en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT203_1

Barn med språklige utfordringer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Barn med språklige utfordringer vil ha fokus på barn som av ulike grunner har utfordringer med språk. Emnet tar sikte på å gi pedagoger i barnehage og grunnskole en bred kompetanse på språk og språklig utvikling hos én- og flerspråklige barn og har et særlig fokus på språkvansker i et forebyggende perspektiv. Studentene skal få kunnskap til å forstå barns språklige kompetanse, og på bakgrunn av dette utvikle ferdigheter i å observere, kartlegge og iverksette tiltak.
Antallsbegrenset: Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet. Ved stor søknad til det enkelte valgemne kan det bli satt tak på antall studenter ved emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
  • Kandidaten skal ha avansert kunnskap om énspråklig og flerspråklig utvikling og ulike språkvansker.
  • Kandidaten skal ha en spesialisert innsikt i ulike kartleggingsmetoder og kartleggingsverktøy, og på bakgrunn av dette kunne analysere faglige problemstillinger knyttet til anvendelsen av disse.
  • Kandidaten skal med utgangspunkt i teori og kunnskap om barnets behov, kunne vurdere ulike tiltak og hjelpemidler på individ- og systemnivå.

Ferdigheter
  • Kandidaten skal med bakgrunn i teoretisk forankring, arbeid selvstendig med å vurdere språklige kompetanse.
  • Kandidaten skal kunne vurdere relevante kartleggingsverktøy, og gjennomføre en utredning med utgangspunkt i en analyse av enkeltbarns behov.
  • Kandidaten skal kunne planlegge, iverksette og evaluere tiltak.
  • Kandidaten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike kartleggingsverktøy og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

Generell kompetanse
  • Kandidaten skal på en selvstendig måte bruke fagspesifikke begrep i formidling og veiledning om språk, språkutfordringer og tilrettelegging av tiltak.
  • Kandidaten skal kunne anvende kunnskaper og ferdigheter innen faget, til å oppdage barn med språkvansker, og kartlegge og iverksette tiltak.
  • Kandidaten skal kunne uttrykke seg fagspesifikt, både skriftlig og muntlig om språk, kartlegging og tiltak og delta i faglige diskusjoner relatert til disse tema og til aktuelle miljøer.

Innhold

1. Språkutvikling vil gi studenten innsikt i ulike språkteorier og beskrive forventet språkutvikling hos barn med norsk som morsmål.
2. Barn med flere språk vil drøfte barns tilegnelse av mer enn ett språk, da særlig et andrespråk (suksessiv flerspråklighet). Emnet berører også simultan to-/flerspråklighet, samt tilegnelse av norsk som nytt morsmål.
3. Barn med språkvansker vil gi studenten kunnskap om ulike former for språkvansker og hvordan de opptrer hos barn.
4. Flerspråklige barn med språkvansker vil ta opp emner som utredning av flerspråklige barn og utfordringer forbundet med å diagnostisere språkvansker hos denne barnegruppen. Emnet vil således gi studenten innsikt i hvordan man kan skille mellom "normal" flerspråklig utvikling- og språkvansker hos det flerspråklige barnet
5. Kartlegging og tiltak vil gi studenten oversikt over ulike metoder for kartlegging, kartleggings- verktøy og ferdighet i bruk av enkelte verktøy. Ulike problemstillinger knyttet til kartlegging vil bli belyst. Studenten vil bli presentert for ulike former for tiltak på individ- og systemnivå

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/26 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell oppgave1/2 A - FAlle.
Eksamen er individuell. Oppgaven skal være på 3500 ord +/- 10 %
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Elisabeth Brekke Stangeland
Faglærer
Margaret Klepstad Færevaag , Åse Kari Hansen Wagner , Hilde Lowell Gunnerud
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger, problembasert læring, omvendt undervisning og kollokviearbeid.
Problembasert læring og omvendt undervisning er undervisningsformer som har til hensikt å stimulere til aktiv studentdeltagelse i undervisningen. Arbeidsoppgaver, nettbaserte ressurser (forelesninger, film m.m.) kan legges ut på Canvas i forkant av undervisningen. Den problembaserte undervisningen vil innebære gruppearbeid. Det forutsettes at studentene i forkant av undervisningen setter seg inn fagstoffet og jobber med arbeidsoppgaver når slike undervisningsformer benyttes.
Studentene oppfordres sterkt til å delta i kollokviegrupper.

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020

Historikk