en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT403_1

Saktekster

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Sentralt i studiet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:
Kunnskaper:
 • Ha kunnskap om saktekst som fenomen og dens samfunnsmessige plass
 • Ha kunnskap om saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer
 • Ha kunnskap om sakprosaens typologi
 • Ha kunnskap om nyere forskning om saksskriving i skolen
 • Ha kunnskap om tekstteori, literacy og diskursanalyse

Ferdigheter:
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning med vekt på saktekster, og begrunne fagdidaktiske valg
 • Bruke kunnskap om saktekster i møte med elevenes ulike tekstverdener
 • Delta i literacy-relaterte diskusjoner om saktekstens plass i og utenfor skolen
 • Veilede og motivere elever i skriving av saktekster ut frå elevens behov og forutsetninger

Generell kompetanse:
 • Gjøre greie for sentrale perspektiver ved fenomenet saktekst, og teorier knyttet til dette feltet
 • Reflektere over sakteksters form og funksjon i ulike tekstkulturer, både i og utenfor skolen
 • Reflektere over fagdidaktiske utfordringer knyttet til literacy og til elevers møte med saktekster

Innhold

Sentralt i studiet står saktekstens uttrykksformer og funksjoner i ulike tekstkulturer, inkludert i skolen som institusjon. Med utgangspunkt i et dialogisk perspektiv og teori om literacy, skal studentene arbeide med et bredt utvalg tekster. Studiet drøfter spørsmål knyttet til tekstteoretiske og diskursmessige aspekter ved saktekster - både funksjonelle og litterære. Også perspektiv som kan problematisere en slik tradisjonell klassifisering vil bli diskutert. Spørsmål knyttet til tekstlig intensjonalitet og kvalitet vil bli brukt som inngang til forståelse av saktekstens struktur og retorikk. Bruken av vurderingskriterier vil også bli belyst og drøftet, både som fenomen og i arbeid med tekster.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng norsk fra grunnskolelærerutdanningsprogrammet eller fra tilsvarende utdanninger.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell fagtekst1/11 A - FAlle.
Fagteksten (semesteroppgaven) skal skrives ut fra et selvvalgt emne, godkjent av faglærer(e). Det blir gitt veiledning ut fra oppsatte rammer. Fagteksten skal ha et omfang på 7000 ord +/- 10 %. Oppgaven skal følge formelle krav til vitenskapelige tekster. Kandidaten er fri til å vise til andre tekster enn de som står på pensumlista.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Det skal leveres inn et utkast til den individuelle fagteksten (semesteroppgaven).
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingri Dommersnes Jølbo
Faglærer
Ingri Dommersnes Jølbo , Anne Håland , Bjørn Kvalsvik Nicolaysen , Magne Ivar Drangeid , Brit-Helen Russdal-Hamre
Studiekoordinator
Signe Ekenberg , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar og veiledning
Studenten har rett til inntil 3 timers individuell veiledning, eller tilsvarende, i forbindelse med semesteroppgave.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.02.2020

Historikk