en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

PET505_1

Retningsboring og brønnstrømning

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Den ene hoveddelen av kurset har fokus på bore og brønnteknologi. Denne delen gir en overordnet introduksjon til ulike faser av livssyklusen for en brønn med spesielt fokus på hvordan en brønn bygges opp. Deretter gis det en fordypning i hvordan man kan konstruere ulike brønnprofiler ved hjelp av retningsboring. Her vil man adressere både anvendelsesområder, retningsboringsbegreper, utstyr, bruk av målinger for posisjonering samt utføre beregninger.
Den andre hoveddelen av kurset omhandler flerfase strømning av væsker, gass og partikler i brønner og rørledninger. Dette har anvendelse både for bore og produksjonsfasen til brønner.

Læringsutbytte

Ha oversikt over de ulike fasene i en brønns livssyklus inkludert boring, komplettering, produksjon, intervensjon og plugging.
Ha kunnskap om retningsboring herunder anvendelsesområder, retningsboringsbegreper, ulike koordinatsystemer, retningsboringsutstyr, nødvendige målinger for posisjonering og usikkerhet knyttet til brønnposisjonering.
Være i stand til å utføre beregninger for retningsbrønner som adresserer enkle to dimensjonale brønnprofiler, posisjonsendring ved bruk av mudmotor, beregning av vertikal seksjon samt metoder for posisjonsbestemmelse basert på brønnmålinger.
Være i stand til å utføre hydrauliske beregninger for både enfase og flerfase strøm knyttet opp mot hullrensing, brønnspark, gassløft operasjoner og produksjonsbrønner.
Kunne bruke digitale verktøy som Excel og Matlab for analyse av problemer og numerisk simulering av prosesser.

Innhold

Innholdet i retningsboringsdelen av kurset er:
Introduksjon til brønnens ulike faser, oppbygning av en brønn, boreutstyr, boreprosessen, boreproblemer, komplettering med tilhørende utstyr i en produksjonsbrønn, anvendelse av retningsboring, retningsboringsbegreper, koordinatsystemer, borestrengsutstyr, borekroner, mudmotor, roterende styrbare systemer, posisjonsmålinger, formasjonslogging, geostyring, usikkerhet knyttet til posisjonering av brønner, beregninger knyttet til orientering av mudmotor, beregninger knyttet til enkle to dimensjonale brønnprofiler, metoder for posisjonsberegning samt anvendelse i Excel, MonteCarlo simulering i Matlab.
Innholdet i strømningsdelen av kurset er:
Enfase og flerfase strømning herunder: reologi og fluidegenskaper, strømningsregimer, fluidfraksjoner og trykkfallsberegninger i vertikale og horisontale brønner. Viktige anvendelsesområder er hullrensing, brønnspark, gassløft samt strømning i produksjonsbrønner og rørledninger. Matlab program som blant annet illustrerer bruk av teori i en numerisk simulator for flerfase brønnstrømning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Fluidmekanikk, ordinære og partielle differensialligninger.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Rune Wiggo Time , Andrianifaliana Herimonja Rabenjafimanantsoa

Arbeidsformer

4 timer forelesning per uke fordelt jevnt på retningsboring og hydrodynamikk i enfase og flerfase brønnstrømning.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Petroleumsproduksjon og flerfasestrøm i rør (MPE700_1) 5
Brønnteknologi (MPE680_1) 5
Brønnteknologi (MPE700_1) 10

Åpent for

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020

Historikk