en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT402_1

Kritisk kulturell literacy

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet inngår i Master i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og er del av denne utdanningens norskprofil.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:
Kunnskap:
  • Ha solid kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og barn og unges litterære lesing.
  • Være orientert om teorier og forskningstradisjoner med relevans for kritisk lesing og litteraturens frigjørende og dannende funksjon.
  • Kjenne til forskning omkring litteraturens rolle, særlig for barn og unge, i et sammensatt, moderne samfunn.
  • Ha kunnskap om problematikker knyttet til kulturell diversitet, til litterær kanon og til skolens valg av litteratur.

Ferdigheter:
  • Kunne analysere og kritisere litteratur i lys av sosio-økonomiske og kulturelle vilkår, eksempelvis relatert til kjønn, klasse og etnisitet.
  • Kunne reflektere over, begrunne, planlegge og gjennomføre litteraturdidaktiske undervisningsopplegg, særlig med sikte på bygging av elevens metakompetanse.
  • Ha en faglig forståelse av barn og unges litterære lesing, som grunnlag for kritisk og frigjørende litteraturundervisning.

Generell kompetanse:
  • Ha solid litterær kompetanse og faglighet.
  • Ha god evne til å vurdere litterære tekster opp mot ulike sosioøkonomiske, historiske og kulturelle kontekster.
  • Ha god innsikt i elevenes livsverden og vilkårene deres i det moderne samfunnet.

Innhold

Emnet utforsker litteraturdidaktiske muligheter og utfordringer, og retter seg særlig mot litteratur som tematiserer eller reflekterer en heterogen, moderne virkelighet. Viktige tema vil være litteraturens betydning for identitet, dannelse og interkulturell forståelse. Litteratur som mulig døråpner mot det fremmede vil stå sentralt enten det gjelder innsikt i andre omkring oss, innsikt i andre kulturer eller i fortida. Hvordan blir Den Andre fremstilt, kommer Den Andre til orde, og er det da fellesmenneskelige aspekt som vektlegges, eller det særegne, eksotiske eller truende? Med utgangspunkt i både leserorienterte og diskursorienterte perspektiv, vil litteraturens kritiske og frigjørende potensial bli drøftet. Her vil kategorier som kjønn, etnisitet, klasse og makt stå sentralt.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng norsk fra grunnskolelærerutdanningsprogrammet eller fra tilsvarende utdanninger.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon1/120 minutterA - F
Muntlig presentasjon ut fra tilfeldig trukket problemstilling blant fem som er forhåndsgodkjent av faglærer(e). Det blir gitt veiledning ut fra oppsatte rammer.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Et muntlig seminarinnlegg der litteraturdidaktiske problemstillinger med relevans for emnet belyses.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Faglærer
Magne Ivar Drangeid
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp , Hege Cecilie Nygaard Barker
Emneansvarlig
Åsmund Hennig

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid og veiledning. Studenten har rett til inntil 3 timers individuell veiledning eller tilsvarende.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programrevisjon.

Litteratur

Arizpe, Evelyn et.al. 2014. Kap 1. «The Vessel: Theoretical Frameworks and Intersections.» I Visual Journeys Through Wordless Narratives. Bloomsbury. (s. 19-38)
Ashcroft Bill, et.al:2002. Kap. 5, «Re-Placing Theory». I The Empire Writes Back. 2. ed. Routledge. 154-192.
Babak, Elahi. 2007. Frames and Mirrors in Marjane Satrapi's Persepolis. Symploke vol 15. Num. 1-2., pp. 312-325.
Berg, Anne-Jorunn, Flemmen, Anne Britt, Gullikstad, Berit & Nord, Emma (red.). (2010). Likestilte norskheter: om kjønn og etnisitet. Trondheim: Tapir akademisk forl. Innledningen.
Bland, Janice. 2013. Introduction (s. 24-28) / kap. 7. «Radical Children's Literature and Engaged Reading». (s. 208-253) I Children's Literature and Learner Empowerment. (49 s.)
Bracher Mark. (2013) Education for Cosmopolitanism. Lessons from cognitive Science and Literature. Palgrave. Kap 1 og 2, side 2-9, 11-24. (21. S.)
Cai, Mingshui. (2002). Multicultural literature for children and young adults: reflections on critical issues. Westport, Conn.: Greenwood Press. Del III, kap 7 og 8, s. 116-149 (s. 33s).
Davis, Kathy. (2014). Intersectionality as Critical Methodology. I N. Lykke (red.), Writing Academic Texts Differently : Intersectional Feminist Methodologies and the Playful Art of Writing (s. 17-29). Hoboken: Taylor and Francis.
Drangeid, Magne. 2016. «Framanderfaring i mørke og håp. O. E. Rølvaags emigrant-romanar for lærar og elev.» I Mangfold i skolen. Fagbokforlaget.
Freire, Paulo. De undertryktes pedagogikk. Kap. 3. Valgfri utgave. http://www.nb.no/nbsok/nb/c9aa0eaf33e4d4219ad286ac872cc827?index=4#7
Garrard, Greg. (2012). "Apocalypse", Kap. 5 i Ecocriticism (s. 93-116) London: Routledge.
Hauge, Hans. (2007). «Introduksjon». Postkolonialisme. Århus: Aarhus Univ.forlag.(s. 7-34.)
Hirvonen, Vuokko. 2014. «Samisk barnelitteratur - mellom lokal og global kultur». Barnebokinstituttet: http://utstillinger.barnebokinstituttet.no/samisk-barnelitteratur-mellom-lokal-og-global-kultur/
Huntington, Samuel P.1993. «The Clash of Civilizations?». I «Foreign Affairs», s.22-49. https://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Huntington_Clash.pdf
Janks, Hilary. 2010. Literacy and Power. Routledge. (223 s.)
Madella, T. The Otherness in Marjane Satrapi's Persepolis: the autobiography and the graphic novel as a subversion of the western gaze.
Nikolajeva, Maria . 2014. Reading for learning : cognitive approaches to children's literature. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company. Introd. (s. 1-20), Kap. 1, 3, 5, 7..
Nilson, Maria. (2013) Teen Noir. BTJ Förlag. (164 s.)
Nussbaum, Martha C. (1997). The Narrative Imagination, kap. 3 i Cultivating Humanity, Harvard University Press. (s. 85-112)
Pratt, Mary Louise. 2008. Kap. 10, "In the neocolony: modernity, mobility, globality". I Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. 2. Ed. (s. 224-243. 21 s.)
Rørbeck, Helle 2016. Mellom tekster. Kultur og identitet I klasserommet. Samfundslitteratur. 200 sider.
Said, Edward. 1978/2003. Orientalism. Preface (2003) and Introduction. Penguinclassics. xi-28, 40. s.), eller tilsvarende utgave.
Storfjell, Troy, 2016. "Dancing with the Stállu of Diversity: A Sámi Perspective." I New Dimensions of Diversity in the Nordic Region. Cambridge Scholars Publishing, (s. 114-130, 16.s)
Anbefalt støttelitteratur:
Ashcroft, Bill, et.al: Postcolonial Studies, The Key Consepts (2. edition, Routledge)
Hilary Janks. 2014. Doing Critical Literacy. Routledge.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 14.11.2019

Historikk