en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSA265_1

Energy, Societal Safety and Sustainable Development

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset fokuserer på det komplekse forholdet mellom klimaendringer, samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling. Spesiell vekt legges på å forstå dilemmaer relater til global mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i lys av bærekraftig utvikling. Kurset fremhever hva samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling innebærer og hvordan kriser, risiko og (u)bærekraftig utvikling henger sammen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
 • om nøkkelbegreper i samfunnssikkerhet, som risiko, sårbarhet, motstandskraft, kriser og katastrofer.
 • om betydningen av nye sikkerhetsobjekt, herunder mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet, inkludert klimasikkerhet.
 • om hvordan kriseforebygging og bærekraftig utvikling, eller fravær av det, påvirker hverandre gjensidig.
 • om viktige dilemmaer, usikkerhetsmomenter og utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet, risiko, kriser og bærekraftig utvikling, særlig i lys av nexuset mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet.
 • om hvordan man kan benytte et Disaster Risk Reduction (DRR) perspektiv for å analysere kriser og risiko.

Ferdigheter:
 • studenten skal kunne reflektere kritisk over rådende paradigmer i samfunnssikkerhet og DRR, med sikte på å utvikle en større forståelse for hvordan kriseforskning kan analyseres og problematiseres i lys av ulike makroteoretiske perspektiv.
 • studenten skal kunne benytte relevante DRR-verktøy og -rammeverk for å analysere forholdet mellom risiko, sårbarhet, eksponering og kriser.
 • studenten skal kunne tilnærme seg spørsmål om mat, vann, energi og miljøsikkerhet fra et nexusperspektiv, og se dette i forhold til samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse:
 • studenten skal utvikle en forståelse for hvordan energi, energitransisjoner og energisikkerhet er knyttet til spørsmål om mat-, vann- og miljøsikkerhet, med viktige implikasjoner for bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet.
 • studenten skal lære å benytte og veksle mellom ulike makroteoretiske perspektiv på studier av komplekse problemstillinger preget av høy usikkerhet.
 • studentene skal bli bedre rustet til å engasjere seg i kritiske diskusjoner, rapporter og prosjekter om årsakssammenhenger hva gjelder risiko og kriser.

Innhold

Dette kurset fokuserer på forholdet mellom samfunnssikkerhet og bærekraftig utvikling, med særlig fokus på forholdet mellom mat-, vann-, energi- og miljøsikkerhet i kontekst av et klima i endring. Kurset diskuterer kritiske utfordringer innen sårbarhet i samfunnet, tilpasning til gradvis og brå endring, samt tilbud, etterspørsel og tilgang til naturresurser. Kurset tar dermed sikte på å legge til rette for forståelse for motstridende og konkurrerende forklaringsmodeller og dagsordener i fagområdet. Studentene vil dermed få større forståelse for forholdet mellom bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet i forhold til klimaendring, inkludert dilemmaer og motsetninger mellom og innenfor disse områdene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Gruppeprosjekt1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Essay
Studenten må ha gjennomført følgende oppgaver for å gå opp til eksamen: Delta aktivt i gruppearbeid, skrive sammendrag av 1-2 artikler på pensum og presentere skriftlig arbeid til de andre studentene

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Odd Einar Falnes Olsen
Faglærer
Reidar Staupe-Delgado, Marianne Nitter
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, prosjektveiledning, presentasjoner og hverandrevurdering

Åpent for

Emnet er åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavanger sine ordinære masterprogram (ikke UiS etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk