en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP325_1

Emosjonelt og sosialt sårbare barn og ungdom

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi forståelse av hvilke forhold som bidrar til emosjonell og sosial sårbarhet, kjennetegn hos sårbare barn og unge, samt hvordan barnehage og skole kan tilrettelegge et best mulig læringsmiljø for disse.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studentene ha kunnskaper om:
 • Forhold som fremmer positiv sosial og emosjonell utvikling, samt evne til å takle utfordringer
 • Forhold som kan gjøre barn og unge emosjonelt og sosialt sårbare
 • Utviklingsforløp hos emosjonelt og sosialt sårbare barn og hvordan kontekstuelle forhold kan påvirke dette forløpet
 • Forhold ved læringsmiljøet som er av særlig betydning for sårbare barn og unge
 • Sentral teori og empiri innenfor det aktuelle feltet

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene kunne:
 • Beskrive hvordan læringsmiljøet i barnehage og skole best kan tilrettelegges for sosialt og emosjonelt sårbare elever
 • Beskrive hvordan lærere kan etablere gode relasjoner til sårbare barn og unge
 • Beskrive hvordan en kan stimulere utvikling, selvregulering og adekvate mestringsstrategier hos barn og unge
 • Identifisere elever som trenger videre oppfølging for psykiske vansker

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene ha:
 • En grunnleggende forståelse av hva emosjonell- og sosial sårbarhet innebærer, hvilke faktorer som bidrar til slik sårbarhet og hvordan positiv utvikling best kan stimuleres for emosjonelt og sosialt sårbare barn og unge i barnehage og skole
 • Evne til kritisk refleksjon i forhold til teori og empiri på feltet

Innhold

Emnet består av 4 hovedtema: Stress og mestring i barnehage og skole, tilrettelegging av barnehages og skolens sosiale miljø for å fremme positiv sosial utvikling, emosjonelle vansker i et migrasjonsperspektiv, og psykisk helse i barnehage og skole.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave1/15 dagerA - FAlle.
Omfang: 6000 ord (+/- 10 %). Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Studentene skal utarbeide en individuell fagtekst på 1500 ord (+/- 10%) i tilknytning til hver av samling. Studentene kan selv foreslå problemstilling for fagteksten, men det legges vekt på variasjon mellom problemstillinger og problemstillingen skal godkjennes av emneansvarlig. Fagteksten baseres i hovedsak på pensumslitteraturen og være godt underbygget av forskning.
Vurdering av dette arbeidet vil være godkjent/ikke godkjent.
Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (75%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Svanaug Lunde
Faglærer
Kjersti Balle Tharaldsen , Dieuwer Ten Braak, Trude Havik , Klara Øverland , Cecilie Evertsen-Stanghelle, Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby , Hildegunn Fandrem , Lars Edvin Bru
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Mellom samlingene skal studentene arbeide med konkrete oppgaver som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk