en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT511_1

Helse og fysisk aktivitet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


- Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse
- Fysisk yteevne og anbefalinger om fysisk aktivitet
- Strategier og metoder for å fremme barn, unge og voksnes deltakelse i fysisk aktivitet og idrett
- Prosjektutvikling av helsefremmende tiltak - metodikk, gjennomføring og prosjektledelse

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
 • har avansert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse generelt, og om hvordan fysisk aktivitet påvirker barn og unges helse spesielt
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori innen fagområdet
 • har kunnskap om hvordan vi kan planlegge, gjennomføre og evaluere en intervensjon med henblikk på å øke aktivitetsnivået og bedre livsstilen

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkinger innen fagområdet og kunne legge til rette for aktiviteter som kan fremme fysisk kapasitet og god helse blant barn, unge og voksne
 • kan bruke relevante metoder for forskning innen fagfeltet på en selvstendig måte
 • kan anvende kunnskap om trening og fysisk aktivitet mot helsefremmende tiltak
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fysisk aktivitet med skolesektoren, helsesektoren og allmennheten.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan fremme det fysiske aktivitetsnivået til barn og unge

Innhold

Fysisk form, aktivitet og inaktivitet i befolkningen: Anbefalinger, utviklingstrekk, sittetid.
Årsaker og somatiske følgetilstander knyttet til overvekt og fedme.
Overvekt og fedme blant barn og unge. Overvekt sett fra den overvektiges synspunkt.
Hvordan måles overvekt? Overvekt, fysisk aktivitet og psykisk helse
Etiske utfordringer i arbeidet med fedmeproblematikk.
Trening av utrente, fedmepasienter og eldre. Hvordan skape varige livsstilsendringer?
Utebarn og innebarn: Opplever barn ulik form for velvære ved å være i fysisk aktivitet utendørs sammenliknet med å være i aktivitet inne? Aktiv skoletransport og barns helse.
Faktorer for aktivitet og inaktivitet blant barn, unge og voksne. Strategier for å fremme deltakelse i fysisk aktivitet.
Studentene skal jobbe med å forberede aktiviteter for ulike grupper, eksempelvis utrente, overvektige barn og eldre.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave1/110 dagerA - FAlle.
Individuell skriftlig oppgave over 10 dager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 3000 ord (+/- 10 %) og ha med sammendrag, litteraturliste, font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

3 obligatoriske arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være gjennomført før studenten kan framstilles for eksamen:
 • Skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %). Denne oppgaven skal presenteres for klassen, 10 min på oppgavepresentasjonen, 5 min til felles diskusjon. Hver student skal også gi konstruktiv kritikk på en medstudents oppgave.
 • Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere en egenintervensjon hvor hovederfaringene skal presenteres.
 • Studenter skal forberede og lede økter med fysisk aktivitet tilrettelagt for ulike brukergrupper, samt presentere kjerneartikler i plenum. Til hver artikkel som presenteres skal det lages en power-point presentasjon som legges ut på Canvas.

Arbeidskravene vurderes godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er obligatorisk fremmøte på presentasjoner, utvalgte seminarer og praktiske økter som studenten skal lede.

Fagperson(er)

Faglærer
Eva Leibinger , Atle Mjåtveit
Emneansvarlig
Leif Inge Tjelta
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp , Hege Cecilie Nygaard Barker

Arbeidsformer

Arbeidsformene vil bestå av forelesninger, observasjon av grupper, teoretiske og praktiske oppgaver. Det vektlegges aktiv studentdeltakelse, dialog og refleksjon.

Åpent for

Emnet er åpent for alle masterstudenter ved HV-fakultetet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Bøker:
 1. Klungland Torstveit. M., Lohne-Seiler, H., Berntsen, S., & Andersen, S.A. (red.): Fysisk aktivitet og helse. Cappelendamm 2018. (NY BOK)
 2. Øverby, N. C., Torstveit, M. K., Høigaard, R (red). Folkehelsearbeid. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2011. Kapittel 17 (Er det så enkelt å få folk mer fysisk aktive).
 3. Roland P. Hva er implementering? I: P Roland and E Westergård editors. Implementering: Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget; 2015. s. 19-39.

Rapporter/læreplan:
 1. Breivik, G., & Rafoss, K. Fysisk aktivitet: omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet: en oppdatering og revisjon. Side 1-60. Oslo: Norges idrettshøgskole, 2012. 60 sider.
 2. Miljøverndepartementet. Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse : rapport fra det nordiske miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse". Kapittel 3, 4, 5, 7, 8, 9. Vol. 2009: 545. Oslo. 62 sider.
 3. Ommundsen, Y., & Aadland, A. A. Fysisk inaktive voksne i Norge: hvem er inaktive - og hva motiverer til økt fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet, 2009. 81 sider.
 4. Samdal, O. Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005 : norske resultater fra studien "Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land." (Vol. nr. 3-2009). Bergen: Nasjonalforeningens HEMIL-senter, 2009. 83 sider.

Artikler:
 1. Meriwether, R. A., Lee, J. A., Lafleur, A. S., & Wiseman, P. (2008). Physical activity counseling. American Family Physician, 77(8), 1129-1136.
 2. Carson, V., Hunter, S., Kuzik, N., Gray, C. E., Poitras, V. J., Chaput, J. P., . . . Tremblay, M. S. (2016). Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth: an update. Applied Physiology Nutrition and Metabolism, 41(6), S240-S265. doi:10.1139/apnm-2015-0630
 3. Cassidy, S., Thoma, C., Houghton, D., & Trenell, M. I. (2017). High-intensity interval training: a review of its impact on glucose control and cardiometabolic health. Diabetologia, 60(1), 7-23. doi:10.1007/s00125-016-4106-1
 4. Condello, G., Puggina, A., Aleksovska, K., Buck, C., Burns, C., Cardon, G., . . . Consortium, D. (2017). Behavioral determinants of physical activity across the life course: a "DEterminants of DIet and Physical ACtivity" (DEDIPAC) umbrella systematic literature review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14. doi:10.1186/s12966-017-0510-2
 5. Kwasnicka, D., Dombrowski, S. U., White, M., & Sniehotta, F. (2016). Theoretical explanations for maintenance of behaviour change: a systematic review of behaviour theories. Health Psychology Review, 10(3), 277-296. doi:10.1080/17437199.2016.1151372
 6. Biddle, S J, O'Connell, S, & Braithwaite, R E. (2011). Sedentary behaviour interventions in young people: a meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. 45: 937-942.
 7. Biddle, S. J. H. and M. Asare (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. British Journal of Sports Medicine 45(11): 886-895.
 8. Dyrstad, S. M., T. Berg, Tjelta L. I. (2012). Secular trends in aerobic fitness performance in a cohort of Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 22: 822-827.
 9. Hansen, B H, Ommundsen, Y, Holme, I, Kolle, E, & Anderssen, S A. (2014). Correlates of objectively measured physical activity in adults and older people: a cross-sectional study of population-based sample of adults and older people living in Norway. Int J Public Health. 59: 221-230.
 10. Hansen BH, Kolle E, et al. (2012). Accelerometer-determined physical activity in adults and older people. Med Sci Sports Exerc 44: 266-272.
 11. Hills, A. P., L. B. Andersen, et al. (2011). Physical activity and obesity in children. British Journal of Sports Medicine 45(11): 866-870.
 12. Kahn, E B, Ramsey, L T, Brownson, R C, Heath, G W, Howze, E H, Powell, K E, et al. (2002). The effectiveness of interventions to increase physical activity - A systematic review. American Journal of Preventive Medicine. 22: 73-108.
 13. Lubans, D. R., C. A. Boreham, et al. (2011). The relationship between active travel to school and health-related fitness in children and adolescents: a systematic review. The International Journal of Behavioral Nutrition And Physical Activity 8: 5-5.
 14. Gardner, B., Smith, L., Lorencatto, F., Hamer, M., & Biddle, S. J. H. (2016). How to reduce sitting time? A review of behaviour change strategies used in sedentary behaviour reduction interventions among adults. Health Psychology Review, 10(1), 89-112. doi:10.1080/17437199.2015.1082146
 15. Ekelund, U., Steene-Johannessen, J., & Brown, W. J. (2016). Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women (vol 388, pg 1302, 2016). Lancet, 388(10051), E6-E6
 16. Thompson Coon, J., K. Boddy, et al. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environmental Science & Technology 45(5): 1761-1772.
 17. Baert, V., Gorus, E., Mets, T., Geerts, C., & Bautmans, I. (2011). Motivators and barriers for physical activity in the oldest old: A systematic review. Ageing Research Reviews, 10(4), 464-474.
 18. Dyrstad, S. M., Kvalø, S. E., Alstveit, M., & Skage, I. (2018). Physically active academic lessons: acceptance, barriers and facilitators for implementation. BMC Public Health, 18(1), 322. doi:10.1186/s12889-018-5205-3
 19. Brown HE, Pearson N, Braithwaite RE, Brown WJ, and Biddle SJH. Physical Activity Interventions and Depression in Children and Adolescents A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2013;43(3):195-206.

Støttelitterastur (artikler som blir delt ut og jobbet med i tilknytning til forelesninger):
 1. de Oliveira, R.G. & Guedes, D.P. Physical Activity, Sedentary Behavior, Cardiorespiratory Fitness and Metabolic Syndrome in Adolescents: Systematic Review and Meta-Analyses of Observational Evidence. PLoS ONE, 11 (12). 2016.
 2. Koene, R. J., Prizment, A. E., Blaes, A., & Konety, S. H. (2016). Shared Risk Factors in Cardiovascular Disease and Cancer. Circulation, 133(11), 1104-1114. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.020406.
 3. Bauman, A., Merom, D., Bull, F. C., Buchner, D. M., & Fiatarone Singh, M. A. (2016). Updating the Evidence for Physical Activity: Summative Reviews of the Epidemiological Evidence, Prevalence, and Interventions to Promote "Active Aging". The Gerontologist, 56 Suppl 2, S268-S280. doi:10.1093/geront/gnw031

Andre relevante artikler om bl.a. ulike livsstilsintervensjoner som søkes opp selv.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.02.2020

Historikk