en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT203_1

Barn med språklige utfordringer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Barn med språklige utfordringer vil ha fokus på barn som av ulike grunner har utfordringer med språk. Emnet tar sikte på å gi pedagoger i barnehage og grunnskole en bred kompetanse på språk og språklig utvikling hos én- og flerspråklige barn og har et særlig fokus på språkvansker i et forebyggende perspektiv. Studentene skal få kunnskap til å forstå barns språklige kompetanse, og på bakgrunn av dette utvikle ferdigheter i å observere, kartlegge og iverksette tiltak.
Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
  • Kandidaten skal ha avansert kunnskap om énspråklig og flerspråklig utvikling og ulike språkvansker.
  • Kandidaten skal ha en spesialisert innsikt i ulike kartleggingsmetoder og kartleggingsverktøy, og på bakgrunn av dette kunne analysere faglige problemstillinger knyttet til anvendelsen av disse.
  • Kandidaten skal med utgangspunkt i teori og kunnskap om barnets behov, kunne vurdere ulike tiltak og hjelpemidler på individ- og systemnivå.

Ferdigheter
  • Kandidaten skal med bakgrunn i teoretisk forankring, arbeid selvstendig med å vurdere språklige kompetanse.
  • Kandidaten skal kunne vurdere relevante kartleggingsverktøy, og gjennomføre en utredning med utgangspunkt i en analyse av enkeltbarns behov.
  • Kandidaten skal kunne planlegge, iverksette og evaluere tiltak.
  • Kandidaten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike kartleggingsverktøy og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse
  • Kandidaten skal på en selvstendig måte bruke fagspesifikke begrep i formidling og veiledning om språk, språkutfordringer og tilrettelegging av tiltak.
  • Kandidaten skal kunne anvende kunnskaper og ferdigheter innen faget, til å oppdage barn med språkvansker, og kartlegge og iverksette tiltak.
  • Kandidaten skal kunne uttrykke seg fagspesifikt, både skriftlig og muntlig om språk, kartlegging og tiltak og delta i faglige diskusjoner relatert til disse tema og til aktuelle miljøer.

Innhold

1. Språkutvikling vil gi studenten innsikt i ulike språkteorier og beskrive forventet språkutvikling hos barn med norsk som morsmål.
2. Barn med flere språk vil drøfte barns tilegnelse av mer enn ett språk, da særlig et andrespråk (suksessiv flerspråklighet). Emnet berører også simultan to-/flerspråklighet, samt tilegnelse av norsk som nytt morsmål.
3. Barn med språkvansker vil gi studenten kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de opptrer hos barn.
4. Flerspråklige barn med språkvansker vil ta opp emner som utredning av flerspråklige barn og utfordringer forbundet med å diagnostisere språkvansker hos denne barnegruppen. Emnet vil således gi studenten innsikt i hvordan man kan skille mellom "normal" flerspråklig utvikling- og språkvansker hos det flerspråklige barnet
5. Kartlegging og tiltak vil gi studenten oversikt over ulike metoder for kartlegging, kartleggings- verktøy og ferdighet i bruk av enkelte verktøy. Ulike problemstillinger knyttet til kartlegging vil bli belyst. Studenten vil bli presentert for ulike former for tiltak på individ- og systemnivå

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/26 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell oppgave1/2 A - FAlle.
Eksamen er individuell. Oppgaven skal være på 3500 ord +/- 10 %
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Elisabeth Brekke Stangeland
Faglærer
Margaret Klepstad Færevaag , Åse Kari Hansen Wagner , Hilde Lowell Gunnerud
Studiekoordinator
Hege Cecilie Nygaard Barker
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger, problembasert læring, omvendt undervisning og kollokviearbeid.
Problembasert læring og omvendt undervisning er undervisningsformer som har til hensikt å stimulere til aktiv studentdeltagelse i undervisningen. Arbeidsoppgaver, nettbaserte ressurser (forelesninger, film m.m.) kan legges ut på Canvas i forkant av undervisningen. Den problembaserte undervisningen vil innebære gruppearbeid. Det forutsettes at studentene i forkant av undervisningen setter seg inn fagstoffet og jobber med arbeidsoppgaver når slike undervisningsformer benyttes.
Studentene oppfordres sterkt til å delta i kollokviegrupper.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

Bele (2008) Språkvansker. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bernthal, Bankson, Flipsen (2013) Articulation and pholological disorders. Speech Sound Disorders in Children. Kap. 4: "Classification and comorbidity in Speech Sound Disorders." S. 114 - 143.
Bishop, Leonard (2011) Speech and language impairments in children. Causes, Characteristics, Intervention and outcome. Kap. 6, 7 og 11.
Bishop (2014) Uncommon understanding. Development and Disorders of Language Comprehension in Children. kap. 2,4,6,8.
Bishop DVM, Snowling MJ, Thompson PA, Greenhalgh T, CATALISE consortium (2016) CATALISE: A Multinational and Multidisciplinary Delphi Consensus Study. Identifying Language Impairments in Children. PLoS ONE 11(7):e0158753. doi:10.1371
Bishop, DVM et. al. (2017), Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. J Child Psychol Psychiatr, 58: 1068-1080. doi:10.1111/jcpp.12721
Bjerkan, Monsrud, Thurmann-moe (2013) Ordforråd hos flerspråklige barn, pedagogiske og spesialpedagogiske utfordringer. Gyldendal akademisk
Crosbie, S., A. Holm, and B. Dodd (2005) "Intervention for children with severe speech disorder: A comparison of two approaches". International Journal of Language Disorders. October- December 2005, 40 (4) 467 - 491
Egeberg, E. (2016). Minoritetsspråk og flerspråklighet : En håndbok i utredning og vurdering. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 4, 8, 9, 10, 11
Espenakk, U., Frost, J., Færevaag, M. K., Horn, E., Løge, I. K., Solheim, R. G. & Wagner, Å.K. H. (2011). TRAS. Observasjon av språk i daglig samspill. Oslo, Bergen, Stavanger, Bredtvet kompetansesenter, Statped, Statped Vest, Universitetet i Oslo, Lesesenteret, Universitetet i Stavanger
Frost, J.(red) (2009). Språk-og leseveileding - I teori og praksis. Kap 10. Cappelen Akademisk Forlag.
German, D.J., J.H. Schanke & R. Ravid (2012) "Word Finding Difficulties: Differentiated Vocabulary Instruction in the Speech and Language Room" Communication Disorders Quarterly 33 (3): 146-156
Gibson, T.A., D.K., Oller, L. Jarmulowicz and C.A. Ethington (2012) "The receptive-expressive gap in the vocabulary of young second- language learners: Robustness and possible mechanisms". Bilingualism: Language and Cognition 15 (01) 102- 116
Glaser,V. et. al (2014): Reikerås, E. "Utvikling, lek og læring i barnehagen -forskning og praksis". Fagbokforlaget. Kap 25
Hart, B. & Risley, T. R (2003). "The Early Catastrophe. The 30 Million Word Gap by Age 3." American Educator 27(1): 4-9.
Helland, T. (2012). Språk og dysleksi. Bergen: Fagforlaget. Kap. 3
Hoel, T., Oxborough, G.H.O., Wagner, Å.K.H. (2011). Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk. Forord, innledning, Kap 1, 3,4*,5, 6,7,9.
Lass, N.J. & M. Pannbacker (2008) "The Application of Evidence-Based Practice to Nonspeech Oral Motor Treatments". Language, Speech and Hearing in Schools, 39. 408 - 421 (13 sider)
Lervåg, A. & V. G. Aukrust (2009). "Vocabulary knowledge is a critical determinant of the growth between first and second language learners." Association for Child and Adolescent Mental Health Aug. 2009.
Lundetræ, K. & Tønnesen. F.E. (2013) Å lykkes med lesing. Kap 2, 4, 7 og 10
Lyster S. (2012) Elever med lese- og skrivevansker. Cappelen Akademisk Forlag. Kap 1,2,3,4.
Mancilla-Martinez, J. And N.K. Lesaux (2011) "Early Home Language Use and Later Vocabulary Development". Journal of Educational Psychology 103: 535- 546
Powell, T.W. (July 2008) Epilogue. An Integrated Evaluation of Nonspeech Oral Motor Treatments. Language, Speech and hearing services in Schools. Vol 39: 422 - 427
Reikerås (2013) Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking? Special needs education in mathematics. Portal Academics
Rydland, V. Aukrust, G. & Fulland, H (2013) "Living in neighborhoods with high or low co- ethnic concentration: Turkish-Norwegian-Speaking students' vocabulary skills and reading comprehension". International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 16 (5): 657- 674
Stangeland, E. B. (2017). The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1). doi:http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2016.1266224
Starkhouse, Well (2001) Children's Speech and Literacy difficulties. Identification and intervention. Kap. 10 by Constable, Alison: "A psycholinguistic approach to Word-finding difficulties" s. 330 - 362.

Wagner, Å. K. H., Uppstad, P. H & Strömqvist, S. (2008). Det flerspråklige mennesket. En grunnbok om skriftspråkopplæring. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2, 3, og 11
Anbefalt litteratur:
Ebbels, S. H., et.al (2012) "Effectiveness of semantic therapy for word-finding difficulties in pupils with persistent language impairments: a randomized control trial". International Journal of Language & Communication Disorders, 47 (1) 35-51*
Hulme, C. & Snowling, M. J. (2009). Developmental Disorders of Language and Cognition. UK: Wiley-Blackwell. Kap. 4
Utdanningsdirektoratet (2010) Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. S. 15-91 (kap 3-7). https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/Spesialpedagogisk-hjelp/


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.09.2019

Historikk