en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP320_1

Utagerende og sosiale utfordringer i barnehage og skole

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene forståelse om utagerende utfordringer, hva som kan være årsaken til disse, samt hvordan barnehage og skole kan forebygge, avdekke og avhjelpe disse vanskene. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt, samt interaksjonen mellom faktorene på de ulike nivåene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskaper om:
 • individuelle og kontekstuelle risikofaktorer for utagerende og sosiale utfordringer
 • hvordan interaksjonen mellom individuelle og kontekstuelle faktorer får betydning for utvikling av utagerende og sosiale utfordringer
 • om generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med barn/elever med utagerende og sosiale utfordringer
 • Foreldresamarbeid når elever har faglige og / eller sosiale utfordringer

Ferdigheter
Studentene skal kunne:
 • analysere risikofaktorer, både på individ og systemnivå, samt uttrykksformer, knyttet til sentrale former for utagerende og sosiale utfordringer
 • kunne arbeide selvstendig med forebygging og problemløsning, både på individ og systemnivå, knyttet til utagerende og sosiale utfordringer
 • planlegge og gjennomføre praksis i samsvar med en autoritativ voksenrolle
 • gjennomføre vanskelige samtaler med foreldre

Generell kompetanse
Studentene skal:
 • ha en grunnleggende forståelse av hva utagerende og sosiale utfordringer innebærer og hva som kan være risikofaktorer for denne type vansker
 • kunne forebygge, avdekke og avhjelpe utagerende og sosiale utfordringer og legge best mulig til rette for læring for barn/elever med denne type vansker
 • evne til kritisk refleksjon i forhold til teori og empiri på fagfeltet

Innhold

Emnet består av følgende tema: overordnet tema, disiplinproblemer og klasseledelse, aggresjonsforståelse i teori og praksis, alvorlige atferdsvansker og sentrale diagnoser, mobbing, migrasjon som risikofaktor og ressurs, sosial kompetanse og foreldresamarbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/15 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Studentene skal gjennomføre en 10-15 minutters individuell presentasjon i tilknytning til ett av emnets tema. Problemstillingen skal godkjennes av emneansvarlig. Fagteksten baseres på pensum og skal være forskningsbasert. Det skal foreligge et sammendrag på 500 ord (+/- 10 %) i tilknytning til presentasjonen.
Vurdering av dette arbeidet vil være godkjent/ikke godkjent.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.
Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (75%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby
Faglærer
Klara Øverland , Grete Sørensen Vaaland , Hildegunn Fandrem , Elsa Westergård , Pål Roland
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Mellom samlingene skal studentene arbeide med konkrete oppgaver som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk