprosesser, vurdering, rammefaktorer og elevenes læreforutsetninger med vekt på tilpasset opplæring og differensiering
 • gjøre rede for grunnleggende tenkning rundt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen med vekt på utviklingsorientert didaktikk
 • gjøre rede for lærerens oppgaver med vekt på klasseledelse og et inkluderende læringsmiljø
 • gjøre rede for skolen som organisasjon med vekt på lærerens rolle som skoleutvikler

Ferdigheter
 • diskutere skolens verdier og oppgaver i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv med blant annet fokus på bærekraftig utvikling, demokrati, medvirkning og kritisk tenkning
 • analysere læreplanen og drøfte hvordan denne kan brytes ned og tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole og lokalsamfunn med vekt på blant annet livsmestring, dybdelæring og skaperglede
 • drøfte differensierte undervisningsopplegg opp mot tilpasset opplæring for ulike elevgrupper med vekt på menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold
 • drøfte hensiktsmessig bruk av digital teknologi til å fremme elevenes læring
 • drøfte verdien av å bygge gode relasjoner og samarbeid med elever, foresatte, kollegaer, skoleledelse og lokalsamfunn
 • drøfte lærerrollen med utgangspunkt i ulike pedagogiske grunnsyn og klasseledelse med vekt på demokrati, medvirkning og kritisk tenkning
 • drøfte hvordan læreren kan bidra til profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Generell kompetanse
 • ha kjennskap til skolens verdigrunnlag i et skolehistorisk og -politisk perspektiv
 • ha noe kjennskap til samenes og andre norske minoriteters vilkår
 • se verdien av å kjenne skolens lov- og planverk og å bruke dette som grunnlag for profesjonell og autonom utøvelse av lærerrollen
 • vise respekt og toleranse overfor elever, foresatte og kolleger og se verdien av å bruke disse som en ressurs i skolen
 • ha kjennskap til vitenskapelige problemstillinger og være en utviklingsorientert lærer
 • se utfordringer i aktuelle undervisnings- og skolesituasjoner, og bidra til å finne gode alternative løsninger for alle involverte parter
 • ha evnen til å se den lokale skolen i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt utviklingsperspektiv

Innhold

Emnet legger vekt på å bevisstgjøre studentene på lærerens og skolens verdigrunnlag og oppgaver i samfunnet nå og tidligere. Studentene skal, gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid med pensumlitteraturen, tilegne seg læreres profesjonelle og vitenskapelige tenkemåter. Ved å analysere læreplanverket skal studentene blant annet utvikle evnen til å se hvordan læreren kan planlegge undervisningen ved blant annet å bryte ned sentrale retningslinjer og tilpasse disse til ulike elevgrupper. Studentene skal videre sette seg inn i lærerens rolle som klasseleder, relasjonsbygger og skoleutvikler.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig hjemmeeksamen1/1 A - FAlle.
Eksamensoppgaven legges ut på samlingen før praksis og skal være praksisrelatert. Praksisperioden drøftes opp mot pensumlitteraturen og spesielt med fokus på utviklingsorientert didaktikk. Studentene skal jobbe selvstendig med besvarelsen. Faglærer gir noe fellesveiledning på samlingene. Oppgavens lengde 5000 ord +/-10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% tilstedeværelse på undervisning/samlinger, 6 uker veiledet praksis
Individuell hjemmeeksamen integrerer pensumlitteraturen og praksis. Det stilles derfor krav om at studentene må gjennomføre og bestå 6 ukers veiledet praksis, innen det semester som eksamensbesvarelsen leveres.
Det er krav om 80 % obligatorisk tilstedeværelse på samlingene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kirsten Johnsen
Faglærer
Narve Dolve
Praksiskoordinator
Lene Båkind Sollie , Kristin Henanger Haugen
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Samlingene på campus består av forelesninger og seminarer med gruppediskusjoner. Her setter vi i gang kritiske tankeprosesser som studentene senere tar med seg inn i lærerollen. Mellom samlingene er det individuelle studier av pensumlitteraturen og arbeid med individuell skriftlig hjemmeeksamen knyttet til praksis.
Studentene må følge med på Canvas mellom samlingene.

Praksis

6 uker praksis er eget emne og må tas parallelt med dette emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU713_1) 15

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.07.2020

Historikk