en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSO275_1

Relasjoner og samarbeid med barn og familier - Kunnskap og eksemplarisk praksis

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet har som formål å gi studentene kunnskap om relasjoner og samarbeidets betydning for arbeid med utsatte barn og unge og deres familier. På dette kunnskapsgrunnlaget skal emnet også gi kompetanse og ferdigheter til å etablere og videreutvikle relasjoner og samarbeid med utsatte barn og unge og deres familier.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
Studenter forventes å ha følgende læringsutbytte etter å ha fullført emnet:
Kunnskap
Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om:
 • teorier og forskning om betydningen av gode relasjoner mellom profesjonsutøver og barn og barns familier og nettverk.
 • sentrale kvaliteter i utviklingsfremmende relasjoner mellom profesjonsutøver og barn og barns familier og nettverk.
 • forskning og eksemplariske praksiser om hvordan utviklingsfremmende relasjoner kan etableres i komplekse og utfordrende situasjoner.
 • sentrale forutsetninger for å tilrettelegge for medvirkning og samarbeid i utviklingsfremmende relasjoner.
 • relevant kommunikasjonsteori som er grunnlag for utviklingsfremmende relasjoner.
 • kommunikasjon i kriser og traumer.
 • konfliktteori og konfliktløsning.

Ferdigheter
Studenten skal ha tilegnet seg:
 • å ha ferdigheter til å skape utviklingsfremmende relasjoner med barn og deres familier.
 • å ha ferdigheter til å legge til rette for medvirkning og samarbeid i utviklingsfremmende relasjoner.
 • å ha forståelse og ferdigheter til å kunne kommunisere med barn og deres familier i kriser og traumer.
 • å ha forståelse for konfliktteori og ferdigheter til konfliktløsning med barn og deres familier.
 • å ha analytisk evne til å reflektere rundt egen praksis og egen rolle i slike relasjoner.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten kunne være i stand til:
 • å anvende sin kompetanse til å skape og videreutvikle utviklende relasjoner og samarbeid under de spesielle rammebetingelsene som ligger rundt profesjonsutøver og utsatte barn og unge og deres familier.
 • å kritisk analysere samspill og egen rolle i møte med barn og barns familier.
 • å kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra brukere og egne praksiserfaringer.

Innhold

Emnet har som formål å gi studentene kunnskap om relasjoner og samarbeidets betydning for arbeid med utsatte barn og unge og deres familier. På dette kunnskapsgrunnlaget skal emnet også gi kompetanse og ferdigheter til å etablere og videreutvikle relasjoner og samarbeid med utsatte barn og unge og deres familier.
Emnet bygger på nyere teoretisk og forskningsbasert kunnskap så vel som analyser av studentenes og andres (eksemplariske) praksisutøvelse.

Forkunnskapskrav

Relevant bachelorutdanning eller tilsvarende

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/1 A - F
Tre dager skriftlig hjemmeeksamen: Omfang: 3000 ord (+/- 10 %) ekskl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th. Vurderingsuttrykk: A-F
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltatt i minst 75% av oppsatt seminaraktivitet, Skriftlig individuell oppgave
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering:
Nærværskrav: Studenten har deltatt i minst 75% av oppsatt undervisning.
Skriftlig individuell oppgave: Innlevering av en skriftlig individuell oppgave som det skal arbeides med mellom samlingene, og som skal knyttes nært til egen praksis. Evalueringsuttrykket er «godkjent/ikke godkjent». Tema for oppgaven blir definert av emneansvarlig. Omfang: 2000 ord (+/- 10 %) ekskl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Erik Paulsen
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, gruppearbeid og egenstudier skal forberede studentene til hjemmeeksamen i emnet.

Åpent for

Sosialfag - Masterstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk