en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT204_1

Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet konsentreres om pedagogiske virksomheters forståelser av og møter med mangfold i barne- og elevgrupper. Denne tematikken utforskes i utvalgte studier og i arbeidet med studentenes prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap om:
 • Ulike perspektiv på mangfold og inkludering i barnehage og skole
 • Inkluderende og ekskluderende prosesser i pedagogisk virksomhet
 • Tilrettelegging for læring i et mangfoldsperspektiv

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene ha ferdigheter i å:
 • Utvikle, legge til rette for og vurdere mangfoldsorientert undervisning i pedagogisk virksomhet
 • Identifisere og kritisk analysere ulike problemstillinger knyttet til mangfoldsorientert undervisning
 • Identifisere og kritisk analysere utilsiktede konsekvenser av pedagogisk praksis

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene kunne:
 • Analysere og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til utforskning av virksomheten i barnehage og skole

Innhold

Emnet består av en teoretisk og en praktisk del. Det teoretiske utgangspunktet hentes fra forskning som er relevant med tanke på å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold, samt utvalgte studier av virksomheten i barnehager og skoler. Her legges det spesielt vekt på studier som utforsker forholdet mellom spesialpedagogisk støtte/spesialundervisning og ordinær opplæring. I den praktiske delen skal studentene arbeide med mindre empiriske delstudier relatert til barnehagen og skolens utfordringer knyttet til mangfold i barne-/elevgrupper.
Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave1/11 A - FAlle.
Hjemmeeksamen på 4000 ord (+/- 10%). Varighet 1 uke
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstilles for prøving:
 • Aktiv deltakelse på fire seminarer (à 4t) med obligatorisk frammøte (25 % fravær tillates).
 • Innlevering av tre skriftlige arbeider (de to første er refleksjonstekster, og den tredje er en oppgave på 3000 ord +/- 10%)
 • Muntlig presentasjon av eget prosjekt
 • Muntlig og skriftlig tilbakemelding på en medstudents prosjekt

Alle arbeidskrav er knyttet til presentasjon og diskusjon rundt studentenes empiriske studier i lys av emnets pensumstekster. Alle arbeidskrav vurderes ut fra godkjent/ikke godkjent.


Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Sandvik Tveitnes
Faglærer
Stein Erik Solbø Ohna
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det vil bli lagt til rette for varierte og deltakende arbeidsmåter som skal fremme studentens læringsutbytte. Veksling mellom forelesninger, seminar, refleksjoner individuelt og gruppevis, erfaringsutveksling, selvstudium, prosessorientert skriving, arbeid og diskusjoner i plenum. Det forventes stor egeninnsats og aktiv deltakelse på seminarene

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.02.2020

Historikk