en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSA125_1

Krisehåndtering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er obligatorisk for alle som tar mastergradsstudiene i samfunnssikkerhet og i teknisk samfunnssikkerhet, og er samtidig introduksjonskurset til fordypning i krisehåndtering. I emnet presenteres grunnleggende kjennetegn ved kriser og sentrale teorier og utfordringer i krisehåndtering.
Emnet vil også være spesielt nyttig for studenter som studerer risikostyring, helsefag, økonomi, endringsledelse, menneskerettigheter, samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne skal studenten ha:
Kunnskaper om
  • ulike typer kriser (natur- og samfunnsskapte, tilsiktede og utilsiktede);
  • hva som kjennetegner ulike typer kriser i samfunnet;
  • ansvarsforhold og erfaringer med beredskapsplanlegging, samt samordning og håndtering av krisesituasjoner;
  • menneskelige reaksjoner i akutte krisesituasjoner, samt ulike typer debriefinger etter traumatiske hendelser.

Ferdigheter i å
  • forstå sammenhengene mellom beredskapsarbeidet og evnen til å håndtere en krise;
  • vurdere relevant krisehåndtering i forhold til ulike typer kriser;
  • bruke teori fra emnet i samfunnsdebatten til å se relevansen til teori om kriser og krisehåndtering.

Generell kompetanse
  • i forhold til ulike typer kriser og en del sentrale teorier om beredskap og krisehåndtering, spesielt på organisasjons- og samfunnsnivå.
  • en bred oversikt over ulike typer kriser og perspektiver på krisehåndtering, inkludert teamarbeid, beslutningstaking og håndtering av stress.

Innhold

Kriser kan utløses av menneske- eller naturskapte hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljøproblemer, samfunnets avhengighet av komplekse teknologiske systemer, epidemiske utbrudd av smittsomme sykdommer, sviktende matsikkerhet, sviktende tillitt til sentrale institusjoner i samfunnet, dårlig samfunnsplanlegging, m.v.
Emnet i Krisehåndtering legger spesiell vekt på følgende:
- Viktige kjennetegn ved ulike typer kriser og håndtering av kriser
- Det utvidede krisebegrep (sammenhengen mellom aktiviteter i de ulike faser av en krise)
- Sammenhengen mellom forberedende beredskapsarbeid i en førkrisefase og krisehåndtering i en akutt fase
- Organisatoriske utfordringer man vil møte i ulike typer kriser (for eksempel sentralisering og desentralisering i krisehåndtering).
- Redningstjeneste og krisehåndtering
- Menneskelige reaksjoner i og etter krisesituasjoner.
Dessuten vil det bli fokusert på kommunikasjon, informasjonsflyt og digitalisering. Det særegne ved Disaster Risk Reduction og internasjonale humanitære kriser blir også gjennomgått (spesielt komplekse humanitære kriser).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Digital eksamen (INSPERA)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av to individuelle skriftlige arbeider (kronikker)
Studentene skal levere to skriftlige arbeider i kronikkform (ca 5500 tegn inkl. mellomrom per kronikk) der det teoretiske stoffet i emnet knyttes til aktuelle hendelser i samfunnet. Studentene skal også forberede skriftlig sammendrag av pensumartikler for fremleggelse for resten av klassen.
Obligatoriske aktiviteter må være bestått for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjørn Ivar Kruke
Faglærer
Bjørn Ivar Kruke

Arbeidsformer

Forelesninger, skriftlige arbeider, studentpresentasjoner og diskusjoner.

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogrammer (ikke UiS` Etter-og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk