en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MUT200_1

Utdanning og samfunn. Opplæring - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet består av to deler: Fem studiepoeng som er felles for alle studenter som tar master i utdanningsvitenskap (fellesdel), og ti studiepoeng som er profilspesifikk for masterprofil pedagogikk og masterprofil spesialpedagogikk (profilspesifikkdel).
Fellesdel:
Skolens og barnehages historiske utvikling i et mangfoldsperspektiv. Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens og barnehagens historiske utvikling? Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere og barnehagelærere overfor i møte med reformer i skole og barnehage? Disse spørsmålene vil bli belyst i dette emnet som inngår som en felleskomponent i alle masterprofilene 1. studieår.
Profilspesifikkdel:
Dette emnet er felles for alle studentene på masterprofilene i pedagogikk og spesialpedagogikk. Innholdet i emnet er konsentrert om følgende 3 tematikker:
 1. Skolen og barnehagens historie utvikling i et mangfoldsperspektiv
 2. Dagens situasjon i skole og barnehage (politikk, retningslinjer og aktører)
 3. Kompetanse knyttet til (i) læring og læringsledelse i skole/barnehager (ii) innovasjonsarbeid og institusjonsbasert kompetanseutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
 • Ha tilegnet seg kunnskaper om noen sentrale trekk ved norsk utdanningspolitikk i et historisk perspektiv.
 • Ha fått kjennskap til hvordan utdanningspolitikk implementeres gjennom reform- og utviklingsarbeid i dagens skole og barnehage, og til praktiske utfordringer, dilemmaer og muligheter i slikt arbeid.
 • Ha kunnskap om spesialundervisningens historiske utviklingslinjer og den aktuelle situasjon i barnehage og skole (lovverk, aktører, samarbeidspartnere)
 • Ha kunnskap om framveksten av inkluderende pedagogikk med fokus på mangfold, deltakelse og læring
 • Ha kunnskap om institusjonsbasert innovasjonsarbeid og ledelse av kompetanseutvikling i kollegiet.

Ferdigheter
Studenten skal:
 • Kunne bruke aktuelle kunnskapsperspektiv til faglige refleksjoner over (i) planlegging av institusjonsbaserte tiltak og (ii) utvikling av inkluderende praksiser i barnehage og skole

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Kunne reflektere over kvalitative og etiske aspekter ved profesjonell yrkesutøvelse og innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Innhold

Profilspesifikkdel:
Innholdet i den profilspesifikke delen av emnet er konsentrert om følgende 3 tematikker:
 1. Skolen og barnehagens historie utvikling i et mangfoldsperspektiv
 2. Dagens situasjon i skole og barnehage (politikk, retningslinjer og aktører)
 3. Pedagogisk kompetanse knyttet til (i) læring og læringsledelse i skole/barnehager (ii) innovasjonsarbeid og institusjonsbasert kompetanseutvikling.

Fellesdel:
Innholdet i fellesdelen er konsentrert om følgende tematikk: Skolens og barnehages historiske utvikling i et mangfoldsperspektiv. Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens og barnehagens historiske utvikling? Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere og barnehagelærere overfor i reform- endringsarbeid i skole og barnehage?

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles for eksamen.
Fellesdel:
Individuell fagtekst, 2700 ord +/- 10 %. Fagteksten vurderes av faglærer og må være godkjent for å få avsluttende vurdering.
Arbeid i grupper og presentasjon på seminar er obligatorisk. 25 % fravær tillates (dvs et seminar)
Utkast til presentasjon skal sendes seminarlærer i forkant av presentasjon
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak
Profilspesifikkdel:
 • To uker feltarbeid som gjennomføres i grupper. Feltarbeidet består av følgende:forberedelsesmøte, forarbeidsmøte, etterarbeidsmøte og 5 dager feltarbeid i skole/barnehage.

Feltarbeidet skal oppsummeres i en skriftlig grupperapport og presenteres for medstudenter. Alt oppmøte er obligatorisk.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Erik Solbø Ohna
Faglærer
Elsa Westergård , Unni Vere Midthassel , Anne Nevøy
Studiekoordinator
Solveig Röwekamp , Hege Cecilie Nygaard Barker
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Arbeidsformene varierer mellom forelesning, arbeid i kollokviegrupper og seminar.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Utdanning og samfunn - Utvikle matematikkundervisning (MUT300_1) 5

Åpent for

Utdanningsvitenskap - masterprogram

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultets retningslinjer for emne og programevaluering

Litteratur

Fellesdel:
Connell (2012) Just education. Journal of Education Policy, 27:5, pp 681-683
Hart, S. & Drummond MJ. (2014). Learning without limits: Constructing a pedagogy free from determinist beliefs about ability. I The sage Handbook of Special Education. SAGE: London, pp 440-458.
Haug, P. (2011). God opplæring for alle - eit felles ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift, 2, 129-139.
Bruin, M. (2019). Inkluderende skole–hjem-samarbeid – lærerprofesjonens utfordringer i møtet med foreldre. I L. Helle & A. Nevøy (Red.), Profesjonsrettet pedagogikk. Innspill til lærerens arbeid med inkludering (s. 111-127). Oslo: Gyldendal.
Jenssen, S. J., & Lillejord, S. (2009). Tilpasset opplæring. Politisk drakamp og pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge, 3(1).
Salhlberg, P. (2011). The Fourth Way of Finland. Journal of Eductional Change, 12, 173-185.
Thuen, H. (2010). Skolen; et liberalistisk prosjekt, Norsk pedagogisk tidsskrift, 04/2010, 14 sider.

Litteraturen legges ut i virtuelt kompendium i Canvas.
Profilspesifikkdel: (10 sp, ca 1060 sider) Tekster i parentes finnes i bok som kjøpes i bokhandel
Profilspesifikkdel: (10 sp, ca 1060 sider) Tekster i parentes finnes i bok som kjøpes i bokhandel
Ainscow, M. & Miles, S. (2008). Making Education for All inclusive: where next? Prospects, 38: 15-34. [Tema 1, 19 sider]. *
Arnesen, A-L. & Simonsen, E. (2011). Spesialpedagogikk - merkevare i epistemisk drift? Refleksjoner i et barnehageperspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 2. [Tema 2, 10 sider] *
Bae, B. (2011). Gjensidige inkluderingsprosesser – muligheter i dagligdagse samspill i barnehager. I T. Korsvold (red). Barndom- barnehage – inkludering. (104-129) Bergen: Fagbokforlaget. [Tema 3, 25 sider]*
Coburn, C.E. (2001) Collective Sensemaking about Reading: How Teachers Mediate Reading Policy in Their Professional Communities. Educational Evaluation and Policy Analysis, Summer 2001, Vol. 23, No. 2, pp. 145–170 *
Durlak, J. A. & E. P. DuPre (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcome and the factors affecting implementation. Am J Community Psychol 41: 327-350.* (tema 3: 23 sider)
Ertesvåg, S. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Kap 5-9. Gyldendal akademisk (tema 3 84 sider) Bok, kjøpes i bokhandel.
Ertesvåg, S. & Roland, P. (2013) Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Kap 5-9. Gyldendal akademisk (tema 3 84 sider) For barnehagelærere, Bok, kjøpes i bokhandel.
Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2010) Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 37:5, p. 813-828. [Tema 3, 15 sider] *
Florian, L. (2013). Reimagining Special Education: Why New Approaches are Needed. In L. Florian (Ed.) The SAGE Handbook of Special Educational Needs (pp. 9-21). London UK: SAGE [Tema 3, 12 sider]*
Fullan, M. (2015). The new meaning of educational change (3 ed.). New York: Taylor Francis Ltd Kap 3-10 (tema 3: 160 sider) Bok, kjøpes i bokhandel
Greenberg, M.T., Domitrovich, C.E., Graczyk, P.A.,& Joseph, E.Z (2005) The Study of Implementation in School-Based Preventive Interventions: Theory, Research, and Practice (ss. 13-51) *
Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206-217. doi:10.1080/15017419.2016.1224778
Hargreaves, A. & Fullan, M. (2012). Professional Capital. Transforming Teaching in Every School. New York. Teachers College Press. Kap 1 (s.1-9) og Kap 5 (s.78-102) (Tema 3: ca. 35 sider) *
Hillesøy, S. & Ohna, S.E. (2014). Barnehagepersonalets refleksjoner om vilkår for deltakelse for barn med cochleaimplantat. Spesialpedagogikk, nr. 7, side 46-59. [Tema 3, 13 sider]*
Håstein, H. & Werner, S. (2014) Spesialpedagogikk, inkludering og tilpasset opplæring i vanlige klasser. I M. Buntling (red) (2014). Tilpasset opplæring – i forskning og praksis. Oslo: Cappelen. *
(Midthassel, U.V (2015). Skoleleders rolle og implementeringsprosessen. I Roland, P. & Westergård, E (red) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Tema 3, 15 s) *) Bokkapittel
Nevøy, A, & Ohna, S.E. (2014). Spesialundervisning, bilder fra skole Norge. En analyse av spesialundervisningens dynamikk. UiS rapport. [Tema 2, ca 80 sider] (http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/219791/1/Spesialundervisning.pdf)
(Oterkiil, T.C., (2015). Kapasitetsbygging på flere nivåer. I Roland, P. & Westergård, E (red) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Tema 3, 8 s) *) Bokkapittel
Persson, B., Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse, att nå framgång med alla elever. Stocholm: Liber. [Tema 3, ca 150 sider]. Bok, kjøpes i bokhandel
Pettersen K.S, & Simonsen, E. (2010) Anerkjennelse og profesjon. Oslo: Cappelen [Tema 2, 65 sider] Bok, kjøpes i bokhandel.
Roland, P. & Westergård, E (2015) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Kap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Oslo: Universitetsforlaget. Tema 3, 95 sider) Bok Kjøpes i bokhandel.
(Roland, P. (2015). Hva er implementering? I Roland, P. & Westergård, E (red) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Tema 3, 17s) *) Bokkapittel.
(Roland, P. (2015). Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering? I Roland, P. & Westergård, E (red) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Tema 3, 11 s) *) Bokkapittel
Säljö, R. (2016) Læring. En introduksjon til perspektiver og metaforer. Kap 1 + kap. 5-8. Oslo:Cappelen Damm Akademisk [Tema 3, 117 sider]. Bok, kjøpes i bokhandel.
Solli, K-A (2017). Inkludering i barnehagen i lys av forskning. I Arnesen, A.L. (red) (2012) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser, s. 35-68. Oslo: Universitetsforlaget. [Tema 3, 33 sider] *
(Støen, J. og Midthassel, U.V (2015). Skolekulturen og implementeringsarbeidet. I Roland, P. & Westergård, E (red) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Tema 3, 11s) *) Bokkapittel
Thoonen, E.E.J., Sleegers, P.J.C., Oort, F.J., Peetsma, T.T.D., & Geisel, F.F (2011). How to improve teaching practices? The role of teacher motivation, Organizational factors and leadership practices. Educational Administration Quartely. (47), 496-536. (tema 3: 40 sider) *
Vislie, L. (2003). Inkluderende opplæring: Idégrunnlag og politikk. Utopi-realitet? Spesialpedagogikk, nr. 6/03 s 4-14. [Tema 1, 10 sider]
(Westergård, E. (2015). Implementering av «Den utfordrende samtalen» mellom foreldre og lærere. I Roland, P. & Westergård, E (red) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Tema 3, 11s *) Bokkapittel
Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med lovverk og offentlige dokumenter på dette området: Opplæringslov, Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet 2009), NOU 2009:18 Rett til læring, er sentrale dokument, Meld. St.nr.18 (2010 - 2011) Læring og fellesskap

Merk: Studentene velger mellom Ertesvåg (2012) og Ertesvåg og Roland (2013)
Supplement
Ertesvåg, S. (2014) Improving anti-bullying initiatives: The role of an expanding research agenda. Journal of Educational Change. DOI; 10.1007/s10833-014-9232-2 *
Omdal, H. (2018) Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care Institutions implementing an authoritative adult style. J Educ Change (2018) 19:103–129 https://doi.org/10.1007/s10833-017-9315-y *


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.02.2020

Historikk