en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSP300_1

Forskningsmetode og vitenskapsteori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Forskningsmetode og vitenskapsteori er organisert i en fellesdel (10 studiepoeng) og en fagspesifikk del (5 studiepoeng). Fellesdelen i emnet er felles for masterprogrammene i spesialpedagogikk og idrett. Fellesdelen omfatter vitenskapsteori, kvalitative og kvantitative metoder og forskningsetikk. I den fagspesifikke delen av emnet utdypes disse temaene og knyttes til forskningstradisjoner i hhv spesialpedagogikk og idrettsvitenskap. I den fagspesifikke delen vil studentene analysere, vurdere og diskutere vitenskapelige publikasjoner innenfor det aktuelle fagområdet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
Kunnskap:
  • ha inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvalitative og kvantitative metoder og om fagspesifikke forskningstradisjoner
  • ha inngående kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsdesign, om ulike vitenskapsteoretiske posisjoner, elementer som inngår i et design og om hvordan forskningsetikk konstituerer og regulerer forskning
  • ha kunnskap om forskningens egenart og samfunnsmessige rolle

Ferdigheter:
  • kunne bruke og begrunne relevante forskningsmetoder og forskningsetiske prinsipp på en selvstendig måte i utarbeidelsen av forskningsdesignet for masteroppgaven
  • kunne analysere og vurdere vitenskapelige publikasjoner knyttet til ulike teoretiske og didaktiske tradisjoner innenfor spesialpedagogikk eller idrett

Generell kompetanse:
  • kunne analysere og reflektere over fag- og forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsarbeid

Innhold

Fellesdelen inneholder tre hovedområder: (i) kvalitative metoder, (ii) kvantitative metoder og (iii) forskningsetikk.
I kvalitative metoder legges det vekt på metodologisk grunnlag, metodiske tilnærminger for datagenerering og analyse, for presentasjon og diskusjon av funn og for vurdering av forskningens troverdighet og gyldighet.
I kvantitative metoder legges det vekt på metoder for utvelging, innsamling og analyse av data i tverrsnittsundersøkelser, langsgående undersøkelser og komparative undersøkelser. Vitenskapsteoretiske tema inngår i undervisningen i kvalitative og kvantitative metoder.
Forskningsetikk inngår som et eget tema i emnet. Her legges det vekt på forskningsetiske retningslinjer, inkl. ivaretakelse av personvern, samt forskningsetiske refleksjoner og avveiinger i konkrete forskningsprosjekt.
Kurs i SPSS og Nvivo inngår i fellesdelen. Studentene skal ta begge disse kursene. I den fagspesifikke delen for spesialpedagogikk og idrett er innholdet konsentrert om fagområdets forskningstradisjoner, og i denne delen inngår analyse og vurdering av vitenskapelige publikasjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlige oppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig oppgave 1, kvalitative metoder1/22.5 dagerA - FAlle.
Skriftlig oppgave 2, kvantitative metoder1/22.5 dagerA - FAlle.
Eksamensformen er hjemmeeksamen; to individuelle skriftlige oppgaver i hhv kvantitative og kvalitative metoder. Skriftlig oppgave 1, kvalitative metoder Skriftlig oppgave 2, kvantitative metoder Hver av besvarelsene skal være på 2500 ord +/- 10 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fellesdel kvantitativ gruppeoppgave, Fellesdel kvalitativ gruppeoppgave, SPSS-kurs, NVIVO-kurs, Profildel kvantitativ metode, Profildel kvalitativ metode, Innledende skisse for forskningsplanen, Obligatorisk oppmøte
Det er obligatoriske arbeidskrav i fellesdelen (10 sp.) og i den fagspesifikke del en (5 sp.).
Fellesdel, 10 sp:
Arbeidskrav i kvalitative og kvantitative metoder:
Generelle oppgaver knyttet til henholdsvis kvalitative og kvantitative metoder. Oppgavene skal besvares i grupper (3 - 4 studenter), og omfanget for hver av besvarelsene skal være 1500 - 2500 ord. Arbeidskrav i kurs i SPSS og Nvivo. Beslutning om arbeidskravet skal utføres individuelt eller i gruppe tas i det enkelte kurset, i henhold til arbeidsmåten i kurset. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.
Fagspesifikk del, 5 sp:
Analyse av to vitenskapelige artikler. Det skal utarbeides skriftlige grupperapporter på samlet 5000 ord +\- 10 %. Innledende skisse til forskningsplan for masteroppgaveprosjektet på 2500 ord +\- 10 %. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent. Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved innlevering av ny oppgave i bearbeidet form.
Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene (75%).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Nevøy
Faglærer
Anne Nevøy , Thomas Moser , Stein Erik Solbø Ohna , Lars Edvin Bru , Trude Havik , Håvard Myklebust , Marieke Gerdien Bruin , Grete Sørensen Vaaland , Johannes Nilsson Finne
Studiekoordinator
Karen Elizabeth Gilje Woie , Solveig Röwekamp

Arbeidsformer

Emnet er samlingsbasert med nettstøtte og organisert med 2 samlinger a 3 dager. Det legges opp til bruk av varierte arbeidsmåter med ulike former for nettstøtte før og etter samlingene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode og vitenskapsteori (MID400_1) 15

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne og programevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk