en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT207_1

Lese- og skrivevansker

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen, og enkelte elever opplever vansker med lesing og skriving til tross for god tilpasset opplæring. Dette emnet sikter mot å gi lærere som har ansvar for spesialundervisning, og koordinering av spesialundervisning, kompetanse i å foreta grundigere utredning av lese- og skrivevansker og å sette i gang tiltak. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.
Antallsbegrensing: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Det vil bli tatt opp maksimum 15 studenter. Lærere vil bli prioritert på dette emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om lese- og skrivevanskeproblematikk.
 • har kunnskap om lovverk og regelverk knyttet til undervisning og opplæring (elevers rettigheter).
 • har forskningsbasert kunnskap om utredning av lese- og skrivevansker.
 • har inngående kunnskap om kunnskap om tiltak og hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan arbeide selvstendig med faglig utviklingsarbeid innen lese- og skrivevansker.
 • kan lede arbeid med å lage individuelle opplæringsplaner knyttet til spesialundervisning i lesing og skriving.
 • kan utrede lese- og skrivevansker og skrive utredningsrapport.
 • kan sette i gang evidensbaserte pedagogiske og organisatoriske tiltak for elever med lese- og skrivevansker på bakgrunn av en grundig utredning.
 • kan tolke og forholde seg kritisk til testresultater fra ulike kartleggingsverktøy og tester brukt i utredning av lese- og skrivevansker.

Kompetanse
Kandidaten:
 • kan kommunisere- og samarbeide med PPT og BUPA om elever med lese- og skrivevansker og vanlige tilleggsvansker.
 • kan formidle kunnskap om forebygging, utredning og tiltak knyttet til lese- og skrivevansker til kolleger og foreldre.
 • kan bidra til nytenking og innovasjon knyttet til forebygging av lese- og skrivevansker, samt utredning og tiltak for elever med lese- og skrivevansker.

Innhold

Enkelte elever opplever vansker med lesing og skriving til tross for god tilpasset opplæring, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. Dette emnet sikter mot å gi lærere som har ansvar for spesialundervisning, og koordinering av spesialundervisning, kompetanse i å foreta grundigere utredning av lese- og skrivevansker og å sette i gang systemrettede og individrettede tiltak. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MUT206 Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker
Gjennomføring av studiet krever gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig, i tillegg til at studentene må mestre å lese fagtekster på nordiske språk og engelsk.

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/46 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Hjemmeeksamen3/46 ukerA - F
Skriftlig skoleeksamen:
Tema: Lese- og skrivevansker
Hjemmeeksamen:
Tema: Utredningsrapport - kartlegging av en elev med lese- og skrivevansker
Omfang: 5000 ord (+/- 10%)
Varighet: 6 uker
Veiledning: 2 økter (á 45 min.)

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Dette må være godkjent/ bestått før studenten kan framstilles for eksamen:
 • 2 individuelle refleksjonsnotat.
 • Deltakelse på 2 av 4 økter med case-arbeid/seminar.
 • Godkjent Logos-sertifiseringDeltakelse på sertifiseringskurs
 • Innlevering av testprotokoll
 • Godkjent sertifiseringsrapport (godkjennes av Logometrica)

Det tas forbehold om at sertifiseringskurset kan bli arrangert på ettermiddagstid.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Per Henning Uppstad , Oddny Judith Solheim
Faglærer
Bente Rigmor Walgermo , Ellen Heber, Anne Elisabeth Dahle , Margunn Mossige , Kjersti Lundetræ , Åse Kathrine Gjestsen
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, seminarer, artikkelarbeid og case-arbeid.
Studentene oppfordres sterkt til å delta i kollokviegrupper.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.02.2020

Historikk