en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP303_1

Spesialpedagogikk, en introduksjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er på 15 studiepoeng, som fordeles på 3 moduler:
Modul 1: Inkluderende pedagogikk: Modulen belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle innenfor fellesskapet.
Modul 2: Innovasjonsarbeid i barnehage og skole: Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. Dette forutsetter kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.
Modul 3 Forebygging av lese- og skrivevansker: Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole. I denne modulen står forebygging av lese- og skrivevansker sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
 • Ha kunnskap om spesialundervisningens historiske utviklingslinjer, fremveksten av inkluderende pedagogikk, og den aktuelle situasjonen i barnehage og skole (lovverk, aktører, samarbeidspartnere)
 • Ha kunnskap om de mest sentrale begrepene innenfor inkluderende pedagogikk: deltakelse, læring og sosial rettferdighet
 • Ha kunnskap om innovasjonsarbeid i organisasjoner.
 • Ha kunnskap om ledelse av kompetanseutvikling i kollegiet.
 • Ha kunnskap om sammenhenger mellom språkutvikling og lese - og skriveutvikling Ha kunnskap om risikofaktorer og forebyggende tiltak for barn og elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker i barnehagen og på begynnertrinnet

Ferdigheter
Studenten skal
 • Kunne bruke relevante kunnskapsperspektiv til faglig utvikling og refleksjon over arbeid med inkluderende pedagogikk i barnehage og skole
 • Kunne bidra til utvikling av læringsfellesskap som er tilrettelagt for variasjonen i elev- eller barnegruppen
 • Kunne bruke relevant kunnskap til faglige refleksjoner over planlegging og gjennomføring av innovasjonsarbeid i organisasjoner
 • Kunne bruke kunnskapsgrunnlaget til å utvikle og lede kompetanseutvikling i organisasjoner
 • Kunne arbeide systematisk for å forebygge lese- og skrivevansker i barnehage og skole
 • Kunne legge til rette tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • Kunne reflektere over læreres profesjonelle yrkesutøvelse knyttet til etiske aspekter og kvalitet i utdanningen.
 • Kunne reflektere over opplæringens utilsiktede konsekvenser for elever i sårbare situasjoner
 • Ha en grunnleggende forståelse av hva et godt kvalitativt innovasjonsarbeid i barnehage og skole innebærer og hvilke faktorer som bidrar til ledelse av gode endringsprosesser.
 • Kunne legge til rette for best mulig læring og deltakelse for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker
 • Kunne kommunisere/samarbeide om forebygging og tiltak knyttet til skriftspråklige vansker med foreldre, kolleger i barnehage, skole og PP-tjenesten

Innhold

Emnet er på 15 studiepoeng, som fordeles på 3 moduler:
Modul 1: Inkluderende pedagogikk: Modulen belyser historiske utviklingslinjer fra etablering av spesialpedagogisk praksis til dagens visjon om inkluderende opplæring. Målet er å gi økt innsikt i inkluderende og ekskluderende prosesser i barnehage og skole, og hvordan lærere kan arbeide for å styrke deltakelse og utbytte for alle innenfor fellesskapet.
Modul 2: Innovasjonsarbeid i barnehage og skole: Det forventes at barnehager og skoler klarer å endre seg i takt deres behov for kompetanseutvikling. Dette forutsetter kunnskaper om hvordan en kan sette i gang, drive og lede et innovasjonsarbeid slik at det også foregår kvalitativt god kompetanseutvikling i organisasjonene. Sentrale tema i modulen er: i) Innovasjonsprosessen, ii) Ledelse av endringsarbeid og iii) Kompetanseutvikling i organisasjoner.
Modul 3 Forebygging av lese- og skrivevansker: Å kunne lese er en forutsetning for læring og for deltakelse i skole-, samfunns- og arbeidsliv. Lese- og skrivevansker er den hyppigste årsaken til spesialundervisning i norsk skole. Andelen elever som utvikler lesevansker kan reduseres gjennom forebyggende og tidlige tiltak i barnehage og skole. I denne modulen står forebygging av lese- og skrivevansker sentralt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappe bestående av tre skriftlige arbeid, hvert 2500 ord +/- 10 %. Det skal være ett skriftlig arbeid fra hver modul. De skriftlige tekstene er bearbeidede versjoner av tekstene som ble levert inn som arbeidskrav, og som det er gitt tilbakemeldinger på.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
 • Obligatorisk tilstedeværelse på samlingen. Ca 20 % fravær tillates ved dokumenterte grunner.
 • Hver modul har to arbeidskrav. Et skriftlig arbeid på minimum 1500 ord. Det andre arbeidskravet kan enten være et skriftlig arbeid eller et arbeid der det brukes alternative formidlingsformer (for eksempel en presentasjon) med supplerende tekst (minimum 500 ord).
 • Det gis ikke veiledning på arbeidskravene.
 • Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Erik Solbø Ohna
Faglærer
Elsa Westergård , Elisabeth Brekke Stangeland , Unni Vere Midthassel , Ingunn Eikeland
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er organisert som et samlingsbasert studium med nettstøtte. Det arrangeres en samling à 3 dager. Det vil bli lagt til rette for varierte arbeidsmåter for å støtte studentenes læring. Det forventes aktiv deltakelse på samlingen og i forkant og etterkant av samlingen. Canvas vil bli benyttet som digital læringsplattform.

Åpent for

Spesialpedagogikk - masterstudium

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk