en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

OFF570_1

Menneske-Teknologi-Organisasjon i komplekse industrielle systemer

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Viktige menneskelige, teknologiske, og organisatoriske (MTO) aspekt som påvirker komplekse tekniske system. Gir kunnskap om hvordan menneske, teknologi, organisasjon og arbeidsprosesser relaterte saker påvirke Komplekse industrielle systemer, hvilke tiltak kan tas for produktive, effektive og sikre operasjoner, og hvordan man kan unngå uønskede situasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap
-har inngående kunnskap om teori og metoder innenfor menneske, teknologi, og organisatoriske aspekter
-kan anvende kunnskap på kompleks teknologiske systemer
-kan analysere faglige problemstillinger knyttet til design og operasjonelle utfordringer
Ferdigheter
-kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
-kan bruke relevante prinsipper og metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
-kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
Generell kompetanse
-kan analysere relevante fag,- yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
- kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter
-kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialiteter og til allmennheten

Innhold

Viktige menneskelige, teknologiske, og organisatoriske (MTO) aspekt som påvirker design, utnyttelse og drift av komplekse tekniske systemer. Forståelse og kunnskap om ulike tiltak for å forbedre effektiviteten og og redusere uønskede situasjoner og hendelser. Praktiske industrielle saker og hendelser.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innleveringsoppgave1/1 A - F
Innleveringsoppgaver
Hvis en student ikke består innleveringsoppgavene, må hun/han ta dette om igjen neste gang kurset undervises.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Rapport, Gruppepresentasjon
Obligatorisk rapport basert på selv-studier eller gruppearbeid. Gruppepresentasjoner. I tillegg muntlig høring dersom rapporten eller presentasjoner er ikke tilfredsstillende.
Alle obligatoriske krav må godkjennes av ansvarlig faglærer innen angitt frist.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jayantha Prasanna Liyanage
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Forelesninger og diskusjon. Selvstudier/gruppearbeid. Presentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Menneske, teknologi og organisasjon (MOM470_1) 10
Menneske, teknologi og organisasjon (FXMOM470_1) 10
Menneske, teknologi og organisasjon (MOM470_1) 20

Åpent for

Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk