en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSO125_1

Arbeid som inkluderingspolitikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet har:
Fokus på Norsk, nordisk og internasjonale politikkutforminger, debatter og implementeringer på aktiviserings- og inkluderingsfeltet i forhold til arbeid.
Fokus på hvordan utdanning bidrar til å gi menneske et meiningsfullt liv og medvirker til inkludering i samfunnet.
Fokus på hvordan arbeid er et virkemiddel til å motvirke fattigdom og utjevne sosiale forskjeller, ved å gjøre mennesket økonomisk selvstendig.
Fokus på hvordan en kan arbeide for at mennesket skal ha nytte av å være med i fellesskap og selv kunne være med på å forme fellesskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studentene ha kunnskap om
- Norsk, nordisk og internasjonal aktiveringspolitikk
- Relevante lover for å kunne diskutere og iverksette inkluderings- og aktiveringspolitikk
- Krav til arenaer hvor det skal foregå inkluderende opplæring og arbeid
- Diskusjonen om spenningen mellom inntektssikring og insentiver til å komme i arbeid
- Inkludering som prosess hvor mennesker deltar i et fellesskap med sitt individuelle særpreg
Ferdigheter
Studenten skal kunne være å i stand til å forstå kompleksiteten og heilheten i aktiviserings- og inkluderingsfeltet sett i sammenheng med konkrete veivalg som blir gjort i ulike praksissituasjoner.
Generell kompetanse
Studenten skal være i stand til å kunne beskrive aktuell politikk på området og drøfte utfordringer relatert til konkrete situasjoner, kontekster og arbeidsplasser.

Innhold

Arbeidsplassen er en viktig møteplass mellom ulike grupper i samfunnet. Å ha tilknytning til et fellesskap gjennom aktivitet eller lønnet arbeid skaper identitet, tilhørighet, selvfølelse og solidaritet. Arbeid for menn og kvinner gir verdiskaping som er grunnlag for utviklinga av velferdssamfunnet. Arbeid gjør mennesket økonomisk selvstendig, og er et virkemiddel til å motvirke fattigdom og utjevne sosiale forskjeller. Nordiske velferdsmodeller har og har hatt en sterk forankring i en aktiv og omfattende stat.
Velferdsytelsene i Norge utformes slik at de skal stimulere folk til å arbeide framfor å leve på trygd eller sosialhjelp. Vår velferdsmodell er kjennetegnet av krav om høy sysselsetting, men også å sikre levestandarden for de som har offentlig stønad og trygd som inntekt. Inntektssikring og intensiver til å komme i og bli værende i arbeid, kan framstå som en balansegang mellom ulike politiske ambisjoner.
Første del av kurset vil ta for seg hvordan arbeidslinjen legger føring for velferdsytelser.
Emnet vil videre se på spenningsforholdet mellom inntektssikring og insentiver, der rett til ytelser koples med plikt til aktivitet. Her vil fokus være på arbeidsinkluderingen som sosialpolitisk fenomen.
Tredje del av kurset vil se på intensjonen om arbeidsinkludering for alle i relasjon til profesjonenes utførelse av sosialfaglig arbeid, deres møte med arbeidsgivere og brukere. Fokus her er brukerne, profesjonene og arbeidsgiverne og hvordan de aktiveres i et samspill for å få til arbeidsinkludering og dermed realisere arbeidslinja i sosialpolitikken.
I siste del av kurset vil aktiviserings- og arbeidsinkluderingspolitikken forankres i kunnskap om lover slik som Arbeidsmarkedslov, Nav loven, Lov om sosiale tjenester, Folketrygdloven (som gir grunnlag for inkludering versus ekskludering i arbeidslivet), Arbeidsmiljøloven og tiltaksforskriften.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - F
Konsekvenser av å ikke bestå eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i samsvar med eventuelt ny og revidert emneomtale for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kathrine Skoland , Tor Claussen
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Åpent for

M-SOSARB, Enkeltemne

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med fakultetet sine retningslinjer og plan for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 06.06.2020

Historikk