en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP330_1

Introduksjon til lese- og skrivevansker

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Ha forskningsbasert kunnskap om språkutvikling og lese- og skriveutvikling
  • Ha kunnskap om ulike kartleggingsverktøy
  • Ha kunnskap om sammenhenger mellom motivasjon og ferdighetsutvikling
  • Ha forskningsbasert kunnskap om tiltak på individ og systemnivå

Ferdigheter:
  • Kunne vurdere, analysere og begrunne relevante undervisningsopplegg, metoder og materiell i lys av en helhetlig tenkning om lese- og skriveopplæring
  • Kunne bruke relevante undervisningsmetoder til å gi meningsfull og tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker
  • Kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike metoder og materiell i arbeidet med lese- og skriveopplæring generelt og lese- og skrivevansker spesielt

Generell kompetanse:
  • Kunne kommunisere om typisk utvikling av språklige ferdigheter og om lese- og skrivevansker.
  • Kunne legge til rette for at elever utvikler gode lese- og skriveferdigheter og blir skriftkyndige deltakere i skolen og på sosiale arenaer.
  • Kunne forebygge, avdekke og avhjelpe lese- og skrivevansker og legge best mulig til rette for læring og deltakelse for elever med denne type vansker.

Innhold

Lesing og skriving er en forutsetning for et velfungerende demokrati med borgere som kan foreta valg basert på fakta og informasjon. Lese- og skriveferdigheter er således både en forutsetning for deltakelse og samtidig ferdigheter som kan skape klasseskiller sosialt og kulturelt. Å mestre skriftspråket har betydning for både læring, opplevelser, sosiale aktiviteter og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Vansker med lesing og skriving kan gi alvorlige følger for både unge og voksne, og lese- og skrivevansker er en av de hyppigste årsakene til spesialundervisning i den norske skolen. I dette emnet vil studentene møte et helhetlig perspektiv på lesing og skriving og få forskningsbasert kunnskap om hvordan skolen så tidlig som mulig kan bidra til å utjevne forskjeller slik at elever i størst mulig grad skal oppleve å lykkes med lesing og skriving.

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på kunnskap tilsvarende pensum i temaene lese- og skrivevansker og begynneropplæring i norskfaget i grunnskolelærerutdanningen. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave1/12 ukerA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (75%)
Vurdering av et kartleggingsverktøy av leseferdighet (1300 - 1800 ord)
Innlevering av 1 fagtekst (2000 ord +/- 10%) på et gitt tema og gi respons på to medstudenters tekster.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hilde Lowell Gunnerud
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.
Forelesninger, casediskusjoner, seminarer og refleksjonslogger.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring 

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk