en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP310_1

Mangfold og deltagelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha:
  • inngående kunnskap om de sentrale tematikkene i inkluderende pedagogikk: læring og deltakelse, likeverd og sosial rettferdighet
  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom kommunikasjon og deltakelse i læringsfelleskapet
  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom forståelser av ulikhet, og tilrettelegging for deltakelse i læringsfellesskapet.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
  • analysere og kritisk vurdere faglitteratur med sikte på å utvikle inkluderende praksiser.
  • bruke relevant kunnskap om læring og deltakelse, likeverd og sosial rettferdighet til å identifisere og redusere ekskluderende prosesser.

Generell kompetanse
Studenten:
  • skal kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til barnehagens og skolens forståelse av ulikhet mellom barn og unge

Innhold

Målsettingen for emnet er å bidra til kunnskap om barnehagens og skolens forståelse av ulikhet og hvordan dette nedfelles i den pedagogiske virksomheten. Sentrale tematikker i emnet er: deltakelse og læring, likeverd og sosial rettferdighet. Gjennom analyse av faglitteratur i emnet skal studentene belyse og diskutere hvordan perspektiver på mangfold og deltakelse i ordinære læringsfellesskap gir innhold og mening til begrepet inkludering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave1/1 A - F
Eksamensprosjektets tema og problemstilling godkjennes av faglærer, og det jobbes med eksamensprosjektet gjennom hele emnet. Omfang på oppgaven: 5000 ord, ekskl. litteraturlisten (+/- 10 %).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
  • Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning på campus (75%)
  • Deltakelse i 4 skriveseminarer (25% fravær godkjennes)
  • Innlevering av 4 skriftlige arbeid i tilknytning til skriveseminarene
  • Presentasjon av arbeidet med eksamensprosjekt på hvert skriveseminar for faglærer og medstudenter

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marieke Gerdien Bruin
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte.
Studiet legges opp med 2 samlinger på UiS på inntil 3 dager hver. Mellom samlingene skal studentene arbeide med konkrete oppgaver som er tilknyttet ulike former for nettstøtte. Det forventes aktiv deltakelse på og mellom samlingene. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.
Eksamensprosjekt: I studiet skal studentene utvikle og arbeide med et individuelt eksamensprosjekt som er en faglig, analytisk fordypning i pensumlitteratur, samt noe selvvalgt litteratur. Eksamensprosjektet tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.
Seminararbeid: Arbeidet med eksamensprosjektet knyttes til 4 skriveseminarer: 2 på campus (i tilknytning til samlingene) og 2 med nettstøtte. Skriveseminarene har fokus på eksamensprosjektene som studentene jobber med og dermed sammenhengende prosessorientert skriving.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk