en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSA280_1

Beslutninger i kriser

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet kan være nyttig for studenter som studerer/velger fordypningsretninger i risikostyring, økonomi, endringsledelse, helsefag, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling, i tillegg til studentene i samfunnssikkerhet. Emnet vil legges til rette slik at engelskspråklige studenter kan følge undervisningen.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten skal:
 • være bevisst på og forstå hvordan beslutninger blir tatt i kriser både ute på skadested, i sentral kriseledelse og i stab.
 • ha kunnskaper om sentrale kjennetegn ved ulike krisesituasjoner og de utfordringene disse skaper for beslutningstakere.
 • ha kunnskaper om ulike faser i krisehåndtering på et politisk/strategisk nivå og hvordan beslutnigner normalt blir tatt.
 • ha kunnskaper om hvordan media jobber og kan påvirke beslutninger og hvilke utfordringer dette fører til for krisehåndterere
 • ha kunnskaper om hvordan gruppedynamikk og stress påvirker beslutninger

Ferdigheter:
Studenten skal ha økt sine ferdigheter til å:
 • være forberedt til å kunne delta i krisehåndteringsledelse/stab samt ha forståelse for hva som påvirker beslutninger under usikkerhet og hvilke konsekvenser ulike typer beslutninger kan ha i en krisesituasjon.
 • kunne analysere beslutningssituasjoner i krisesituasjoner
 • kunne håndtere informasjon i en krisesituasjon
 • se krisehåndtering i sammenheng med ansvarsforhold og samstyring

Generell kompetanse:
Studenten skal:
 • ha en generell kompetanse i forhold til krisers utvikling og beslutningsutfordringer, særlige utfordringer og dilemmaer man støter på i krisekommunikasjon
 • kunne gi en bred oversikt over relevante teorier som kan forklare hvordan beslutninger blir tatt i kriser

Innhold

Kurset vil legge spesiell vekt på følgende:
 • Hva kriseledelse er og hvordan man kan etablere prinsipper for effektiv kriseledelse
 • Hvilke faktorer som påvirker beslutninger i den operative, taktiske og strategiske kriseledelsen
 • Hvordan beslutninger blir tatt på et skadested og i den strategiske kriseledelsen
 • Teamarbeid og samarbeid i krisesituasjoner
 • Tradisjonelle og nye medias roller og legitime interesser i en krise og besluntingsutfordringene dette fører til
 • Håndtering av media i en krisesituasjon
 • Hvordan politikk påvirker ledelse og hvordan beslutninger fungerer politisk i en krisesituasjon

Kurset baserer seg på et bredt utvalg litteratur som belyser teorier om beslutninger på skadested, forholdet mellom krisehåndterere og media, samt de politiske dimensjonene i kriser.
Det må være minst 5 oppmeldte studenter hvis emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MSA125 Krisehåndtering, MSA270 Internasjonale humanitære kriser

- Kjennskap til sentrale begreper som risiko, samfunnssikkerhet, robusthet, sårbarhet, usikkerhet

- Kjennskap til teorier om kriser og krisehåndtering

Eksamen/vurdering

Semesteroppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Semesteroppgave2/51 A - FAlle.
Muntlig eksamen3/540 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Semesteroppgaven skal gjennomføres som et gruppearbeid med minst 2 deltakere. Innlevering i INSPERA (digital eksamen).
Semesteroppgave 2/5 A - F Skriftlig eksamen 3/5 (5 timer) A - F
Semesteroppgaven frist for innlevering er en uke etter siste undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Framlegging av artikler
Alle skal skrive sammendrag av 1-2 pensumartikler. En del av disse kan velges ut for fremlegging.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Riana Steen
Instituttleder
Tore Markeset
Faglærer
Odd Einar Falnes Olsen

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, skriving av gruppebasert semesteroppgave.

Praksis

Studentene skal kunne delta i en kriseøvelse eller alternativt drive observasjon under en kriseøvelse hvis dette lar seg tilrettelegge innenfor rammen av kurset.

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU). Det er også åpent for innvekslende internasjonale studenter

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk