en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSO235_1

Arbeid, rus og psykisk helse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Det er ikke en "rusmisbruker" eller en "pasient" som skal i arbeid, det er en person. Ofte en person med ett ønske om å bidra og noe å bidra med. Presumtivt "normale" må "bevise" sykdom for å ikke måtte jobbe, men overnevnte personer ofte må "bevise" seg friske for å få jobbe. Forflytningen fra "antatt frisk" til "antatt syk" gjør at tvilen faller "syk" til gode, med de store konsekvenser det får for den enkelte, pårørende og samfunn.
Recoverytradisjonen vil bli brukt som teoretisk hovedrammeverk. Recovery fornekter ikke den økte kompleksiteten og større utfordringer ovennevnte personer har. Recovery forsøker å løfte fokus til den vedvarende prosessen et menneske er i, der ovennevnte problemer kun er ett av mange viktige element. Andre viktige element er myndiggjøring, ressurser, håp, identitet og sosiale nettverk og støtte. Dette helhetlige fokus vil i dette faget spisses mot å fasilitere prosessen med å komme i arbeid.

Læringsutbytte

Det blir forventet at studentene etter fullført emnet har følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten skal ha tilegnet seg:
- kunnskap om psykiske diagnoser og diagnostikk
- kunnskap om global satsning på mentalhelse og fokus på hele livet og empowerment.
- kunnskap om alvorlig psykisk lidelse og rusmisbruk
- kunnskap om tvang i psykisk helsevern
- kunnskap om ROP- begrepet
- kunnskap om særlige rettigheter personer med ROP har, og særlige plikter samfunnet har
- kunnskap om viktigheten av arbeid og arbeidsplassen som sosial area, generelt og særlig for marginaliserte grupper.
- kunnskap om Recoverybegrepet som teoretisk rammeverk
- kunnskap om -Recoverybasert praksis som en evidensbasert praksis
Ferdigheter
Studenten skal:
- kunne redegjøre for hovedtrekkene i utredning og behandling av psykiske lidelser.
- kunne foreta en grundig gjennomgang av en persons styrker og utfordringer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: utdanning, arbeidserfaring, sosiale nettverk, psykiske lidelser, rusmisbruk, personlige motivasjonsfaktorer og personens mål
- kunne sette opp ett forslag til en recovery basert tilnærming basert på overnevnte informasjon
- kunne sette opp ett forslag til evaluering av ett recoverybasert tilbud.
- kunne redegjøre for fordeler og ulemper med dagens diagnosesystem
Generell kompetanse
Studenten skal være i stand til å analysere og redegjøre for bredden og kompleksiteten i diagnosene som defineres som "alvorlig psykisk lidelse" og med eksemplifisering vise hvordan dette fordrer individuell tilnærming.
Studenten skal være kjent med begrepet "tvang" i psykiatrien, og lovgrunnlaget og anvendelsen av dette.

Innhold

Innholdet i faget har tre hovedpilarer:
Den første er fokus på de ulike teoretiske rammeverket som er nødvendig for å beskrive, forklare og forstå kompleksiteten hos personer med problemer med rus og/eller psykiske lidelser.
Den andre pilaren er diskusjon om, og øving på innhenting og behandling av den betydelige informasjonsmengde man trenger for å fasilitere recoverybasert praksis for enkeltindivid.
Den tredje pilaren er en overordnet diskusjon om spenningsfeltet som kan oppstå mellom psykiatriens ansvar for både individ og samfunn, og den recoverybasert praksis som fordrer ett stort ansvar på individet. Herunder kommer også påstanden: "De fleste må bevise seg syke, mens personer med problemer knyttet til rus og/eller psykiske lidelser må bevise seg friske"

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Konsekvenser av å ikke bestå eksamen:
Dersom studenten ikke består ordinær eksamen eller kontinuitetseksamen, må studenten ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tore Tjora
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar og gruppearbeid. Forelesningene vil fokusere på nødvendige teoretiske rammeverk, som ikke alene er tilstrekkelige i faget. Seminarene og gruppearbeid vil fokusere på praktiske metoder for å innhente, bearbeide og bruke all den informasjon som er tilgjengelig for at man skal kunne fasilitere en recovery-prosess.

Åpent for

Master i sosialfag, Enkeltemne

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk