en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSPMAS_2

Masteroppgave - Spesialpedagogikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten kunne:
Kunnskap Studenten skal:
  • ha inngående kunnskap om forskning og teori som har relevans for tematikken i eget forskningsprosjekt
  • ha kunnskap om vitenskapsteori, aktuelle forskningsmetode(r) og forskningsetiske problemstillinger som har relevans for eget forskningsprosjekt

Ferdigheter Studenten skal:
  • kunne gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • kunne vurdere og anvende relevante teoretiske perspektiv, forskningsmetoder og forskningsetiske aspekt
  • kunne plassere egen studie i forskningen på feltet og således bidra til videre forskning
  • kunne formidle egen forskning skriftlig og muntlig

Generell kompetanse Studenten skal:
  • kunne identifisere og reflektere kritisk over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt og i gjennomføringen av prosjektet.

Innhold

Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske fagområdet. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Det gis inntil 14 timer veiledning.

Forkunnskapskrav

For å begynne på masteroppgaven må studentene ha gjennomført og bestått alle emnene i det første året av masterstudiet. Studentene må ha bestått emnene i 3. semester eller ha eksamensrett til ny/utsatt eksamen. Studenter som stryker til ny/utsatt eksamen vil ikke få videre veiledning eller kunne levere masteroppgaven før eksamen er bestått. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - F
Omfanget på masteroppgaven er på 20 000 - 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller IKKE med i omfanget. Oppgaven skrives på norsk eller engelsk. Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat[EW2] med overbygging. Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig presentasjon av masteroppgaven som må være godkjent for å få emnet bestått. Hvis studenten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Nevøy , Kjersti Balle Tharaldsen , Anne Mangen
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med tilbud om veiledning. I og med at masterprogrammet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte, vil veiledningen på masteroppgaven organiseres på ulike måter; individuelt og i grupper, nettbasert og på campus. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk