en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP335_1

Lese- og skrivevansker 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Lese- og skriveferdigheter har betydning for deltakelse skole, arbeids- og samfunnsliv. Mange elever opplever vansker med lesing og skriving, noe som kan ha konsekvenser for motivasjon og tiltro til egne ferdigheter, innsats og læring i skolen. I dette emnet vil studentene få økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan å avdekke og utrede vansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
 • Ha inngående kunnskap om lese- og skrivevanskeproblematikk.
 • Ha forskningsbasert kunnskap om tidlig identifisering og tidlige tiltak, jf. Opplæringsloven § 1-4 om tidlig innsats.
 • Ha forståelse for sammenhengen mellom motivasjon, tiltro til egne ferdigheter og utvikling av ferdigheter.
 • Ha kunnskap om ulike kartleggingsverktøy og tester brukt i utredning av lese- og skrivevansker og kunne tolke og kritisk vurdere resultater fra disse.
 • Ha inngående kunnskap om kunnskap om tiltak og hjelpemidler for elever med lese- og skrivevansker.

Ferdigheter:
 • Kunne arbeide selvstendig med faglig utviklingsarbeid innen lese- og skrivevansker.
 • Kunne lede arbeid med å lage individuelle opplæringsplaner knyttet til spesialundervisning i lesing og skriving.
 • Kunne utrede lese- og skrivevansker og skrive en sakkyndig vurdering.
 • Kunne igangsette evidensbaserte pedagogiske og organisatoriske tiltak for elever med lese- og skrivevansker på bakgrunn av en grundig utredning.
 • Kunne formidle kunnskap om forebygging, utredning og tiltak knyttet til lese- og skrivevansker til kolleger og foresatte.

Generell kompetanse:
 • Kunne lede faglig utviklingsarbeid knyttet til forebygging, kartlegging og tiltak lese- og skrivevansker ferdigheter og blir skriftkyndige deltakere i skolen og på sosiale arenaer.
 • Kunne kommunisere- og samarbeide med PPT og BUPA om elever med lese- og skrivevansker.
 • Kunne bidra til nytenking og innovasjon knyttet til forebygging av lese- og skrivevansker, samt utredning og tiltak for elever med lese- og skrivevansker

Innhold

Lese- og skriveferdigheter har betydning for deltakelse skole, arbeids- og samfunnsliv. Mange elever opplever vansker med lesing og skriving, noe som kan ha konsekvenser for motivasjon og tiltro til egne ferdigheter, innsats og læring i skolen. I dette emnet vil studentene få økt spesialpedagogisk kompetanse og forskningsbasert kunnskap om hvordan å avdekke og utrede vansker og iverksette forskningsbaserte tiltak med sikte på å fremme mestring, læring og faglig og sosial inkludering. Emnet gir også innsikt i lovverk og forskrifter knyttet til spesialundervisning, samt tverretatlig samarbeid.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på Lese- og skrivevansker 1 eller tilsvarende videreutdanning som bygger på temaene lese- og skrivevansker og begynneropplæring i norskfaget i grunnskolelærerutdanningen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utredningsrapport1/2 A - F
Fagtekst på valgt tema1/2 A - F
Utredningsrapport - kartlegging av en elev med lese- og skrivevansker Omfang: 5000 ord (+/- 10%).
Fagtekst på valgt tema innenfor læringsutbytteformuleringene på 3000 ord (+/- 10%)
Det kan arbeides med fagteksten gjennom hele semesteret. Utredningsrapporten leveres 6 uker etter Logos-kurset.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (75%)
2 individuelle refleksjonsnotat og skriftlig respons på notatene til minst en medstudent, godkjent Logos-sertifisering.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Oddny Judith Solheim
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.
Forelesninger, casediskusjoner, utprøving av kartleggingsverktøy og hjelpemidler, seminarer og refleksjonslogger.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk