en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP315_1

Å studere praksis, forståelse og handling i møte med mangfold; et grunnlag for felles refleksjon og profesjonsutvikling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet søker å gi innsikt i hvordan det å studere pedagogisk praksis danner grunnlag for utvikling av profesjonskunnskap i barnehage og skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap om sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser, samt å utvikle innsikt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres.
Gjennom arbeidet med empiriske prosjekt skal studentene belyse og diskutere pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters forståelse og handling i møte med mangfold.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
  • ha kunnskap om profesjonsutvikling og pedagogisk profesjonskunnskap
  • ha kunnskap om profesjonsutvikling for inkluderende pedagogikk i dagens barnehage og skole

Ferdigheter
Studenten skal:
  • kunne analysere og diskutere konsekvenser av etablerte former for pedagogisk praksis.
  • kunne reflektere kritisk over spesialpedagogikkens rolle og funksjon i en inkluderende barnehage og skole

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til pedagogisk profesjonskunnskap i møte med mangfold.

Innhold

Emnet søker å gi innsikt i hvordan det å studere pedagogisk praksis danner grunnlag for utvikling av profesjonskunnskap i barnehage og skole. Målsettingen er å utvikle kunnskap om sosiale og samfunnsmessige inkluderingsprosesser, og hva som bidrar til å støtte opp under slike prosesser, samt å utvikle innsikt i marginaliserings- og ekskluderingsprosesser og hvordan disse kan reduseres. Gjennom arbeidet med empiriske prosjekt skal studentene belyse og diskutere pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters forståelse og handling i møte med mangfold.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 A - F
Oppgavens tema og problemstilling godkjennes av faglærer. Veiledning tilbys innenfor rammen av oppgaveseminarene, samt via faglærers kommentarer på innleverte arbeidskrav.
Omfang på oppgaven: 5500 ord, ekskl. litteraturlisten (+/- 10 %)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
  • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (75%)
  • Deltakelse i 4 oppgaveseminar (25% fravær godkjennes).
  • Innlevering av fire skriftlige arbeid i tilknytning utvikling, gjennomføring og fremføring av den empiriske studien.
  • Muntlig presentasjon av eget prosjekt for faglærere og medstudenter

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Sandvik Tveitnes
Faglærer
Marianne Sandvik Tveitnes
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.
Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Mellom samlingene skal studentene arbeide med konkrete oppgaver som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.
Det vil bli lagt til rette for varierte arbeidsmåter som skal fremme studentens læringsutbytte. Studentene skal også arbeide med en egen empirisk studie av praksis gjennom hele emnet. Arbeidet med studien skal resultere i en oppgave som leveres til eksamen.
Én del av studiet er knyttet til undervisning og én del er knyttet til seminararbeid som omhandler arbeid med studentenes studier av praksis.
Seminararbeid: I løpet av kurset arrangeres 4 seminar: 2 på campus (i tilknytning til samlingene) og 2 med nettstøtte. Arbeidet vil rette seg mot ulike aspekter knyttet til utvikling, gjennomføring og presentasjon av studentenes egne empiriske studier.
Empirisk studie: I studiet skal studentene utvikle og gjennomføre en konkret studie av pedagogers og/eller pedagogiske virksomheters praksis i møte med mangfold. Studentene skal velge en tematikk som er relevant i forhold til emnets overordnede målsetting og konkrete læringsmål. Studentenes arbeid med prosjektet skal redegjøres for gjennom innlevering av arbeidskrav. Disse tekstene utvikles videre til endelig eksamenstekst.

Emneevaluering

Evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk