en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT206_1

Introduksjon til temaområdet lese- og skrivevansker

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Å kunne lese er en forutsetning for tilgang til skrift og skriftkultur, som i neste omgang er avgjørende for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing kan gi alvorlige følger for både unge og voksne. Lesevansker er også en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. Forebygging av lese- og skrivevansker, samt kartlegging og tiltak som kan gjennomføres innenfor klassens ramme, står sentralt i dette emnet. Tilleggsvansker som ofte opptrer sammen med lese- og skrivevansker vil også bli behandlet. Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • har god innsikt i teorier om lese- og skrivevansker/dysleksi
 • har kunnskap om kartleggingsverktøy som kan brukes på skolenivå for å identifisere lese-og skrivevansker
 • har kunnskap om hvordan lese- og skrivevansker kan forebygges og betydningen av tidlige tiltak innenfor klassens ramme
 • har forskningsbasert kunnskap om effektive tiltak for elever med lese- og skrivevansker
 • har kunnskap om vanlige tilleggsvansker som opptrer sammen med og kan påvirke lese- og skrivevansker

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan arbeide systematisk for å forebygge lese- og skrivevansker
 • kan kartlegge leseferdigheter og identifisere elever med lese- og skrivevansker
 • kan sette i gang tidlige tiltak innenfor klassens ramme for elever som henger etter i sin skriftspråklige utvikling
 • kan bruke relevante undervisningsmetoder til å gi tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike metoder og materiell i arbeidet med lese- og skriveopplæring generelt og lese- og skrivevansker spesielt
 • kan gjenkjenne og beskrive særtrekk ved vanlige tilleggsvansker som kan opptre sammen med og påvirke lese- og skrivevansker

Kompetanse
Kandidaten:
 • kan kommunisere om typisk utvikling av skriftspråk, lese- og skrivevansker og vanlige tilleggsvansker.
 • kan kommunisere om forebygging, kartlegging og tiltak knyttet til lese- og skrivevansker med foreldre, kolleger i skole og PP-tjenesten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor leseopplæringen

Innhold

Å kunne lese er en forutsetning for tilgang til skrift og skriftkultur, som i neste omgang er avgjørende for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing kan gi alvorlige følger for både unge og voksne. Lesevansker er også en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. Forebygging av lese- og skrivevansker, samt kartlegging og tiltak som kan gjennomføres innenfor klassens ramme, står sentralt i dette emnet. Tilleggsvansker som ofte opptrer sammen med lese- og skrivevansker vil også bli behandlet.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på kunnskap tilsvarende pensum i temaene lese- og skrivevansker og begynneropplæring i norskfaget i grunnskolelærerutdanningen:

Lyster, S.A.H (2013). Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Cappelen Damm Akademisk.

Knivsberg, A.-M. & Heber, E. (2009). Fra teori til IKT baserte tiltak. 2 utg. Stavanger: Lesesenteret. Kap. 1. Lesing og skriving og hvordan vanskene kan komme til utrykk.

Roe, A. (2008). Lesedidaktikk- etter den første leseopplæringen. Oslo. Universitetsforlaget. Kap 4. Lesestrategier.

Gjennomføring av studiet krever gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig, i tillegg til at studentene må mestre å lese fagtekster på nordiske språk og engelsk.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
- Vurdering av at kartleggingsverktøy av leseferdighet (1300- 1800 ord)
- Innlevering av 1 individuell skriftlig oppgave (2500 ord +/- 10%) på gitt tema.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Faglærer
Hege Rangnes , Gunn Helen Ofstad , Oddny Judith Solheim , Anne Elisabeth Dahle , Edle Inga Bentsen , Margunn Mossige , Elin Kirsti Lie Reikerås , Åse Kathrine Gjestsen , Per Henning Uppstad
Emneansvarlig
Vibeke Rønneberg , Kjersti Lundetræ
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, kollokvier, og problembasert læring.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

Ordlesing, lese- og skrivevansker

Paris, S.G., & Hamilton, E.E. (2009). The Development of Children`s Reading Comprehension. I
S.E. Israel & G.G. Duffy (red.) Handbook of Research on Reading Comprehension. New York: Taylor and Francis. (kap. 2) s. 32-53
Gambrell, L., & Morrow, L. (5. utg. 2014). Best Practices in Literacy Instruction, Fifth Edition. New York: Guilford Press. Kapittel 1-2, 5, 8, 12
Pressley, M. & Allington, R.L. (4. utg. 2015). Reading Instruction that works. The case for balanced teaching, kap. 2, 3, 8. New York: The Guildford
National Reading Panel (2000). Teaching children to read: An Evidence- based Assessment of the Scientific Research Literature on reading and Its Implications for Reading Instruction.
Torgesen, J.K. (2002). Lessons learned from intervention research in reading: A way to go before we rest. Learning and Teaching Reading s. 89- 103.
Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 2, deler av kap. 8
Lundetræ, K., & Tønnessen, F.E. (2014). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal akademisk. Kap. 5, 6, 9


Staving og tekstproduksjon

Graham, S., Schwartz, S. S., & MacArthur, C. A. (1993). Knowledge Of Writing and the Composing Process, Attitude Toward Writing, and Self-Efficacy for Students With And Without Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 26(4), 237 - 248. (11 s.)
Berninger, V. W., Vaughan, K., Abbott, R. D., Begay, K., Coleman, K. B., Curtin, G., & Graham,
S. (2002). Teaching Spelling and Composing Alone and Together: Implications for the Simple View of Writing. Journal of Educational Psychology, 94 (2), 291-304.( 13 s.)
Mossige, M. (2009). Tekstanalyse som grunnlag for veiledning i skriving hos eldre elever og voksne. Spesialpedagogikk, 6, 32-41
Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 3., deler av kap. 8
Gambrell, L., & Morrow, L. (5. utg. 2014). Best Practices in Literacy Instruction, Fifth Edition. New York: Guilford Press. Kapittel 13
Leseforståelse

Pressley, M., & Allington, R.L. (4. utg. 2015). Reading Instruction that works. The case for balanced teaching, kap. 6, 9, 10. New York: The Guildford Press
Gambrell, L., & Morrow, L. (5. utg. 2014). Best Practices in Literacy Instruction, Fifth Edition. New York: Guilford Press. Kapittel 3, 7, 9
Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 5, deler av kapittel 8.
Lundetræ, K., & Tønnessen, F.E. (2014) Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal akademisk. Kap. 11


Minoritetsspråklige

Bjerkan, K.M., Monsrud, M.-B., & Turmann- Moe, A.C. (2013). Ordforråd hos flerspråklige barn. Pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. Gyldendal akademisk. Kapittel 3, 4, 5 og 8
Melby- Lervåg, M. & Lervåg, A. (2011). Hvilken betydning har morsmålsferdigheter for utviklingen av leseforståelse og dets underliggende komponenter på andrespråket. Norsk pedagogisk tidsskrift 95(5) s. 330- 341
Gambrell, L., & Morrow, L. (5. utg. 2014). Best Practices in Literacy Instruction, Fifth Edition. New York: Guilford Press. Kapittel 6


Kartlegging

Dahle, A.E., Gabrielsen, N.N. & Skaathun, A. (2015). Når skriftspråket blir utfordrende – utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene. Stavanger: Lesesenteret (92 s.) (PDF som legges ut på Canvas)

Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Solheim, Oddny Judith (2018). Kartleggingsprøver i lesing - tid for nytenking?. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. ISSN 1504-9922. Volum 12. Hefte 4.
Roe, A. & Lie, S. (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv. I S. Dobson, K. Smith & A. B. Eggen (red.), Vurdering, prinsipper og praksis. Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering, (145-165). Oslo: Gyldendal Akademisk. (21 s.)
Lesesenteret (2013). Lesesenterets staveprøve (54 s.). Stavanger: Universitetet i Stavanger, Lesesenteret
Lundetræ, K., & Tønnessen, F.E. (2014). Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal akademisk. Kap.10.
Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 7
Roe, A. (2014). Lesedidaktikk- etter den første leseopplæringen. Kapittel 9, Leseprøver. Oslo: universitetsforlaget s. (177- 208).
Paris, S.G., & Hamilton, E.E. (2009). The Development of Children`s Reading Comprehension. I
S.E. Israel & G.G. Duffy (red.) Handbook of Research on Reading Comprehension. New York: Taylor and Francis. (kap. 2) s. 32-53


Tilleggsvansker

Dahle, A. E., & Knivsberg, A.-M. (2012). Problematferd ved alvorlig og ved moderat grad av dysleksi. I S. Matre & A. Skaftun (red.), Skriv! Les! 1. Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy (s. 255-270). Trondheim: Akademika forlag
Willcutt, E. G. & Pennington, B. F. (2000). Psychiatric comorbidity in children and adolescents with reading disability. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 1039-1048.

Klausen, T. G., & Reikerås, E. K. L. (2016). Regnefaktaprøven. Stavanger: Lesesenteret

Knivsberg, A.-M., Dahle, A. E. & Andreassen, A. B. (2010). Dysleksi - men ikke "bare" det - fokus på tilleggsvansker av atferdsmessig art. Spesialpedagogikk, 75(4), 38-45. (8 s.)
Tønnessen, F.E., Bru, E., & Heiervang, E. (2008). Lesevansker og livsvansker- om dysleksi og psykisk helse. Stavanger: Hertervig Akademisk. Kap. 8, 11
Ostad, S. A. (2007). Dysmatematikk: Et multifaktorelt fenomen med karakteristiske kjennetegn.
Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 44(4), 294-304. (11 s.)


Schmidt, M.C.S. (2016) Dyscalulia ≠ maths difficulties. An analysis of conflicting positions at a time
that calls for inclusive practices. In European Journal of Special Needs Education, Vol.31, Iss.
3, 2016


Forebygging

Melby- Lervåg (2011). Effekten av språkstimulering I førskolealder på senere leseforståelse: Hva kan forskning fortelle oss? Spesialpedagogikk. 76 (2) s. 41- 51
National Institute for Literacy (2008). Developing early literacy: Report of the Early Literacy panel: A scientific synthesis of early literacy development and implications for intervention. Jessup, MD: Author, s 107- 120.
Muter, V., & Snowling, M.J. (2009). Children at Risk of Dyslexia: Practical implications from an At- Risk Study. Child and Adolescent mental Health 14(1), 37-41
Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 4


Solheim, O.J., Frijters, J.C., Lundetræ, K. og Uppstad, P.H. (2018) Effectiveness of an early reading intervention in a semi-transparentorthography: A group randomised controlled trial. Learning and Instruction 58 s.65-79.
Pressley, M. & Allington, R.L. (4. utg. 2015). Reading Instruction that works. The case for balanced teaching, kap. 8. New York: The Guildford Press.


Metoder og materiell i leseopplæringen
National Reading Panel (2000). Teaching children to read: An Evidence- based Assessment of the Scientific Research Literature on reading and Its Implications for Reading Instruction
Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 8.


Tilpassa undervisning og spesialundervisning

Høien, T., & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: fra teori til praksis (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 8.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020

Historikk